Введите текст заголовка

ӘОЖ 796                                                                                                                                                                                                 https://doi.org/10.53355/d6152-6428-1002-m

 

 

СПОРТ – ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

 

Жексенбеков А.Н., Ақсанбай А., Жапаш Е.

Жетісу колледжі, Талдықорған қ.

 

 

Бұл мақалада салауатты өмір салтын қалаптастыруға спорттың маңызы жайында. Спорттың қай түрін алапқарасақ та, барлығы да денсаулыққа пайдалы екендігі қарастырылған.

Тірек сөздер: спорт, денсаулық, салауатты өмір, қоғам, байлық

 

В этой статье рассматриваются о важности спорта в формировании здорового образа жизни. Каким бы видом спорта вы ни занимались, для вашего здоровья все полезно.

Ключевые слова: спорт, здоровье, здоровый образ жизни, общество, богатство

 

This article is about the importance of sports in the formation of a healthy lifestyle. No matter what kind of sport you are in, everything is good for your health.

Key words: sports, health, healthy life, society, wealth