Введите текст заголовка

УДК 511-33                                                                                                                                                                                            https://doi.org/10.53355/j4511-0581-3310-g

 

 

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДАҒЫ ПАРАМЕТРІ БАР ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУДЫҢ РӨЛІ

 

 

Шәріпова А.Қ., педагог

Д.Қонаев атындағы №44 мектеп-гимназиясы, Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы

 

E-mail: alfia_r.98@mail.ru

 

 

Мектепте математиканы оқытудың негізгі құралы – есептер арқылы оқыту болып табылады. Көбінесе оқушылар стандартты түрде берілген есептерді шығаруға машықтанып, күрделі деңгейдегі есептерді шеше алмайтын жағдайлар кездеседі. Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша математикадан контекстік тұрғыда берілген есептердің көпшілігі – қиындығы жоғары деңгейдегі есептер. Сондықтан оқушыларды мұндай есептерді шешуге көп көңіл бөлу қажет. Математика оқулығының күрделі деңгейінде, яғни «С» деңгейіндегі есептер баршылық, олардың ішінде параметрі бар есептердің орын ерекше. Мұндай есептерді шешу оқушылардың зерттеушілік қабілетіне байланысты болғандықтан оқу уақытының едәуір бөлігін алады және осы есептерді қалай шешуге болатынын үйретуге жұмсалады. Параметрі бар есептер математика мен басқадай пәндерді оқыту процесін жетілдіруде маңызды рөл атқарады.

Тірек сөздер: математика, стандарт, күрделі деңгей, контекст, параметр, зерттеушілік қабілет.

 

Основным средством обучения математике в школе является обучение через задачи. Чаще всего встречаются ситуации, когда учащиеся обучаются решению задач стандартного типа и не могут решать задачи сложного уровня. По результатам Единого национального тестирования большинство задач по математике в контекстном выражении — это задачи высокого уровня сложности. Поэтому необходимо уделять большое внимание решению таких задач. Существует множество задач на сложном уровне учебника математики, т. е. на уровне «С», среди которых особое место занимают задачи с параметром. Решение таких задач занимает значительную часть учебного времени, так как зависит от исследовательских способностей учащихся, и затрачивается на обучение тому, как решать эти задачи. Задачи с параметром играют важную роль в совершенствовании процесса преподавания математики и других дисциплин.

Ключевые слова: математика, стандарт, сложный уровень, контекст, параметр, исследовательские способности.

 

The main means of teaching mathematics at school is learning through tasks. Most often there are situations when students are trained to solve problems of a standard type and cannot solve problems of a complex level. According to the results of the Unified National Testing, most of the math problems in contextual terms are problems of a high level of complexity. Therefore, it is necessary to pay great attention to solving such problems. There are many problems at the complex level of a mathematics textbook, i.e. at the «C» level, among which a special place is occupied by problems with a parameter. Solving such problems takes up a significant part of the study time, as it depends on the research abilities of students, and is spent on learning how to solve these problems. Tasks with the parameter play an important role in improving the process of teaching mathematics and other disciplines.

Keywords: mathematics, standard, complex level, context, parameter, research abilities.