Авторские свидетельства

2019 год

 

Куәлік нөмірі

Алған күні

Авторлық құқық объектінің атауы

Автор(лар)

Куәлік

1

№7386

31.12.2019

«РНР-де программалау негіздері» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Основы программирования в РНР» программа для ЭВМ

«Fundamentals of РНР programming» computer program

Смагулова Лаура Амангельдиевна

 

2

№6481

18.11.2019

«Геометриялық сызу пәнінен жеке тапсырмалар» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Индивидуальные задания по предмету геометрическое черчение» программа для ЭВМ

«Individual tasks on the subject of geometric drawing» computer program

Шыныбаев  Музаппар Адамбекович

Кыстаубаева Ботагоз Кыстаубаевна

 

3

№6304

07.11.2019

«Жоғары мектептің дамуы: болашағы, заңдылықтары, қарама-қайшылықтары» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Развитие высшей школы: перспективы, закономерности, противоречия» программа для ЭВМ

«The development of higher education: prospects, patterns, contradictions» computer program

Абишев Нурлан Акашевич

Баженова Эльмира Даулетхановна

Унгарбаева Шынар Уатхановна

 

4

№6137

30.10.2019

«Этносаралық толеранттылықты қалыптастыру педагогикасы» ғылым туындысы

«Педагогика формирования межэтнической толерантности» произведение науки

«Pedagogy of the formation of interethnic tolerance» work of science

Усенова Аида Кажмухановна

 

5

№6115

29.10.2019

«Қазақстан Республикасының аграрлық құқықтық қатынастары: теориясы мен тәжірибесі» әдебиет туындысы

«Аграрные правоотношения Республики Казахстан: теория и практика» произведение литературы

«Agrarian legal relations of the Republic of Kazakhstan: theory and practice» a work of literature

Озенбаева Айгерим Тойлыбаевна

Еркинбаева Лаззат Калымбековна

Қалымбек Бақытжан

 

6

№ 6035

24.10.2019

«Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі» ғылым туындысы

«Бюджетная система Республики Казахстан» произведение науки

«Budget system of the Republic of Kazakhstan» a work of science

Лухманова Гульнар Койшыбаевна

Абдықалық Самал Ерғазықызы

 

7

№5995

22.10.2019

«Кәсіби қазақ тілі» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Профессиональный казахский язык» программа для ЭВМ

«Professional Kazakh language» computer program

Асылова Раушан Омаровна

Майлыбаева Гульмира Сабыровна

Галиева Айгуль Нурсаитовна

Ержанова Гульнур Жарбулгановна

 

8

№5962

21.10.2019

«Несиелік капитал нарығы» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Рынок ссудных капиталов» программа для ЭВМ

«Loan Capital Market» computer program

Лухманова Гульнар Койшыбаевна

Байбулекова Ляйля Абдыбаевна

 

9

№5959

21.10.2019

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Государственный бюджет Республики Казахстан» программа для ЭВМ

«State budget of the Republic of Kazakhstan» computer program

Лухманова Гульнар Койшыбаевна

Абдықалық Самал Ерғазықызы

 

10

№5955

21.10.2019

«Ауылдық аумақтардың инвестициялық тартымдылығын талдау және бағалау (Алматы облысы мысалында) монография»

ғылым туындысы

«Анализ и оценка инвестиционной привлекательности сельских территорий (на примере Алматинской области) монография»

произведение науки

«Analysis and assessment of investment attractiveness of rural areas (on the example of Almaty region) monograph» work of science

Баймырзаев Қуат Маратұлы

Лемещенко Олеся Витальевна

Калдияров Данияр Алтаевич

Кантуреев Мансур Тасыбаевич

Нұрмұханқызы Дания

Беделбаева Асель Ериковна

 

11

№5934

21.10.2019

«Электр энергиясын өндіру мәселелері» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Вопросы производства электроэнергии» программа для ЭВМ

«Problems of electricity generation» computer program

Рахымбеков Айтбай Жапарович

Есенгабылов Ильяс Жансеркенович

Сеитова Гульдана Аманжоловна

 

12

№ 5856

16.10.2019

«Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты» ғылым туындысы

«Денежно-кредитная политика Республики Казахстан» произведение науки

«Monetary policy of the Republic of Kazakhstan» a work of science

Лухманова Гульнар Койшыбаевна

 

13

№5840

16.10.2019

«Микробиология, оқу құралы» ғылым туындысы

«Микробиология, оқу құралы» произведение науки

«Microbiology, training manual» work of science

Кабдрахманова Айнур Канатовна

Маусумбаева Аида Макеновна

Оксикбаев Берикжан Кылышбекович

Шалабаева Куаныш Жангалиевна

Баримбекова Гульназ Болгамбаевна

 

14

№5804

15.10.2019

«Заңгерлерге арналған кәсіби ағылшын тілі » ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Профессиональный английский для юристов» программа для ЭВМ

«Professional English for lawyers» computer program

Нұрмұханқызы  Дания

Алипбаева Анара Асхатовна

 

 

15

№5781

14.10.2019

«Рим жеке құқығы» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Римское частное право» программа для ЭВМ

«Roman private law» computer program

Амирова  Бота Кыдырхановна

 

16

№5780

14.10.2019

«Нотариат» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Нотариат» программа для ЭВМ

«Notary public” computer program

Амирова Бота Кыдырхановна

 

17

№5721

10.10.2019

«Ұйымның кадрлық менеджменті» 1 Бөлім ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Кадровый менеджмент организации» Часть 1 программа для ЭВМ

«HR management of the organization» Part 1 computer program

Сейсекенова Мейрамбала Бейсембековна

 

18

№5711

10.10.2019

«Жоғары математика элементтері» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Элементы высшей математики» программа для ЭВМ

«Elements of Higher Mathematics» computer program

Кожашева Гульнар Оналбаевна

Гаврилова Екатерина Николаевна

 

19

№5309

13.09.2019

«Жоғары мектеп педагог кадрларының кәсібилігін дамытудың психологиялық-педагогикалық негіздері» ғылым туындысы

«Психолого-педагогическое основы развития профессионализма педагогических кадров высшей школе» произведение науки

«Psychological and pedagogical foundations for the development of professionalism of teaching staff in higher education» work of science

Абишев Нурлан Акашевич

Унгарбаева Шынар Уатхановна

 

20

№5219

09.09.2019

«Қазақстанда мінез-құлқында ауытқушылығы бар жеткіншектермен алдын алу жұмыс жүйесінің қалыптасуы» ғылым туындысы

«Формирование системы профилактической работы с подростками с отклонениями в поведении в Казахстане» произведение науки

«Formation of a system of preventive work with adolescents with behavioral disorders in Kazakhstan» work of science

Сыдыкбекова Марианна Амангельдыевна

Мамилина Самал Кайратовна

 

21

№5205

06.09.2019

«Музыка мұғалімінің оқыту стилі» ғылым туындысы

«Стиль преподавания учителя музыки» произведение науки

«Music teacher learning style» work of science

Усенова Аида Кажмухановна

Тынысханова Айым Толеугазыевна

Туменбаева Асель Куатбековна

Темирова  Шолпан Есеновна

 

22

№5152

04.09.2019

«Омыртқалы жануарлардың салыстырмалы анатомиясы» ғылым туындысы

«Сравнительная анатомия позвоночных животных» произведение науки

«Comparative anatomy of vertebrates» a work of science

Маусумбаева Аида Макеновна

 

23

№4927

16.08.2019

«DEVICE» қосымшасы ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Приложение «DEVICE» программа для ЭВМ

Application «DEVICE» computer program

Бурнашева Венера Рашитовна

Илимжанова Зайда Абдыманановна

Гусенов Бархудар Шахгусенович

 

24

№4674

25.07.2019

«Мектепке дейінгі мекемелердің мұғалімдеріне арналған кәсіби ағылшын тілі» ғылым туындысы

«Профессиональный английский язык для учителей дошкольных учреждений» произведение науки

«Professional English for preschool teachers» a work of science

Алипбаева Анара Асхатовна

Ханина Надежда Николаевна

 

25

№4352

01.07.2019

«Альтернативті энергия көздерін пайдалану» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Использование альтернативных источников энергии» программа для ЭВМ

«Use of alternative energy sources»computer program

Рахымбеков Айтбай Жапарович

Садуакасова  Роза Абылкаковна

Нурбосынова Гульмира Сулейменовна

 

26

№4328

28.06.2019

«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы» ғылым туындысы

«Финансовый рынок Республики Казахстан» произведение науки

«Financial market of the Republic of Kazakhstan» a work of science

Лухманова  Гульнар Койшыбаевна

Байбулекова Ляйля Абдыбаевна

 

27

№4208

25.06.2019

«Кәсіби қазақ тілі» ғылым туындысы

«Профессиональный казахский язык» произведение науки

«Professional Kazakh language» a work of science

Асылова Раушан Омаровна

Ержанова  Гульнур  Жарбулгановна

Майлыбаева  Гульмира Сабыровна

Галиева  Айгуль Нурсаитовна

 

28

№4157

21.06.2019

«Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Экология растений и животных» программа для ЭВМ

«Ecology of plants and animals» computer program

Маусумбаева Аида Макеновна

 

29

№4056

14.06.2019

«Жоңғар-Алатау МҰТП қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингі» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Мониторинг окружающей среды и природных ресурсов Жонгар-Алатауского ГНПП» программа для ЭВМ

«Monitoring of the environment and natural resources of the Zhongar-Alatau GNPP» computer program

Андасбаев Ерлан Сулейменович

Бахтаулова Алефтина Сембаевна

Канагатов Жамбыл Жолдыбаевич

 

30

№4006

13.06.2019

«Бастауыш сынып мұғалімінің диагностикалық іс-әрекетін қалыптастыру» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Формирование диагностической деятельности учителя начальных классов» программа для ЭВМ

«Formation of diagnostic activities of a primary school teacher»computer program

Жолтаева Гульнар Нурболатовна

Тугелбаева Жазира Нурлановна

 

31

№3937

11.06.2019

«Қарым-қатынас және сөйлеу мәдениеті» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Культура общения и речи» программа для ЭВМ

«Communication and speech culture» computer program

Майлыбаева Гульмира Сабыровна

Асылова Раушан Омаровна

Галиева Айгуль Нурсаитовна

Чункенова Сымбат Сабитовна

 

32

№3960

11.06.2019

«Девиантты мінез-құлықты балалармен және жасөспірімдермен профилактикалық жұмыс жүйесі» ғылым жұмысы

«Система профилактической работы с детьми и подростками девиатного поведения» произведение науки

«System of preventive work with children and adolescents of deviate behavior» work of science

Сыдыкбаева Марианна Амангельдыевна

 

33

№3824

03.06.2019

«Әлеуметтік трансформация контекстіндегі әділеттілік» ғылым туындысы

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ в контексте социальных трансформаций» произведение науки

«JUSTICE in the context of social transformations» a work of science

Берикова Айган Калиевна

 

34

№4113

19.06.2019

«Мәдени мұра-ұлттық бірегейліктің нысаны» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Культурное наследие-объект национальной идентичности» произведение науки

«Cultural heritage-an object of national identity» a work of science

Рахипова Сайра Кайратовна

 

35

№4115

19.06.2019

«Өмірдің мәні: ықтимал шешімдерді іздеу» ғылым туындысы

«СМЫСЛ ЖИЗНИ: поиски возможных решений» произведение науки

«THE MEANING OF LIFE: the search for possible solutions» a work of science

Нурбосынова Лаура Сакеновна

 

36

№3650

28.05.2019

«Баскетбол мен гандболды оқыту әдістемесі» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Методика обучения баскетболу и гандболу» программа для ЭВМ

«Methods of teaching basketball and handball» computer program

Утегенов Ербол Казбекович

 

37

№3598

27.05.2019

«Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы» ғылым туындысы

«История государства и права зарубежных стран» произведение науки

«History of state and law of foreign countries» a work of science

Байжуманова Айгерим Мажибековна

Бекежанов Даурен Нуржанович

Актымбаев Канат Избасарович

 

38

№3531

23.05.2019

«Мемлекеттік басқару жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу» ғылым туындысы

«Предупреждение коррупции в системе государственного управления» произведение науки

«Prevention of corruption in the public administration system» a work of science

Султанова Гульфариза Серикбаевна

Гусенов Бархудар Шахгусенович

 

39

№3329

15.05.2019

«Болашақ математика мұғалімінің құзырлылығын қалыптастырудың педагогикалық негіздері» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Педагогические основы формирования компетенций будущего учителя математики» программа для ЭВМ

«Pedagogical bases of formation of competencies of the future mathematics teacher» computer program

Тасболатова Рыскуль

 

40

№3342

15.05.2019

«Қатты дене физикасы» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Физика твердого тела» программа для ЭВМ

«Solid body physics » computer program

Андасбаев Ерлан Сулейменович

 

41

№3298

14.05.2019

«Басқару есебі» курсы бойынша практикум ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Практикум по курсу «Управленческий учет» программа для ЭВМ

Workshop on the course «Management accounting»computer program

Байдыбекова Салтанат Кенжебаевна

Толегенова Аида Досмуханбетовна

Кереева Айнур Рыстаевна

 

42

№3189

06.05.2019

«1 с жүйесіндегі бухгалтерлік есеп: Бухгалтерия 8.3» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Бухгалтерский учет в системе 1 С: Бухгалтерия 8.3» программа для ЭВМ

«Accounting in system 1 C: Accounting 8.3»computer program

Байдыбекова Салтанат Кенжебаевна

 

 

43

№3117

30.04.2019

«Кәсіпорынның салық есептілігі»

ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Налоговая отчетность предприятия»

программа для ЭВМ

«Corporate tax reporting»

computer program

Байдыбекова Салтанат Кенжебаевна

Турысбекова Райхан Кундашовна

Гаджиев Фаррух Аллахвердыевич

 

44

№3091

30.04.2019

«Жоғары өсімдіктердің вегетативті мүшелерінің салыстырмалы анатомиясы»

«Сравнительная анатомия вегетативных органов высших растений»

«Comparative anatomy of the vegetative organs of higher plants»

Бахтаулова Алефтина Сембаевна

 

45

№2970

23.04.2019

«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мен дамытуды құқықтық қамтамасыз ету (Қазақстан Республикасы және шет мемлекеттерінің заңдары мен тәжірибксін салыстырмалы талдау) ғылым туындысы

«Правовое обеспечение использования и развития возобновляемых источников энергии (сравнительный анализ законодательства и практики Республики Казахстан и иностранных государств) произведение науки

«Legal support for the use and development of renewable energy sources (comparative analysis of the laws and practices of the Republic of Kazakhstan and foreign states) a work of science

Телеуов Галым Байгазыевич

 

46

№2977

23.04.2019

«Бухгалтерлік есептің компьютеризациясы» ЭВМ арналған бағдарлама

«Бухгалтерлік есептің компьютеризациясы» программа для ЭВМ

«Computerization of accounting» computer program

Байдыбекова Салтанат Кенжебаевна

 

47

№2967

22.04.2019

«Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар» ғылым туындысы

«Инновационные технологии в системе образования» произведение науки

«Innovative technologies in the education system» a work of science

 

Жанатбекова Назым Жанатбековна

Борибекова Фарзана

 

48

№2924

19.04.2019

«Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру» (8.2 нұсқа) ЭЕМ арналған бағдарлама

«Компьютеризация бухгалтерского учета» (Версия 8.2) программа для ЭВМ

«Computerization of accounting» (Version 8.2) computer program

Байдыбекова Салтанат Кенжебаевна

 

49

№2870

17.04.2019

«Бухгалтерлік есеп курсы бойынша семинар» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

«Практикум по курсу Бухгалтерский учет» программа для ЭВМ

«Workshop on the Accounting course» computer program

Байдыбекова Салтанат Кенжебаевна

Кереева Айнур Рыстаевна

Конысбекова Гульвира Бусегеновна

 

50

№2814

15.04.2019

«Мемлекеттік басқару негіздері» ЭЕМ арналған бағдарлама

Основы государственного управления программа для ЭВМ

Fundamentals of Public Administration computer program

Бекметова Аруна Кернеевна

 

51

№2770

11.04.2019

«Құқық негіздері» оқу құралы» әдебиет туындысы

Учебное пособие «Основы права» произведение литературы

Education manual «Fundamentals of  law» a work of literature

Ибраев Алишер Серикболович

Ахмет Ғалымжан Бауржанұлы

Бекежанов Даурен Нуржанович

Телеуев Галым Байгазыевич

Жакупова Гулим Абдолдаевна

 

52

№2780

11.04.2019

«Құқықтану» мамандығының студенттері үшін кәсіптік практикадан өту бойынша әдістемелік ұсынымдар ғылым туындысы

Методические рекомендации по прохождению профессиональной практики для студентов специальности «Юриспруденция» произведение науки

Methodological recommendations for the passage of professional practice for students of the specialty «Jurisprudence» work of science

Болат Әлібек Алмазұлы

Айтимов Болат  Жолдасбекович

Молдабеков Болат Есенгалиевич

Бекежанов Даурен Нуржанович

 

53

№2781

11.04.2019

«Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық дарындылығын дамыту» ЭЕМ арналған бағдарлама

«Развитие творческой одаренности младших школьников» программа для ЭВМ

«Development of creative giftedness of Primary School students» computer program

Борибекова Фарзана

Тажинова Гульнар Амангельдиновна

Алпысбаева Нургуль Саркытбековна

 

54

№2699

08.04.2019

«Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар» ЭЕМ арналған бағдарлама

«По чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» программа для ЭВМ

«Natural and man-made emergencies» computer program

Рахымбеков Айтбай Жапарович

Турлыбекова Меруерт Рыскельдиевна

Садуакасова Роза Абылкаковна

 

55

№2669

05.04.2019

«Тергеу әрекеті ретіндегі танудың қылмыстық іс жүргізушілік және тактикалық негіздері» ғылым туындысы

«Уголовно-процессуальные и тактические основания признания как следственного действия» произведение науки

«Criminal procedural and tactical grounds for recognition as an investigative action» a work of science

Жангушукова Алия Заманбековна

Нұрбек Дана Тәсібекқызы

Ашимова Динара Ибрагимовна

Беисов Ербол Жаксыбекович

 

56

№2435

26.03.2019

«Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру құқығы» ғылым туындысы

«Право Республики Казахстан на социальное обеспечение» произведение науки

«Law of the Republic of Kazakhstan on social security» a work of science

Амирова Бота Кыдырхановна

Еркинбаева Лаззат Калымбековна

Копбасарова Гульнура  Кенжебаевна

Телеуев Галым Байгазыевич

 

57

№2381

20.03.2019

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығына арналған «мемлекеттік басқару теориясы» курсы бойынша терминологиялық сөздік-анықтамалық ЭЕМ-ге арналған бағдарлама

Терминологический словарь-справочник по курсу «Теория государственного управления» для специальности «Государственное и местное управление» программа для ЭВМ

Terminology dictionary-reference book for the course «Theory of Public Administration» for the specialty » State and local government»computer program

Аяжанова Мадина Кенжебаевна

Байтаева Гульнара Рахметовна

Сюбебаева Жулдыз Кенжегазыевна

Гусенов Бархудар Шахгусенович

 

58

№2389

20.03.2019

«Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы: теориясы мен тәжірибесі» ғылым туындысы

«Трудовое законодательство Республики Казахстан: теория и практика» произведение науки

«Labor legislation of the Republic of Kazakhstan: theory and practice»a work of science

Жумагулов Тимур Байжуманович

Айтимов Болат Жолдасбекович

Телеуев Галым Байгазыевич

Копбасарова Гульнура  Кенжебаевна

 

59

№2261

13.03.2019

«Жедел іздестіру қызметінің теориясы» ғылым туындысы

«Теория оперативно-розыскной деятельности» произведение науки

«Theory of operational search activities» a work of science

Айтимов Болат Жолдасбекович

Нұрбек Дана Тәсібекқызы

Молдабеков Болат Есенгалиевич

Конысбекова Макпал Рымкуловна

Ашимова Динара Ибрагимовна

 

60

№2197

11.03.2019

«Мұғалімнің диагностикалық іс-әрекеті» ғылым туындысы

«Диагностическая деятельность учителя» произведение науки

«Diagnostic activity of the teacher» a work of science

Жолтаева Гульнар Нурболатовна

Майлыбаева Гульмира Сабыровна

 

61

№2094

04.03.2019

«Кәсіби қазақ тілі» ЭЕМ арналған бағдарлама

«Профессиональный казахский язык» программа для ЭВМ

«Professional Kazakh language»computer program

Асылова Раушан Омаровна

 

62

№2103

04.03.2019

«Қарым-қатынас және сөйлеу мәдениеті» ғылым туындысы

«Культура общения и речи» произведение науки

«Communication and speech culture» a work of science

Майлыбаева Гульмира Сабыровна

Асылова Раушан Омаровна

Галиева Айгуль Нурсаитовна

Чункенова Сымбат Сабитовна

 

63

№2102

04.03.2019

«Мұғалімнің диагностикалық іс-әрекеті» ғылым туындысы

«Диагностическая деятельность учителя» произведение науки

«Diagnostic activity of the teacher» a work of science

Майлыбаева Гульмира Сабыровна

Жолтаева Гульнар Нурболатовна

 

64

№2099

04.03.2019

«Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі» ЭЕМ арналған бағдарлама

«Теория и методика обучения казахскому языку в начальной школе» программа для ЭВМ

«Theory and methodology of teaching the Kazakh language in primary schools» computer program

Майлыбаева Гульмира Сабыровна

Сейтенова Салима Сагиновна

 

65

№2015

27.02.2019

«Бизнесті басқару» ғылым туындысы

«Управление бизнесом» произведение науки

«Business management» a work of science

Байтаева Гульнара Рахметовна

Султанова Гульфариза Серикбаевна

Аяжанова Мадина Кенжебаевна

 

66

№1930

22.02.2019

«Әлемдегі олимпиадалық қозғалыстың тарихы» ЭЕМ арналған бағдарлама

«История олимпийского движения в мире» программа для ЭВМ

«History of the Olympic movement in the world» computer program

Утегенов Ерлан Казбекович

Данабеков Ермек Амантайулы

Берикболов Кайрат Ельмарович

Саутов Рахмет Тюлимбаевич

 

67

№1520

30.01.2019

«Өндірістік — экономикалық үдерістер мен құбылыстарды моделдеу» өзіндік жұмыстар бойынша басшылық» ғылым туындысы

«Моделирование производственно-экономических процессов и явлений руководство по самостоятельным работам» произведение науки

«Industrial and economical processes and phenomena modeling independent works manual» a work of science

Смагулов Есенгали Жексембаевич

Шыныбаев Музаппар Адамбекович

Смагулов Батыржан Есенгалиевич

 

68

№1408

22.01.2019

«Оқушылардың физиологиялық дамуы» ЭЕМ арналған бағдарлама

«Физиологическое развитие учащихся» программа для ЭВМ

«Physiological development of students» computer program

Маусумбаева Аида Макеновна

 

 

69

№1412

22.01.2019

«Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздері» программа для ЭВМ

«Основы научных исследований в профессиональной педагогике» программа для ЭВМ

«Fundamentals of scientific research in professional pedagogy» computer program

Рахымбеков Айтбай Жапарович

 

70

№1416

22.01.2019

«Қазақстан Республикасындағы трансшекаралық экологиялық ластануларды құқықтық реттеу» ғылым туындысы

«Правовое регулирование трансграничных экологических загрязнений в Республике Казахстан» произведение науки

Legal regulation of transboundary environmental pollution in the Republic of Kazakhstan» work of science

Копбасарова Гульнура Кенжебаевна

 

71

№1392

21.01.2019

«Қазақ фольклоры арқылы бастауыш мектеп жасындағы балалардың адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың педагогикалық негіздері» ғылым туындысы

«Педагогические основы формирования нравственных ценностей у детей младшего школьного возраста средствами казахского фольклора» произведение науки

«Pedagogical bases of primary school children’s moral values formation by means of the Kazakh folklore»a work of science

Майлыбаева Гульмира Сабыровна

Ыбыраимжанов Калибек Турдыгазиевич

Абильгазиева Жанар Курманалиевна

Утегулов Данияр Ермуханович

 

72

№1379

18.01.2019

«Музыкалық-стильдік тәсіл: теория және практика» ғылым туындысы

«Музыкально-стилевой подход: теория и практика» произведение науки

«Musical-style approach: theory and practice» work of science

Усенова Аида Кажмухановна

 

73

№1304

14.01.2019

«Бастауыш сыныптағы сауат ашу әдістемесі» ғылым туындысы

«Методика обучения грамоте в начальной школе» произведение науки

«Methods of teaching literacy in primary schools» work of science

Галиева Айгуль Нурсаитовна

 

74

№1306

14.01.2019

«Өндірістік және экономикалық үрдістерді және құбылыстарды үлгілеуден өздік жұмыстар орындаудың нұсқаулығы» ғылым туындысы

«Инструкция выполнения самостоятельных работ по моделированию производственных и экономических процессов и явлений» произведение науки

«Instructions for performing independent work on modeling production and economic processes and phenomena» work of science

Смагулов Есенгали Жексембаевич

Шыныбаев Музаппар Адамбекович

Смагулов Батыржан Есенгалиевич

 

75

5№1307

14.01.2019

«Өндірістік және экономикалық процестер мен құбылыстарды модельдеу бойынша өзіндік жұмыстарды орындауға басшылық» ғылым туындысы

«Руководство к выполнению  самостоятельных работ по моделированию производственных и экономических процессов и явлений» произведение науки

«Guide to the implementation of independent work on the modeling of production and economic processes and phenomena» work of science

Смагулов Есенгали Жексембаевич

Шыныбаев Музаппар Адамбекович

Смагулов Батыржан Есенгалиевич

 

76

№1241

09.01.2019

«Қазақстан Республикасының еңбек құқығы» ғылым туындысы

«Трудовое право Республики Казахстан» произведение науки

«Labor law of the Republic of Kazakhstan» work of science

Жумагулов Тимур Байжуманович

Шеримова Нурзат Шаирбековна

 

77

№1239

08.01.2019

«Қазақстан Республикасындағы су қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері» ғылым туындысы

«Вопросы правового обеспечения водной безопасности в Республике Казахстан» произведение науки

«Issues of legal support of water security in the Republic of Kazakhstan» work of science

Жумагулов Тимур Байжуманович

 

78

№1223

08.01.2019

«Болашақ кәсіптік оқыту ұстаздарының дидактикалық дайындығы» ЭЕМ арналған бағдарлама

«Дидактическая подготовка будущих учителей профессионального обучения» программа для ЭВМ

«Didactic training of future teachers of professional training» computer program

Курманбаев Амангельды Ахметович