8D01101 Педагогика және психология

Білім беру бағдарламасы8D01101 Педагогика және психология
БББ мақсаты Жоғары оқу орындары үшін жоғары білікті оқытушы және ғылыми кадрларды, сондай-ақ ғылыми-зерттеу ұйымдары мен мекемелері үшін жоғары білікті мамандарды даярлауды ұйымдастыру.
БББ түріҚолданыстағы
ҰБШ бойыншадеңгей8
СБШ бойыншадеңгей8
Берілетін академиялық дәреже  философия докторы (PhD)
Оқыту мерзімі 3 жыл
Кредиттердің көлемі 180
Оқыту тіліқазақ, орыс, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні 07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1оқытушылық қызметке және пәнаралық білімді біріктіруге қабілетті; педагогика және педагогиканы оқыту әдістемесі саласындағы мәселелерді, технологиялар мен ғылыми әзірлемелерді тануға және оларды өзінің кәсіби қызметінде ескеру қабілетіне ие
2ҚР-дағы психологиялық-педагогикалық зерттеулер және әлемдік ғылым туралы білімдерін көрсетеді; озық педагогикалық тәжірибені жалпылау және жүйелеуге қабілетті; білім берудің түрлі салаларындағы міндеттерді жүйелі шешуге бағытталған фундаменталды зерттеулер мен ғылыми-практикалық инновациялық әзірлемелерде құзыретті
3ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде жинақтай алады; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізе алады
4ғылыми зерттеулер үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру; зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық концепцияларды талдау, бағалау және салыстыру және қорытынды жасау; заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын өзіндік ғылыми зерттеу жүргізу
5жоғары оқу орындарында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында құзыретті; білім беру мазмұнын және оқыту технологиясын даярлаудың теориялық-әдістемелік негіздері саласында; білім беру мазмұны мен оқыту технологиясының принциптерін дефинациялай алады
6эксперименталды педагогика мен психология негіздерін, докторлық диссертацияны жазу кезінде эксперименталды психологиялық-педагогикалық әдістерді қолдану ерекшеліктерін білуін көрсетеді; қажетті ғылыми-әдістемелік материалдарды іріктеу шеберлігіне ие; қалыптасқан жағдайды талдауға қабілетті; зерттеуді модельдей алады
7тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерінде құзыретті; ұжымды басқару және  көшбасшылық басқару; педагогикалық және ғылыми ортада, еңбек әрекетіне әлеуметтену дағдысын меңгерген; ғылыми зерттеулер мен күрделі жобаларды ұйымдастыруға және басқаруға қабілетті; абстрактілі жүйелік-аналитикалық ойлау қабілетіне ие; командада жұмыс істеуге дайын
8ғылыми-зерттеу және ғылыми-практикалық жұмыстарды ұйымдастыруда тәжірибе жүзінде дағды мен іскерлікті ұйымдастырады; кәсіби құзыреттілік шеңберінде өз шешімдері үшін жауапкершілікті қабылдауға, проблемалық жағдайларда стандартты емес шешімдерді әзірлеуге қабілетті
9оқу-тәрбие процесінің табыстылығын болжаудың педагогикалық шеберлігіне ие; жеке тұлға мен ұжымды диагностикалау дағдысы; жеке тұлға мен ұжым дамуын жобалау дағдысына ие
10білуді талдайды және синтездейді; жоғары мектептегі жаңашылдық алгоритмін, инновациялық үрдістің заңдылықтарын ранжирлеуге қабілетті