Исабаев Ануар Токтамысович

Cтепень: Магистр географии

Должность: Преподаватель

Образование

 • 2011 г. Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова, специальность География, квалификация: учитель географии
 • 2013 г.  Казахский национальный педагогический университет имени Абая, специальность География, магистр географии.

Достижения

 1. Диплом 1 степени министра образования и науки РК среди студентов на Республиканском конкурсе высших учебных заведений научно-исследовательских работ КазНПУ им.Абая  (2013).
 2. Почетная грамота ректора Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова ко Дню учителя , Талдыкорган, 2018г.

Научные труды

 1. Қазіргі заманғы тектоникалық қозғалыстардың табиғаты // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 15-16 наурыз. – 2012. — 253-255 бб. Алматы қ-сы.
 2. Географияны оқыту барысында ақпараттық-қатынастық технологияны пайдаланудың әдістемелік астары // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» атты халық аралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 15-16 наурыз. — 2012. — 210-213 бб. Алматы қ-сы.
 3. Географияның бастапқы курсы бойынша сабақтардың педагогикалық негіздері // ІЗДЕНІС.-2012. — №4 (1). —  205-208 бб. Алматы қ-сы.
 4. Антропогендік жағдайлардың қоршаған ортаға тигізетін әсері // География, биология, экология орта мектепте. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. – 2012.  — № 6 (30) қараша/желтоқсан. — 7-8 бб. Алматы қ-сы.
 5. Географияны оқытуда қолданылатын интербелсенді электронды оқыту құралдарының оқу-танымдық маңызы // Білім әлемінде. — 2012. — №6.  49-52 бб. Алматы қ-сы.
 6. Аймақтық комплексті физикалық-географиялық сипаттамасын құрастыру әдістемесін үйрету. // ІЗДЕНІС Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы. – 2012. — №4 (2). — 192-196 бб. Алматы қ-сы.
 7. Компьютерлік технологиялардыоқуүрдісіндепайдалану // Географияжәнетабиғат. Ғылыми – педагогикалық журнал. — 2013. — №1 (61). — 16-19 бб. Алматы қ-сы.
 8. Апараттық-қатынастық технологияларды пайдалану арқылы білім алушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру әдістерінің ерекшеліктері // ІЗДЕНІС Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы. — 2013. — №4 — 289-294 бб. Алматы қ-сы.
 9. Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың жаңа айналымы-білім беру саласын инновацияландыру жолы // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті . 2014 жылдың 24-25 қазан аралығында «Ғылым, білім және инновация  —  «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. — 2014. — 288-291 бб. Талдықорған қ-сы.
 10. Географияны оқытудағы жаңа технологияларды пайдалану арқылы білім алушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ Талдықорған қ-сы, 2014 — №2-3.- 121-126 бб.
 11. Географиялық зерттеулерде ранг үлгісі әдісін пайдалану // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ Талдықорған қ-сы, 2015 — №4.- 40-46бб.
 12. Талдықорған өңірінің тарихи танымдық нысандарының сакральды туризмді дамытудағы алатын орны // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №4(54). Алматы, 2017ж.130-136б. Kaz BC has impact-factor of 0.031.
 13. Сакралды ландшафтардың жіктелуі мен сапалық қасиеттері // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №4(58). Алматы, 2018ж.12-18б. Kaz BC has impact-factor of 0.031.
 14. Жаманты өзені шатқалындағы «Қорасан» киелі арасанының сакралды емдік-сауықтыру туризмін дамытудағы маңызы // Қазақстанның ғылымы мен өмірі №10 2019ж. 324-328. ISSN 2073-333Х. Kaz BC has impact-factor of 0.031.
 15. Исследование гидроминеральных ресурсов сакрального озера рай с целью развития лечебно-оздоровительного туризма // «Наука и образование: новое время» №1, 2019. ISSN 2312-4431. www.articulus-info.
 16. Значение комплексных природных адсорбентов, состоящих из цеолита, бентонита и диатомита, для очистки питьевых и сточных вод // «Наука и образование: новое время» №1, 2019. ISSN 2312-4431. www.articulus-info.
 17. География сабағында СТО технологиясын пайдаланудың әдіс-тәсілдері // Университеттің 45 жылдығына арналған «Заманауи ғылымның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. I том 27-28 қазан, Талдықорған, 2017ж. 443-447б.
 18. Талдыбұлақ шатқалындағы табиғи ғибадатхана қызметін атқарған жартастағы суреттердің қаратал ауданында сакральды туризмді дамыту мүмкіндіктері // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Рухани жаңғыру аясындағы киелі жерлер географиясы және мәдениет: тәжірибе мен практика» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 26-27 сәуір Алматы, 2018ж. 246-251б.
 19. Шоқан Уәлиханов еңбектерінің Жетісу өңірінің табиғаты мен тарихи-археологиялық мұраларын зерттеудегі алатын орны // «Рухани жаңғыру- Қазақстанның серпінді дамуының негізі» тақырыбында өткен халықаралық ғылыми конференция жинағында жарияланған мақалалар. – Талдықорған, І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2018ж. 400-404б.
 20. Майтөбе өзені аңғарындағы геологиялық қимасынан табылған қазынды фаунасының табиғаттың эволюциялық тауын оқыту барысында пайдалану әдістері // Шығыстың ұлы ойшылы, «Әлемнің екінші ұстазы» әбу Насыр Әл-фарабидың 1150 жылдығына арналған республикалық ғылыми конференция жинағында жарияланған мақалалар. – Талдықорған, І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 15 мамыр 2020ж. 122-126 б.
 21. Майтөбе өзені аңғарындағы жоғары палеоген қазынды фаунасының кайнозой эрасындағы Жетісу өңірі табиғатының эволюциялық дамуын зерттеудегі алатын орны // І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы №2(90), 2019ж. 91-96б.ISSN 2616-8901.
 22. «Найзатапқан» арасанын бірегей табиғи киелі нысан ретінде қорғаудың маңызы // ISSN:2708-3365. Мәдени Мұра ғылыми журналы. №2. 113-118бет. Нұр-Сұлтан қаласы. 2020ж. https:doi.org/10.47500/2020.v02.i2.14.
 23. Использование ископаемых животных, встречающихся в предгорьях жетысуского алатау, как один из способов повышения активизации мыслительной деятельности учащихся // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. №12/1 (147) 2020ж. 66-69б.
 24. Қашықтықтан оқыту жағдайында электронды білім беру ресурстарын пайдалану арқылы білім алушылардың танымдық белсенділіктерін арттырудың тиімді тәсілдері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. №12/1 (147) 2020ж. 105-111б.
 25. Сарқан өңірінің сакральды нысандары // І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті. ХАБАРШЫ ғылыми журнал №2(94) 96-103бет. 2020ж.
 26. Пайдалы модельге берілген патент «Түйіспелі дәлме-дәл дәнекерлеу аппарты» // №16-24.04.2020. №4868.

Курсы повышения

 1. Курсы по программе дополнительного профессионального образования студентов выпускных курсов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку педагогических кадров, разработанной на основе уровневых программ повышения квалификации педагогических кадров Республики Казахстан, в объеме 232 академических часов. 2015.
 2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, для усиленной подготовки педагогических кадров по английскому языку 240 часов. 11.11.2016-27.12.2016. КазПУ им.Абая.
 3. Уровневая программа повышения квалификации педагогических работников (232 часа). АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Астана, 29.01.2016.рег. №000082
 4. Курс по образовательной программе повышения квалификации ППС вузов, готовящих педагогические кадры в рамках обновления содержания среднего образования РК ( 80 часов). Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Астана, 09.11.2018 рег. № 095943.
 5. «Современные педагогические технологии в высших учебных заведениях в рамках обновленного образования», (260 часов). Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Талдыкорган, 2019.Рег.№0322048.
 6. «Инновации и современные методики преподавания географических дисциплин в рамках дистанционного образования», (72 часа). N&N consulting company, Алматы, 09.2020-19.09.2020. рег. №0920/GS-007/2.