Database of patents of the teaching staff

2023 жыл

Security document numberBulletin number and dateThe title of the inventionAuthorResult
1№8086 19.05.2023 Интерактивная видеостудия для дистанционного обученияКулынтаева Асель Ержановна;
Кабдуалиев Дастан Кайратович;
Ахметов Жалгас Ундрусулы;
Шендель Анастасия Владимировна; Абдулаева Әйгерім Бекмұханбетқызы 
 
2 №7461 23.06.2023 Стенд для исследования силы тока, зависимость силы тока от напряжения, измерение силы тока, напряжения, мощности с работой электрического токаЖапсарбай Ғалымбек Амангелдіұлы;
Тарихов Нургазы Тарихович;
 Андасбаев Ерлан Сулейменович 
 
3 №8245 05.07.2023 Автоматизированная система парковкиИбраимов Анет Советович;
Серикбаев Самат Серикбаевич;
Серіков Бағдат Берікұлы
 
      
      
      
      

2022

Security document number Bulletin number and date The title of the invention Author Result
1 №6939  11.03.2022 «Электр энергиясын үнемдеуге арналған құрылғы» Uzdenbayev Zh. Sh.,  Tukenova N.I.  
2 №6940 11.03.2022 «Көшет айналасындағы жерді суару құрылғысы» Ibrayev A.S., 
Omirzaq I.A., 
Tursynova Azh.T.,
Ualiyev N.S.,
Sakhipov A.A.
 
3 №7111 20.05.2022 «Омыртқааралық жарықтарын емдеуге арналған құрылғы» Dyussembinova S.M.,  Aldibekova K.N.,
Kydyrbayeva E.O.,
Kerimbay N.N.,
Kurmangazhy G.
 
4 №7461 22.06.2022 «Полимерлік таспа қалдықтары және минерал негізіндегі мастербатч» Zhasarbay G. A.,
Andasbayev E. S.,
Tarikhov N. T.
 
5 №7378  19.08.2022 «Полимерлік таспа қалдықтары және минерал негізіндегі мастербатч» Shakenov M.B.,
Temirgaliyev D.K.,
Rauanov A.A.,
Zhumabaev M.Zh.
 
6 №7462 23.09.2022 «Күнбағыс, қант және азықтық қызылша тұқымдарын полимерлік композитпен қаптауға арналған құрам» Kabdrakhmanova S.K.,
Kabdrakhmanova A.K.,
Shaimardan E.,
Kantay N.,
Mausumbaeva A.M.,
Akatan K.
 
7 №7460 30.09.2022 «Пластикті қайта өңдеуге арналған экструдер» Akhmetov Zh.U.,
Kabdualiyev D.K.,
Kulyntayeva A.Ye.
 

2021

Security document numberBulletin number and dateThe title of the inventionAuthorResult
1№5999 10.12.2021«Электр энергиясын үнемдеуге арналған аспап» 
«Прибор для экономия электроэнергии» 
«Energy saving device» 
BAIMYRZAYEV K.M.
ANDASBAYEV Y.S.
AYAGANOVA A.ZH.
ZHAKANOV D.Z.
2№609203.12.2021«Автоматты байланыссыз термометр» 
«Автоматический бесконтактный термометр» 
«Automatic non-contact thermometer» 
Zhakanov D.Z. 
Serikbaev S.S. 
Ibraimov A.S. 

2020

Security document numberBulletin number and dateThe title of the inventionAuthorResult
1№5008№22-05.06.2020«Электронды кітап»
«Электронная книга»
«Electronic book» 
BEKEZHANOV D.N.
KOPBASSAROVA G.K.
AITIMOV B.ZH.
ZHUMAGULOV T.B.
MEDEROVA N.M.
LUKHMANOVA G.K.
2№4868№16-24.04.2020«Түйіспелі дәлме-дәл дәнекерлеу аппарты»
«Аппарат для контактной точечной сварки»
«Apparatus for resistance spot welding» 
ANDASBAYEV Y.S.
ZHIYEMBAYEV ZH.T.
ZHANATBEKOVA N.ZH
ISSABAYEV А.Т.
MAMETURDIYEVA K.J.
SAGADINOVA A.N.
3№4838№13-03.04.2020«Нысандарды визуализациялауға арналған көрсетілімдік оқу жүйесі»
«Учебно-демонстрационная система для визуализации объектов»
«Training and demonstration system for object display» 
ANDASBAYEV Y.S.
TARIKHOV N.T.
ABDULAYEVA A.B.
KALZHANOVA G.K.
TUSSUPBAYEVA M.B.
TURSYNBAYEVA D.A.
4№4811№12-27.03.2020«Бұйымдардың шу және тербеліс параметрлерін өлшеуге арналған құрылғы»
«Прибор для измерения шума и вибрационных параметров изделий»
«Instrument for measuring noise and vibration parameters of products» 
RAKHYMBEKOV A.ZH.
TURLYBEKOVA M.R.
YESSENGABYLOV I.ZH.
IDRISSOVA A.Y.
YESSENGABYLOVA N.ZH.
TOKANBAYEV A.Y.
5№488603.05.2020«Кендерден уранды сілтілеу тәсілі»
«Способ выщелачивания урана из руд»
«Method for leaching uranium from ores» 
VALIYEV KH.KH.
BAIMYRZAYEV K.M.
KANAYEV А.Т. ZHARLYGASSOV ZH.B.
BUGUBAYEVA A.U.
BULAYEV A.G. AMANDYKOVA A.B. YUNNUSSOVA G.B. TOKPAYEV К. М.

2019

Security document numberBulletin number and dateThe title of the inventionAuthorResult
1№4561№51-20.12.2019«Айнымалы ток генераторының жұмыс істеу принципін көрсетуге арналған оқу қондырғысы»
«Учебная установка для демонстрации принципа работы генератора переменного тока»
«Training installation for demonstration the principle of operation of alternator current generator» 
YESSENGABYLOV I.ZH.
UALIYEV N.S.
ZHIYEMBAYEV ZH.T.
SHETIYEVA K.ZH.
SMAGULOVA L.A.
ALDABERGENOVA А.О.
RAKHYMBEKOV A.ZH.
SHALTABAYEV А.А.
2№4252№34-23.08.2019«Сиверс алманың клональды микрокөбейту алу тәсілі»
«Способ клонального микроразмножения яблони Cиверса»
«Method of clonal micropropagation of the Sievers apple tree» 
BAKHTAULOVA A.S.
KANAGATOV ZH.ZH. SHADENOVA E.A
3№3867№16-19.04.2019«Адам ағзасындағы биоэлектрлік зарядтарды өлшеуге арналған құрылғы»
«Прибор для измерения биоэлектрических зарядов в организме человека»
«Device for measuring bioelectric charges in human body» 
YESSENGABYLOV I.ZH.
ANDASBAYEV Y.S.
ALDABERGENOVA А.О.
OKSIKBAYEV B.K.
DJETIMOV M.A.
BUTENOVA А.К.
IMANGAZINOVA ZH.K.
4№3774№11-15.03.2019«Жоғары өсімдіктерден электр энергиясын алуға арналған биоплазмалық генератор»
«Биоплазменный генератор для получения электроэнергии из высших растений»
«Bioplasma generator for generating electricity from higher plants» 
ALDIBEKOVA K.N.
ALDIBEKOVA SH.N.
DYUSSEMBINOVA S.M.
KYDYRBAYEVA E.O.
YERKINBAYEVA L.K.
5№3773№11-15.03.2019«Фитоэлектрстанциялар көмегімен өсімдік затттарынан электр энергиясын алу»
«Способ получения электроэнергии из растительных масс с помощью фитоэлектростанции»
«Method for producing electricity from crops by photoelectric power plants» 
ALDIBEKOVA K.N.
INYUSHIN V.M.
ALDIBEKOVA SH.N.
DYUSSEMBINOVA S.M.
6№33515№10 07.03.2019«Әмбебап материалды алуға арналған полимерлік композиция»
«Полимерная композиция для получения универсального материала»
«Polymer compound for obtaining versatile material» 
ZAKIRULY О.
7№3654№7-15.02.2019«Су молекулаларының қозғалу жылдамдығын анықтауға арналған құрылғы»
«Прибор для определения скорости движения молекул воды»
«Device for determining movement speed of water molecules» 
YESSENGABYLOV I.ZH.
ANDASBAYEV Y.S.
TARIKHOV N.T.
RAKHYMBEKOV A.ZH.
ALDABERGENOVA А.О.
TURLYBEKOVA M.R.

2018

Security document numberBulletin number and dateThe title of the inventionAuthorResult
1№ 3324№42 09.11.2018«Сиверс алманы (Malus sieversii) жасыл
қалемшелер арқылы көбейту тәсілі»
«Способ размножения яблони сиверса (Malus sieversii) зелеными черенками»
«Method of Sivers apple (Malus sieversii) propagation by softwood cuttings» 
BAKHTAULOVA A.S.
KANAGATOV ZH.ZH.
TOPAYEV O.S.
OKSIKBAYEV B.K.
KAMBAROVA A.
ZHAKUPZHANOVA M.F.
2№ 3091№35 17.09.2018«Жемісті өсімдіктердің жылдық өркенінің сәулелі паренхимасының гистоқұрылысы боынша жасыл қалемшелермен тамырлану деңгейлерін анықтау тәсілі»
«Способ диагностики степени укореняемости годичных побегов плодовых растений зелеными черенками по гистоструктуре лучевой паренхимы»
«Method for diagnosing the degree of rooting of
annual shoots of fruit plants with green cuttings by the histostructure of the radial parenchyma» 
BAKHTAULOVA A.S.
3№ 2973№27 23.07.2018«Ауыз және ағын суларын тазартуға арналған түрлендірілген кешенді сорбент»
«Модифицированный комплексный сорбент для очистки питьевых и сточных вод»
«Modified complex sorbent for drinking water and wastewater treatment» 
BAIMYRZAYEV K.M.
ANDASBAYEV Y.S.
DJETIMOV M.A.
YESSENGABYLOV I.ZH.
TOKPANOV Е.А.
UZDENBAYEVA ZH.K.
4№ 2965№27 23.07.2018

«Тұқым және өсімдіктерді өсіруге арналған биоконтейнер»
«Биоконтейнер для выращивания семян и растении»
«Bio-container for growing seeds and plants» 

 

ANDASBAYEV Y.S.
DJETIMOV M.A.
YESSENGABYLOV I.ZH.
HALYMULY R.
ZHANATBEKOVA N.ZH.
ABDULAYEVA А.B.
5№ 2747№ 16 02.05.2018«Қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдау және сығымдауға арналған құрылғы»
«Устройство для приема и прессования твердо-бытовых отходов»
«Device for receiving and pressing solid waste» 
BEKEZHANOV D.N.
6№WO2020/
139066
2018/0978.2 (KZ)«Өсімдік массаларынан электр энергиясын алуға арналған биоплазмалық Генератор»
«Биоплазменный Генератор для получения электроэнергии из растительных масс»
«Bioplasma Generator for generating electricity from plant masses» 
ALDIBEKOVA K.N.
ALDIBEKOVA SH.N.
DYUSSEMBINOVA S.M.
KYDYRBAYEVA E.O.
YERKINBAYEVA L.K.