Введите текст заголовка

ӘОЖ 150.113                                                                                                                                                                                    https://doi.org/10.53355/p8496-6647-0357-z

 

 

СПОРТТЫҚ ТУРИЗМНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

 

Құрман Б., «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының 2 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі: Абишов Н.А, п.ғ.д., профессор

І.Жансүгіров атындағы Жетысу университеті, Талдықорған қаласы

 

E-mail: Abishev.47@mail.ru

 

 

Мақалада Қазақстан Республикасында спорттық туризмді дамыту перспективалары қарастырылады. Спорттық-экстремалды туризм және оның түрлері туралы ұғымдар ашылады.

Тірек сөздер: спорттық туризм, жорықтық туризм, рекреациялық ресурстар, туризм нұсқаушылары, жарыстар.

 

 

В статье рассматриваются перспективы развития спортивного туризма в Республике Казахстан. Раскрываются понятия спортивно-экстремального туризма и его видов.

Ключевые слова: спортивный туризм, походный туризм, рекреационные ресурсы, инструкторы туризма, соревнования.

 

 

The article discusses the prospects for the development of sports tourism in the Republic of Kazakhstan. The concepts of sports and extreme tourism and its types are revealed.

Keywords: sports tourism, hiking tourism, recreational resources, tourism instructors, competitions