ӘОЖ 150.113                                                                                                                                                                   https://doi.org/10.53355/w8540-6124-3510-p
 
                            МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫ ДЕНЕЛІК ТӘРБИЕЛЕУ МЕН ОЛАРҒА БІЛІМ БЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
 
                                                                                                           Сарсенбаев Б.Б., п.ғ.м., оқытушы –дәріскер
                                                                                                                Бекежанова Н.Б., Несипбекова М.М.
                                                                                   «Дeнe шынықтыpy жәнe споpт» мaмaндығы бойыншa 4 курс білімгepлepі.
                                                                                        І.Жaнсүгіpов aтындaғы Жeтісy yнивepситeті, Тaлдықоpғaн қaлaсы,
 
                                                                                                                            E-mail: sarsenbaev_b1968@mail.ru

         Бұл мақала мектеп  жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің ерекшеліктерін ашады, өйткені бұл баланың одан әрі дамуы мен әлеуетіне әсер ететін жастық шақтың негізін қалау. бұл жаттығулар физикалық қабілеттердің дамуын ғана емес, сонымен қатар қиындықтарды жеңе білу және иммундық жүйені нығайтуды қамтиды.
          Тірек сөздер: Балалар дене тәрбиесі, физикалық денсаулық, салауатты өмір салты, білім беру,қозғалыс белсенділігі.
 
       В данной статье раскрываются особенности физического воспитания детей дошкольного возраста, так как именно заложение основного фундамента с малого возраста влияет на дальнейшее развитие и наличие потенциала у ребенка. данные занятия предполагают не только развитие физических способностей, но также и способность преодолевать трудности и укреплять иммунитет.
        Ключевые слова: физическое воспитание детей, физическое здоровье, здоровый образ жизни,образование, двигательная активность.
 
       This article reveals the features of the physical education of preschool children, since it is the laying of the basic foundation from a young age that affects the further development and potential of the child. these activities involve not only the development of physical abilities, but also the ability to overcome difficulties and strengthen the immune system.
         Keywords: physical education of children, physical health, healthy lifestyle,education, motor activity.