Isabaev Anuar

Degree: Master of Geography

Position: Teacher

Education

 • 2011 Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, specialty Geography, qualification: teacher of geography
 • 2013 Abai Kazakh National Pedagogical University, specialty Geography, Master of Geography.

Achievements

 1. Diploma of the 1st degree of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan among students at the Republican competition of higher educational institutions of scientific research works of Abai KazNPU (2013).
 2. Certificate of honor of the rector of Zhetysu State University named after I. Zhansugurov for Teacher’s Day, Taldykorgan, 2018.

Scientific study

 1. Қазіргі заманғы тектоникалық қозғалыстардың табиғаты // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 15-16 наурыз. – 2012. – 253-255 бб. Алматы қ-сы.
 2. Географияны оқыту барысында ақпараттық-қатынастық технологияны пайдаланудың әдістемелік астары // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» атты халық аралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 15-16 наурыз. – 2012. – 210-213 бб. Алматы қ-сы.
 3. Географияның бастапқы курсы бойынша сабақтардың педагогикалық негіздері // ІЗДЕНІС.-2012. – №4 (1). –  205-208 бб. Алматы қ-сы.
 4. Антропогендік жағдайлардың қоршаған ортаға тигізетін әсері // География, биология, экология орта мектепте. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. – 2012.  – № 6 (30) қараша/желтоқсан. – 7-8 бб. Алматы қ-сы.
 5. Географияны оқытуда қолданылатын интербелсенді электронды оқыту құралдарының оқу-танымдық маңызы // Білім әлемінде. – 2012. – №6.  49-52 бб. Алматы қ-сы.
 6. Аймақтық комплексті физикалық-географиялық сипаттамасын құрастыру әдістемесін үйрету. // ІЗДЕНІС Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы. – 2012. – №4 (2). – 192-196 бб. Алматы қ-сы.
 7. Компьютерлік технологиялардыоқуүрдісіндепайдалану // Географияжәнетабиғат. Ғылыми – педагогикалық журнал. – 2013. – №1 (61). – 16-19 бб. Алматы қ-сы.
 8. Апараттық-қатынастық технологияларды пайдалану арқылы білім алушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру әдістерінің ерекшеліктері // ІЗДЕНІС Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы. – 2013. – №4 – 289-294 бб. Алматы қ-сы.
 9. Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың жаңа айналымы-білім беру саласын инновацияландыру жолы // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті . 2014 жылдың 24-25 қазан аралығында «Ғылым, білім және инновация  –  «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. – 2014. – 288-291 бб. Талдықорған қ-сы.
 10. Географияны оқытудағы жаңа технологияларды пайдалану арқылы білім алушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ Талдықорған қ-сы, 2014 – №2-3.- 121-126 бб.
 11. Географиялық зерттеулерде ранг үлгісі әдісін пайдалану // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ Талдықорған қ-сы, 2015 – №4.- 40-46бб.
 12. Талдықорған өңірінің тарихи танымдық нысандарының сакральды туризмді дамытудағы алатын орны // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №4(54). Алматы, 2017ж.130-136б. Kaz BC has impact-factor of 0.031.
 13. Сакралды ландшафтардың жіктелуі мен сапалық қасиеттері // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №4(58). Алматы, 2018ж.12-18б. Kaz BC has impact-factor of 0.031.
 14. Жаманты өзені шатқалындағы «Қорасан» киелі арасанының сакралды емдік-сауықтыру туризмін дамытудағы маңызы // Қазақстанның ғылымы мен өмірі №10 2019ж. 324-328. ISSN 2073-333Х. Kaz BC has impact-factor of 0.031.
 15. Исследование гидроминеральных ресурсов сакрального озера рай с целью развития лечебно-оздоровительного туризма // «Наука и образование: новое время» №1, 2019. ISSN 2312-4431. www.articulus-info.
 16. Значение комплексных природных адсорбентов, состоящих из цеолита, бентонита и диатомита, для очистки питьевых и сточных вод // «Наука и образование: новое время» №1, 2019. ISSN 2312-4431. www.articulus-info.
 17. География сабағында СТО технологиясын пайдаланудың әдіс-тәсілдері // Университеттің 45 жылдығына арналған «Заманауи ғылымның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. I том 27-28 қазан, Талдықорған, 2017ж. 443-447б.
 18. Талдыбұлақ шатқалындағы табиғи ғибадатхана қызметін атқарған жартастағы суреттердің қаратал ауданында сакральды туризмді дамыту мүмкіндіктері // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Рухани жаңғыру аясындағы киелі жерлер географиясы және мәдениет: тәжірибе мен практика» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 26-27 сәуір Алматы, 2018ж. 246-251б.
 19. Шоқан Уәлиханов еңбектерінің Жетісу өңірінің табиғаты мен тарихи-археологиялық мұраларын зерттеудегі алатын орны // «Рухани жаңғыру- Қазақстанның серпінді дамуының негізі» тақырыбында өткен халықаралық ғылыми конференция жинағында жарияланған мақалалар. – Талдықорған, І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2018ж. 400-404б.
 20. Майтөбе өзені аңғарындағы геологиялық қимасынан табылған қазынды фаунасының табиғаттың эволюциялық тауын оқыту барысында пайдалану әдістері // Шығыстың ұлы ойшылы, «Әлемнің екінші ұстазы» әбу Насыр Әл-фарабидың 1150 жылдығына арналған республикалық ғылыми конференция жинағында жарияланған мақалалар. – Талдықорған, І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 15 мамыр 2020ж. 122-126 б.
 21. Майтөбе өзені аңғарындағы жоғары палеоген қазынды фаунасының кайнозой эрасындағы Жетісу өңірі табиғатының эволюциялық дамуын зерттеудегі алатын орны // І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы №2(90), 2019ж. 91-96б.ISSN 2616-8901.
 22. «Найзатапқан» арасанын бірегей табиғи киелі нысан ретінде қорғаудың маңызы // ISSN:2708-3365. Мәдени Мұра ғылыми журналы. №2. 113-118бет. Нұр-Сұлтан қаласы. 2020ж. https:doi.org/10.47500/2020.v02.i2.14.
 23. Использование ископаемых животных, встречающихся в предгорьях жетысуского алатау, как один из способов повышения активизации мыслительной деятельности учащихся // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. №12/1 (147) 2020ж. 66-69б.
 24. Қашықтықтан оқыту жағдайында электронды білім беру ресурстарын пайдалану арқылы білім алушылардың танымдық белсенділіктерін арттырудың тиімді тәсілдері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. №12/1 (147) 2020ж. 105-111б.
 25. Сарқан өңірінің сакральды нысандары // І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті. ХАБАРШЫ ғылыми журнал №2(94) 96-103бет. 2020ж.
 26. Пайдалы модельге берілген патент «Түйіспелі дәлме-дәл дәнекерлеу аппарты» // №16-24.04.2020. №4868.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

 1. Courses under the program of additional professional education for graduate students of higher educational institutions who train pedagogical personnel, developed on the basis of level programs for advanced training of pedagogical personnel of the Republic of Kazakhstan, in the amount of 232 academic hours. 2015.
 2. Advanced training of the teaching staff, for enhanced training of teaching staff in English 240 hours. 11.11.2016-27.12.2016. KazPU named after Abay.
 3. Level-based training program for teaching staff (232 hours). JSC «Nazarbayev Intellectual Schools», Astana, 29.01.2016. Reg. No.000082
 4. The course on the educational program for advanced training of the teaching staff of universities, preparing pedagogical personnel in the framework of updating the content of secondary education in the Republic of Kazakhstan (80 hours). Center for Pedagogical Excellence JSC «Nazarbayev Intellectual Schools», Astana, 09.11.2018 reg. No. 095943.
 5. «Modern pedagogical technologies in higher educational institutions within the framework of renewed education» (260 hours). National Center for Advanced Studies “Orleu”, Taldykorgan, 2019. Reg. No. 0322048.
 6. «Innovations and modern methods of teaching geographical disciplines in the framework of distance education», (72 hours). N&N consulting company, Almaty, 09/07/2020 – 09/19/2020. reg. No. 0920 / GS-007/2