УДК 37.035.6                                                                                                                                                                                                   https://doi.org/10.53355/x5959-6373-7056-a

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Байгабатова Н.К., к.и.н., Қашағанова Ә.Б., магистр

Жетысуский университет им. И.Жансугурова, г.Талдыкорган

 

 

E-mail: k.aliya95@mail.ru  

В статье рассматривается понятие гражданской идентичности и подчеркивается необходимость государственной политики формирования казахстанской идентичности молодого поколения страны. На основе программных документов Республики Казахстан показано, что формирование и укрепление гражданской идентичности и патриотизма молодежи является одной из приоритетных задач государства на современном этапе развития. В условиях модернизации общественного сознания формирование казахстанской идентичности на принципе гражданства является необходимым условием динамичного развития государства.

Ключевые слова: гражданская идентичность, молодежь, Казахстан, государство, патриотизм

 

Мақалада азаматтық бірегейлік ұғымы қарастырылады және жастардың қазақстандық бірегейлігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатының ерекше рөлі көрсетілген. Қазақстан Республикасының бағдарламалық құжаттары негізінде жастардың азаматтық бірегейлігі мен патриотизмін қалыптастыру және нығайту қазіргі даму кезеңіндегі мемлекеттің басым міндеттерінің бірі болып табылатыны анықталды. Қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында азаматтық қағидатында қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру мемлекеттің серпінді дамуының қажетті шарты болып табылады.

Тірек сөздер: азаматтық бірегейлік, жастар, Қазақстан, мемлекет, патриотизм

 

The article examines the concept of civic identity and emphasizes the need for a state policy of forming the Kazakh identity of the country’s younger generation. Based on the program documents of the Republic of Kazakhstan, it is shown that the formation and strengthening of civic identity and patriotism of youth is one of the priorities of the state at the present stage of development. In the conditions of modernization of public consciousness, the formation of Kazakhstan’s identity on the principle of citizenship is a necessary condition for the dynamic development of the state.

Key words: civic identity, youth, Kazakhstan, state, patriotism