УДК 378.18:372.8:78                                                                                                                                                  https://doi.org/10.53355/d5209-8199-5965-h
 
                                         ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ — ПИАНИСТОВ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ
 
                                                                                                                           Митина Н.А., к.п.н.
                                                                                         Детская музыкальная школа им. Н.Тлендиева, г. Талдыкорган
 
                                                                                                                       E-mail: Mitina111@gmail.com
 
            В статье рассматривается и обосновывается возможность использования проблемного подхода при подготовке учащихся  фортепианного отделения  детских музыкальных школ, раскрывается специфика проблемности в музыкально – исполнительском искусстве.
               Ключевые слова: проблемный подход, проблемная задача, учащиеся-пианисты, детская музыкальная школа, творческая задача, проблемная ситуация.
 
           Мақалада балалар музыкалық мектептерінің фортепиано бөлімінің студенттерін дайындауда проблемалық тәсілді қолдану мүмкіндігі талқыланады және негізделеді, музыкалық және орындаушылық өнердегі проблемалық ерекшелікті ашады.
             Тірек сөздер: проблемалық тәсіл, проблемалық тапсырма, оқушылар-пианист, балалар музыка мектебі, шығармашылық тапсырма, проблемалық жағдай.
 
          The article discusses and substantiates the possibility of using a problematic approach in the preparation of students in the piano department of children’s music schools, reveals the specificity of problematicity in musical and performing arts.
             Key words: problem approach, problem task, pianist students, children’s music school, creative task, problem situation.