Әлекбаева Мәдина Мұрзақұлқызы

Cтепень: магистр

Должность: преподаватель-ассистент

Образование

 • 2012-2016 гг. училась в городе Талдыкорган в Жетысуском Государственном  университете им. И.Жансугурова по специальности  «Юриспруденция».
 • 2017-2019 гг. училась в магистратуре Жетысуского государственного университета. Тема научной работы «ҚР білім беру жүйесінде стандарттардың құқықтық мәселелері».

Научные труды

 • Материалы Международной научно-теоретической конференции «Современные тенденции развития науки и образования в условиях информационной глобализации». — Караганда, 2020.
 • Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журналы №10:2(142) 2020. 49-53 б.
 • Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. — Нұр-Султан, 2020.
 • Білім және өркениет. Халықаралық ғылыми әдістемелік журналы. Нұр-Султан, 2020. Алғыс хат 11б.
 • «Цифрландыру жағдайында экономика мен қоғамның дамуы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. — Талдықорған, 2020. 76-78
 • РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44343921 бб.
 • КОКСОН: Алматинская академия экономики и статистики. Статистика, есеп және аудит  № 1(80) 1-і мақала, 2021 жыл
 • КОКСОН: Алматинская академия экономики и статистики. Статистика, есеп және аудит  № 1(80) 2-і мақала  2021 жыл
 • РИНЦ: STUDENT INDERSCIENCE PUB.GROUP ҚР –ғы қылмыстық атқару жүйесі № 80(20) желтоқсан, 2021 жыл