Токанбаев Асхат Еркинович

Cтепень: магистр

Должность: преподаватель

Образование

Учебное заведение: Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова
Специальность: 5В073200 — «Стандартизация, сертификация и метрология» (по отраслям)
Год окончания:2013
Квалификация: бакалавр техники и технологии
Сведения об академической степени:
Учебное заведение: Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова
Специальность:6М060808 – Экология
Год окончания:2019
Квалификация: магистр естественных наук

Научные труды

  1.  «ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ДИНАМИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН»  т.ғ.к., аға оқытушы Алимбеков Ж.С., Токанбаев А.Е., Асханбаева А.Т. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті ЖМУ хабаршысы 2017г.
  2. «РАЙОНИРОВАНИЕ ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВОДНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН» т.ғ.к., аға оқытушы Алимбеков Ж.С., б.ғ.к., доцент Канагатов Ж.Ж., Токанбаев А.Е., Асханбаева А.Т. Международный научного журнал «Научные горизонты» 2018г

  3. «Көксу және Қаратал өзендері бассейінің экологиялық жағдайын зерттеу». т.ғ.к., аға оқытушы Алимбеков Ж.С.,Токанбаев А.Е.,Бутобаева А. І.. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 45 жылдығына арналған «Заманауи ғылымның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалы I том 27-28 қазан Талдықорған, 2017.,-111 б.

  4. «Экологиялық білім беруде инновациялық технологияларды қолдану мәселелері». п.ғ.к., доцент Унгарбаева Ш.У Токанбаев А.Е.,Бутобаева А «ХХІ ғасыр:ғылым мен инновация» атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары.-Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2018.-342 б.

  5. «Экологиялық мәдениет және тәрбие» ф.ғ.к., доцент Аликенова К.Н. Токанбаев А.Е., І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «ХАБАРШЫСЫ» 2017 ж.

  6. «Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері» Қанағатов Ж.Ж. Смағали А.Т. Токанбаев А.Е. Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал «Қазақстан жоғарғы мектебі» №37 29.10.2019ж