Введите текст заголовка

ӘОЖ 339.94                                                                                                                                                                                      https://doi.org/10.53355/v3220-5516-5880-a

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК — ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ РЕТІНДЕ

 

Жанысбаева С.Б.,  магистр

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы

 

E-mail: samiko_rose@mail.ru

 

Экономикалық қауіпсіздіктің түсінігі, Қазақстанның экономикалық даму әркелкілігінің  жоғарлау қауіптері, экономикалық қауіпсіздіктің  ұлттық экономиканың тиімді динамикалық өсуіне, қоғамның, мемлекеттің сұраныстарын қанағаттандыруға, әр түрлі қауіптер мен залалдардан кепілдендіруші ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсеке қабілетін қамтамасыз ету қабілетіне жағымды ықпал ететін ішкі және сыртқы жағдайлардың жиынтығы жайлы баяндалады.

Тірек сөздер: экономикалық қауіпсіздік, қауіптер, ұлттық қауіпсіздік, заң.

 

Излагается понятие экономической безопасности, повышенные риски неравномерности экономического развития Казахстана, совокупность внутренних и внешних условий, оказывающих положительное влияние на способность экономической безопасности обеспечивать конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках, гарантирующих эффективный динамичный рост национальной экономики, удовлетворение запросов общества, государства от различных угроз и убытков.

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, национальная безопасность, закон.

 

The concept of economic security, increased risks of uneven economic development of Kazakhstan, a set of internal and external conditions that have a positive impact on the ability of economic security to ensure competitiveness in domestic and foreign markets, guaranteeing effective dynamic growth of the national economy, meeting the needs of society, the state from various threats and losses are outlined

Key words: economic security, threats, national security, law.