УДК 373.31                                                                                                                                                                                          https://doi.org/10.53355/t9200-8833-8472-h 

МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР 

Бөрібекова Ф., Тынысбай М.Т.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail: ms.mikoshka@mail.ru

Мақалда бүгінгі қоғам қажеттілігінен туындап отырған негізгі талаптардың бірі мектеп табалдырығын аттаған жас жеткіншектерді парасатты да саналы азамат етіп тәрбиелеу – кәсіби шебер мұғалімнің қолында екендігі басты назарда. Сондықтан бүгінгі жаңашыл талапты мектеп мұғалімі  мектеп оқушыларына тек білім беріп қана қоймай, оларға халықтық педагогиканың нәрлі қайнарымен сусындату арқылы әрбір оқушы бойына ұлттық мінез-құлық, адамгершілік, сыпайлылық пен кішіпейілдік қасиеттерін қалыптастыруға, баланың жан дүниесін рухани қазыналармен байытуға жетекшілік ететің ұстаз – ұлы тұлға жөніңде. Мұғалім қолында адам тағдыры, болашақ ел тағдыры тұрады  өсіп, дамып келе жатқан ұрпақпен жұмыс істейді. Сол жас бүгінгі күннің жаңалығынан сырт қалмай ізденісте болу үшін заман талабына лайық жаңа білім, жаңа тәрбие керек. Мұғалім сөзімен, ісімен, мәдениетімен, білікті білімімен, ұйымдастырушылық қабілетімен, балалармен тіл табысудағы қасиетімен асқақ, өз кәсібін қадірлеген ұстаз ғана педагогтік мәртебесін биік ұстай алады.Қазіргі қоғамда қажетті де осындай ұстаздар.

Өйткені, бәсекеге қабілетті  тұлға даярлауда  білім сапасын көтерудің негізгі тетігі – білімді ұстаз. Яғни мұғалімнің кәсіби  шеберлігі жоғары болған жағдайда – білім сапасы да артады дегім келеді. Мұғалімнің кәсіби шеберлігі оқушының мектепте ғана емес, өмірде де табысты болуына ықпал етеді.

Тірек сөздер: мектеп реформасы, кәсіби біліктілік, ізденпаз мұғалім, педагогикалық үдеріс, педагогикалық шеберлік, ақпараттық жүйе, оқу үдерісі, инновациалық білім.

 

В статье рассказывается о основных требований, вытекающих из потребностей современного общества, является воспитание умного и сознательного гражданина – учителя-профессионала. Поэтому сегодня учитель школы не только дает знания школьникам, но и наставляет их на формирование у каждого ученика национальных качеств характера, нравственности, вежливости и смирения, обогащает душу ребенка духовными сокровищами, питая их питательными источниками народной педагогики. Учитель работает с подрастающим и развивающимся поколением, в руках которого живет судьба человека, судьба будущей страны. Для того, чтобы оставаться в курсе событий сегодняшнего дня, нужны новые знания, новое воспитание, достойное современных требований. Только педагог, уважающий свою профессию, гордый своими словами, делами, культурой, квалифицированными знаниями, организаторскими способностями, навыками общения с детьми, может сохранить высокий педагогический статус. В современном обществе нужны и такие учителя. Ведь основной механизм повышения качества образования в подготовке конкурентоспособной личности-образованный учитель. При высоком профессионализме учителя – качество знаний тоже повышается. Профессиональное мастерство учителя способствует успеху ученика не только в школе, но и в жизни.

Ключевые слова: реформа школы, профессиональная квалификация, востребованный учитель, педагогический процесс, педагогическое мастерство, информационная система, учебный процесс, инновационное образование.

 

The article describes the main requirements arising from the needs of modern society, is the education of an intelligent and conscious citizen — a professional teacher. Therefore, today the school teacher not only gives knowledge to schoolchildren, but also instructs them to form national qualities of character, morality, politeness and humility in each student, enriches the child’s soul with spiritual treasures, feeding them with nutritious sources of folk pedagogy. The teacher works with the younger and developing generation, in whose hands lives the fate of a person, the fate of a future country. In order to stay up to date with the events of today, we need new knowledge, a new upbringing worthy of modern requirements. Only a teacher who respects his profession, proud of his words, deeds, culture, qualified knowledge, organizational skills, communication skills with children, can maintain a high pedagogical status. In modern society, such teachers are also needed. After all, the main mechanism for improving the quality of education in the preparation of a competitive personality is an educated teacher. With the high professionalism of the teacher, the quality of knowledge also increases. The professional skill of the teacher contributes to the success of the student not only in school, but also in life.

Keywords: school reform, professional qualifications, in-demand teacher, pedagogical process, pedagogical skills, information system, educational process, innovative education.