Введите текст заголовка

ӘОЖ 150.113                                                                                                                                                                                https://doi.org/10.53355/l0323-8536-0522-v

 

КҮРЕСТЕГІ КӘСІБИ ДАЯРЛАНУ ҮРДІСІНДЕГІ МОТИВАЦИЯНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРІ

 

Жұмашев Ж.А.

«Дене шынықтыру және спорт» мамандығының 2 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі: Зауренбеков Б.З., PhD

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы

 

 

Мақалада күресшінің тұлғалық өсу процесінде кәсіби мотивацияның психологиялық әсері қарастырылған. Күресшінің дайындалу іс-әрекетіне қатысты тұлғаны болашақ кәсіби қызметті зерттеуге итермелейтін және бағыттайтын факторлар мен процестердің жиынтығы қарастырылған.

Тірек сөздер: мотивация, тұлға, кәсіби даярлану, психологиялық әсер.

 

В статье рассматривается психологический эффект профессиональной мотивации в процессе личностного роста борца. Рассмотрены факторы и мотивы, направляющие личность на изучение будущей профессиональной деятельности в процессе подготовки деятельностью борца.

Ключевые слова: мотивация, личность, профессиональная подготовка, психологическое воздействие.

 

The article examines the psychological effect of professional motivation in the process of personal growth of a wrestler. The factors and motives that guide a person to study future professional activity in the process of training as a wrestler are considered.

Keywords: motivation, personality, professional training, psychological impact.