ӘОЖ 331.108                                                                                                                                                                                       https://doi.org/10.53355/n0715-4741-7370-p

КАДРЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ ОНЫҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІ БАСҚАРУҒА ӘСЕРІ

Сейсекенова М.Б., э.ғ.к.

Ақбай А.Қ., 7M04106 – «Қаржы» 1 курс магистранты

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

 

E-mail: akzhan091297@gmail.com

Тезистерде коммерциялық банктегі қызметкерлерінің үздіксіз білім алуының өзектілігі мен маңыздылығы қарастырылады. Біліктілікті арттырудың және коммерциялық банктегі қызметкерлерінің мансаптық өсудің негізгі жолдары. Кадрлық резервті дайындаудағы оқытудың жаңа әдістері. Кадрларды оқытудың шетелдік практикасы.

Тірек сөздер: кәсіби даму, оқыту, біліктілікті арттыру, мансаптық өсу, мотивация, еңбек сапасы, еңбек тиімділігі.

 

В тезисах рассматривается актуальность и важность непрерывного образования сотрудников коммерческого банка. Основные пути повышения квалификации и карьерного роста сотрудников коммерческого банка. Новые методы обучения в подготовке кадрового резерва. Зарубежная практика обучения кадров.

Ключевые слова: профессиональное развитие, обучение, повышение квалификации, карьерный рост, мотивация, качество труда, эффективность  труда.

 

The theses consider the relevance and importance of continuing education of commercial bank employees. The main ways of professional development and career growth of commercial bank employees. New methods of training in the preparation of the personnel reserve. Foreign practice of personnel training.

Keywords: professional development, training, professional development, career growth, motivation, labor quality, labor efficiency.