Касымова Айгерим Маликовна

Академическая степень: магистр экономических наук

Должность: преподаватель- лектор

Образование

  • 2007-2011 гг. училась в городе Алматы в КазНу имени аль-Фараби и получила образование по специальности «Менеджер по туризму».
  • 2011-2013 гг. училась в городе Талдыкорган в ЖГУ имени И.Жансугурова  и получила академическую степень магистра экономических наук.

Научные труды

  • An Investigation into the Scientific Methodological Foundations of Transportation Infrastructure in the Tourism Industry. Journal of Environmental Management and Tourism. Volume VIII, Issue 8(24), Winter 2017 ISSN 2068 – 7729 Journal DOI http://dx.doi.org/10.14505/jemt 1529-1534 р.
  • The place and significance of transport complex in touristic sphere of Kazakhstan.  I.International marine tourism and marine dustry conference 13-15 May 2016, Fethiye/Muğla р. 14-18.
  • The appliance of experience of Turkey to develop transport infrastructure in the touristic sphere of Kazakhstan. I.International marine tourism and marine dustry conference 13-15 May 2016, Fethiye/Muğla р.25-30.
  • Қазақстан Республикасы туризмдегі көлік кешенінің қазіргі жай күйін талдау. IХ Астана экономикалық форумы аясындағы «Жаһандану жағдайында жаңа индустрияландыру Қазақстанның экономикалық өсуінің драйвері» жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының еңбектер жинағы, 2016 ж., 25 май . б. 307-312.
  • Қазақстанның туризм саласындағы көлік инфрақұрылымын талдау. ЕҰУ Хабаршысы, Гуманитарлық ғылымдар сериясы,  № 5 (120), 2017, ІІ бөлім 520-524 б.
  • Қазақстан Республикасы туризміндегі көлік кешенінің қазіргі жағдайы. ЕҰУ Хабаршысы, Гуманитарлық ғылымдар сериясы,  № 5 (120), 2017, ІІ бөлім 528-532 б.
  • Развитие транспортного сектора и логической инфрструктуры в Казахстане. International scientific journal № 1, Vol., I. 2020. Founder and publisher: «Strategic Studies Institute» LLC. 58-62 б.
  • Тhe development of tourism as one of the directions for the implementation of the «ruhani zhangyru» program. MODERN SCIENCE International scientific journal № 01, 2019. Founder and publisher: «Strategic Studies Institute» LLC Moscow 2019.