ӘОЖ 159.9                                                                                                                                                                                  https://doi.org/10.53355/k0624-7712-7672-t

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ ДАЯРЛАНУ ҮРДІСІНДЕГІ  МОТИВАЦИЯНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ

 

Наубаева Х.Т., пс.ғ.д., қауымдастырылған профессор (доцент), Мамекова А.Т.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail: asem_mamekova1979@mail.ru

 

Мақалада студенттердің кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияның тигізетін әсері қарасытырылған. Мотивация түсінігінің теориялық аспектілері зерделенген. Сонымен қатар ғалымдардың еңбектерін зерделей, жүргізілген әдістемелердің нәтижесі көрсетілген. Студенттің оқу үрдісіне қатысты мотивтердің жіктелімдері мен түрлері сипатталған.

Тірек сөздер: мотив, мотивация, ішкі мотив, сыртқы мотив, кәсіби қызмет, студент, оқу үрдісі.

 

В статье рассматривается влияние мотивации на процесс профессиональной подготовки студентов. Изучаются теоретические аспекты концепции мотивации. Кроме того, представлены результаты методики изучения трудов ученых. Описаны классификации и типы мотивов, связанных с учебным процессом студента.

Ключевые слова: мотив, мотивация, внутренний мотив, внешний мотив, профессиональная деятельность, студент, учебный процесс.

 

The article examines the influence of motivation on the process of professional training of students. The theoretical aspects of the concept of motivation are studied. In addition, the results of the methodology for studying the works of scientists are presented. Classifications and types of motives associated with the student’s educational process are described.

Keywords: motive, motivation, internal motive, external motive, professional activity, student, educational process.