ӘОЖ 340.692                                                                                                                                                                                             https://doi.org/10.53355/g7187-6849-1962-f

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША САРАПТАМА ТАҒАЙЫНДАУ

 

Серикова Л.С., з.ғ.м., оқытушы-ассистент

Бақытжанұлы Б., 4 курс студенті

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail: ss_laura@mail.ru

 

Бұл ғылыми мақалада қылмыстық істер бойынша сараптама тағайындау негіздері, сарапшы қорытындысы, сот сараптамасын тағайындау қаулысы, қаулының бөлімдері: кіріспе, сипаттау, қарар бөлімдері қарастырылған. Сарапшының құқықтары мен міндеттері, кешенді сараптама тағайындау кезінде сарапшылардың мәртебесі көрсетілген.

Тірек сөздер: сарапшы, кешенді сараптама, тергеуші, сараптама қорытындысы, қаулы, криминалист

 

В данной научной статье рассмотрены основания назначения экспертизы по уголовным делам, заключение эксперта, постановление о назначении судебной экспертизы, разделы постановления: вводная, описательная, резолютивная части. Указываются права и обязанности эксперта, статус экспертов при назначении комплексной экспертизы.

Ключевые слова: эксперт, коплексная экспертиза, следователь, заключение экспертизы, постановление, криминалист.

 

This scientific article examines the grounds for the appointment of an expert examination in criminal cases, the expert’s conclusion, the decision on the appointment of a forensic examination, the sections of the resolution: introductory, descriptive, operative parts. The rights and obligations of the expert, the status of experts when appointing a comprehensive examination are indicated.

            Key words: expert, complex examination, investigator, expert opinion, resolution, criminologist.