УДК 373.3                                                                                                                                                                                           https://doi.org/10.53355/m5585-3381-7221-o

ФУТБОЛШЫЛАРДЫ ДАЙЫНДАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТИІМДІ ТӘСІЛДЕР

Амангельды Қ.М., Алтынбек Қ.Б.

Ғылыми жетекшісі: Куракбаева А.Ж, п.ғ.к., аға оқытушы

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы, Қазақстан

 

 

E.mail: A.kurakbaeva@mail.ru

Мақалада авторлар футболшылардың жеткіліксіз дайындығына ықпал ететін факторларды анықтады, футболшыларды дайындауда техниканы тиімді пайдалану жолдарын қарастырды, сонымен қатар спортшылармен жүргізілген сауалнаманы талдап, футболшыларды дайындауда тиімді әдістерді қолдануды ұсынды.

Тірек сөздер:спорт, футболшы, тәсіл, оқыту, жаттығу, жарыс

В статье авторы выявили факторы, способствующие недостаточной подготовке футболистов, рассмотрели пути эффективного использования приемов при подготовке футболистов, а также проанализировав анкету, проведенную со спортсменами,  предложили рекомендации по использованию эффективных приемов по подготовке футболистов.

Ключевые слова: спорт, футболист, прием, обучение, тренировка, соревнование

In the article, the authors identified factors contributing to the insufficient training of football players, considered ways to effectively use techniques in the preparation of football players, as well as analyzing a questionnaire conducted with athletes, offered recommendations on the use of effective techniques for the preparation of football players.

Key words: sport, football player, reception, training, training, competition