ӘОЖ 336.71                                                                                                                                                                                   https://doi.org/10.53355/e1935-3150-9538-o

 

ОТАНДЫҚ БАНК СЕКТОРЫНЫҢ НЕСИЕ ПОРТФЕЛІ: ҚҰРЫЛЫМЫ, САПАСЫ ЖӘНЕ ПЕРСПЕКТИВАСЫ

 

Лухманова Г.К., э.ғ.к.

Жабыкбаева С.С., «7М04106– Қаржы» мамандығының магистранты

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail: irada_010109@maіl.ru

 

Мақалада Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктердің несие портфелінің қазіргі жағдайы қарастырылды. Ұйымдарға, жеке тұлғаларға және кредиттік ұйымдарға берілген несие көлеміне және өзге де орналастырылған қаражаттарға, сондай-ақ берілген несиелердің жалпы көлеміндегі мерзімі өткен несиелердің үлесіне талдау жүргізілді. Банк секторының несие портфелінің ағымдағы жағдайын талдау негізінде Қазақстандағы несие нарығын дамыту перспективалары бойынша қорытындылар берілді.

Тірек сөздер: екінші деңгейдегі банк, банк секторы, несие портфелі, несие, жұмыс істемейтін қарыздар.

 

В статье рассматривается современное состояние кредитного портфеля банков второго уровня Республики Казахстан. Проведен анализ объемов кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям, а также доли просроченных кредитов в общем объеме выданных кредитов. На основании анализа текущей ситуации кредитного портфеля банковского сектора даны выводы по перспективам развития рынка кредитования в Казахстане.

Ключевые слова: банк второго уровня, банковский сектор, кредитный портфель, кредит, неработающие кредиты.

 

The article examines the current state of the loan portfolio of second-tier banks in the Republic of Kazakhstan. The analysis of the volume of loans and other allocated funds provided to organizations, individuals and credit institutions, as well as the share of overdue loans in the total volume of loans issued. Based on the analysis of the current situation in the banking sector loan portfolio, conclusions are drawn on the prospects for the development of the lending market in Kazakhstan.

Key words: second-tier bank, banking sector, loan portfolio, credit, non-performing loans