ӘОЖ 150.113                                                                                                                                                                             https://doi.org/10.53355/t4361-2713-1031-n

 

ҚЫСҚА ҚАШЫҚТЫҚҚА ЖҮГІРУ ТЕХНИКАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН СИПАТТАМАСЫ

 

Чамчиева А. Ж.

«Дене шынықтыру және спорт» мамандығының 2 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі: Зауренбеков Б.З., PhD

І.Жансүгіров атындағы Жетысу университеті, Талдықорған қаласы

 

E-mail: zauranbekov83@mail.ru

 

Бұл мақалада жүгіру қадамдарының жетекші параметрлерін ескере отырып, мотор әрекеттерін орындаудың жеке ерекшеліктерін анықтау негізінде жүгіру қадамдарының жылдамдығын арттыру жолдарын іздеуге, талдауға және бағалауға баса назар аударылады.

            Тірек сөздер: спринтерлік жүгіру, жеке техника, педагогикалық эксперимент, әдістеме.

 

В данной статье основное внимание  уделяется поиску, анализу и оценке способов повышения скорости беговых шагов на основе выявления индивидуальных особенностей выполнения двигательных действий с учетом ведущих параметров беговых шагов.

            Ключевые слова: спринтерский бег,индивидуальная техника, педагогический эксперимент, методика.

 

This article focuses on the search, analysis and evaluation of ways to increase the speed of running steps based on the identification of individual characteristics of performing motor actions taking into account the leading parameters of running steps.

            Keywords: sprinting, individual technique, pedagogical experiment, methodology.