IELTS-қа дайындалуға арналған тренажерды әзірлеу

Жобаның атауы: «IELTS-қа дайындалуға арналған тренажерды әзірлеу» (жобаның ұзақтығы 12 ай)., 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан)

IELTS (ағылш. International English Language Testing System) — ағылшын тілін білуді бағалаудың халықаралық жүйесі. Ол Ана тілі болып табылмайтын адамдардың ағылшын тілін меңгеру деңгейі мен дағдыларын анықтауға мүмкіндік береді. IELTS-Ұлыбританияға, Канадаға, Австралияға және Жаңа Зеландияға оқуға және иммиграцияға арналған ең танымал ағылшын тілі тесті (бәсекелес TOEFL тесті АҚШ-та ең танымал). Канада иммиграциясы IELTS тестінің нәтижелерін қарастырады және TOEFL нәтижелерін қабылдамайды. IELTS нәтижесі 0-ден 9 балға дейінгі шәкіл бойынша бағаланады.

Сертификат төрт тест модулін бағалауды қамтиды:

* Тыңдау (есту арқылы қабылдау дағдылары);

* Оқу (оқу дағдылары);

* Жазу (жазбаша ағылшын тілі дағдылары);

* Сөйлеу (ағылшын тілінде сөйлеу дағдылары)

және жалпы балл (overall Score Band).

Тест нәтижесі алынған сәттен бастап екі жыл бойы жарамды.

Жобаның мақсаты: IELTS-қа дайындық деңгейін тексеру үшін тренажерды әзірлеу.

Жобаның міндеттері:

а) материалдарды жинау, талдау, жобаны жоспарлау.

б) тренажерды әзірлеу, тестілеу және жетілдіру (егер қажет болса)

в) жұмысқа енгізу

Жобаның өзектілігі IELTS-қа дайындалуға арналған тренажерлардың үлкен санына қарамастан, олар контентте шектеулі немесе толық игерілмеген (2 Модуль, Writing және Speaking жоқ). Шектеулер мен кемшіліктер-бұл сұрақтар мен мәтіндердің аз саны, 2 маңызды модуль болмаған кезде, сондай-ақ мұғаліммен тікелей байланыс болмаған кезде

Жаңалығы: біздің тренажерымыз контенті алуан түрлі барлық 4 модуль (Listening, Reading, Writing, Speaking) бойынша тестілеуді жүзеге асыратын болады. Сондай-ақ мұғаліммен тікелей байланыс болады. 3 модуль бағдарламаға бірден енгізіледі, тыңдау және оқу нәтижелері автоматты түрде шығады, жазу нәтижелері оқытушыны тексергеннен кейін шығады. Speaking 2 түрлі тәсілмен (білім алушының өзі таңдайды), веб камераға тікелей жазу немесе бейне байланыс бағдарламалары арқылы оқытушымен тікелей байланыс жүргізіледі.

Жобаның ғылыми жетекшісі:

Ахметов Жалғас Өндірісұлы, жаратылыстану жоғары мектебі IT орталығының директоры, педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы-лектор. БҒССҚК, РҒДИ базаларында, халықаралық конференцияларда 15-тен астам ғылыми жұмыстар жарияланды, 4 оқу құралы шығарылды.

Зерттеу тобының мүшелері:

Кабдуалиев Дастан Кайратович, педагогикалық информатика бойынша ПБ оқытушы-ассистенті, педагогика ғылымдарының магистрі. РҒДИ базаларында, сондай-ақ халықаралық конференцияларда 7 ғылыми жұмыс жарияланған.

Кулынтаева Асель Ержановна, жаратылыстану жоғары мектебі IT орталығының бағдарламашысы, техника бакалавры.

Еренғайыпов Санат Талғатұлы, педагогикалық информатика пәнінің оқытушы-ассистенті, педагогика ғылымдарының магистрі. РИНЦ базаларында, сондай-ақ халықаралық конференцияларда 3 ғылыми жұмыс жарияланды.

Гаврилова Екатерина Николаевна, PhD, физика – математикалық бағыт бойынша ББ оқытушы – лекторы. Scopus, БҒССҚК, РИНЦ базаларында, халықаралық конференцияларда 17-ден астам ғылыми жұмыстар жарияланды, сондай-ақ 4 оқу құралы шығарылды.

Ғылыми тағылымдамалар және біліктілікті арттыру

1.         2014 ж. Ахметов Ж. У. Беларусь мемлекеттік университеті, 2 апталық тағылымдама, Минск, Беларусь Республикасы.

2.         2018 ж. Ахметов Ж. У. орта, арнайы орта және жоғары білім беру орталығында бір айлық тағылымдама, Ташкент, Өзбекстан Республикасы.

3.         2013 ж. Еренғайыпов С.Т. Чех аграрлық университетінде үш айлық оқу, Прага, Чехия.

4.         2014 ж.Кабдуалиев Д. К. Чех аграрлық университетінде үш айлық оқу, Прага, Чехия.

5.         2017 ж. Еренғайыпов С. Т. 5 айлық оқыту Польшада

6.         2013 ж. Гаврилова Е.Н. «Implementation of the Bologna processes principles in higher educations, English scientific terminology & Methods of research and teaching in mathematics and computer sciences «технологиялық білім беру институтында тағылымдама. Афина, Грекия.

7.         Гаврилова Е. Н. «Университетте студенттерге бағытталған оқыту әдістері», 20.10.2020-15.12.2020. Мәскеу, «МИСиС» ұлттық зерттеу технологиялық университеті, (72 сағат).

2015 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңде жобаны орындаушылардың жарияланымдары мен патенттерінің тізімі

 1. Ж.У. Ахметов, С.М. Сеитова Усиление профессиональной направленности курса «Теории вероятностей и математической статистики» с помощью задач связанных с парадоксами, Наука и жизнь Казахстана, № 2 2018 Международный научный журнал, 67-69 с.
 2. Ж.У. Ахметов, С.М. Сеитова  Проблема профессиональной направленности обучения математике в вузах, Материалы 4 – ой Международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования в обновленном обществе», Академия экономики и права имени О. А. Жолдасбекова, 29.11.18 г., 72-75 с.
 3. Ж.У. Ахметов, С.М. Сеитова Специфика заданий по теории вероятностей и математической статистике для нематематических специальностей, Наука и жизнь Казахстана, № 1 2019  Международный научный журнал (спецвыпуск), 163-164 с.
 4. Ж.У. Ахметов, С.М. Сеитова Решение нестандартных задач по  теории вероятностей и математической статистике для повышения профессионального уровня студентов, Материалы 5 – ой Международной научно-практической конференции «Молодежь и глобальные проблемы современности», Академия экономики и права имени О. А. Жолдасбекова, 12.04.19 г. 3-6 с.
 5. Ж.У. Ахметов, С.М. Сеитова Система упражнений как один из путей повышения эффективности обучения теории вероятностей и математической статистики, Материалы Международной научно-практической конференции «Приоритеты современной науки: от теории к практике», ЖГУ имени И. Жансугурова, 27-28.10.2017 г, 176-179 с.
 6. Еренғайыпов С.Т., Мырзағали М., Эффективность применения информационных технологий на уроках математики, ІІІ Международная научно-практическая конференция новые научные исследования г.Пенза, РФ 2021
 7. Еренғайыпов С.Т., Ахметов Ж.У., Сериков Б.Б., Кабдуалиев Д.К., The disadvantages of the traditional approach teaching informatics in schools, POLISH JOURNAL OF SCIENCE №41 (2021)
 8. Еренғайыпов С.Т., Ахметов Ж.У., Сериков Б.Б., Кабдуалиев Д.К., Drawbacks of the established methods of teaching informatics in modern schools, The scientific heritage, VOL 3, No 70 (70) (2021)
 9. Gavrilova, Y.N.Seitova, S.M.Kozhasheva, G.O.Aldabergenova, A.O.Kydyrbaeva, G.T. Study results for methodological training of teachers of mathematics in conditions of innovation. — Periodico Tche Quimica, 2020, 17(35), стр. 391–403;
 10. Seitova, S.Smagulov, Y.Gavrilova, Y.Zhiyembayev, Z.Zhanatbekova, N. Studying mathematical subjects to students as an independent work. — Astra Salvensis, 2018, 6(1), стр. 617–630;
 11. Seitova, S.M.Kozhasheva, G.O.Gavrilova, Y.N.Kydyrbaeva, G.T.Abdykarimova, A.Z. Peculiarities of using neuro-linguistic programming techniques in teaching. — Mathematics Education, 2016, 11(5), стр. 1135–1149, iejme.2016.101;
 12. Сеитова С.М., Гаврилова Е.Н. Современные требования подготовки будущих учителей математики как специалистов // Вестник Казахского национального педагогического университета имени Абая, Серия «Педагогические науки». Алматы. — №3(63). – 2019. – С.104-109;
 13. Сеитова С.М. Гаврилова Е.Н. Граф логической структуры содержания математических дисциплин // Научный журнал «Вестник Торайгыров университет», педагогическая серия. –Павлодар. – №4. — 2020. С. 143-154;
 14. Игнатьева С.В., Гаврилова Е.Н. и др. Comparative analyses of inclusive education in Latvia, Russia and Kazakhstan // 13th annual International Technology, Education and Development Conference // Valencia (Spain) on the 11th, 12th and 13th of March, 2019. pp. 6874-6880
 15. Тасболатова Р., Сеитова С.М., Гаврилова Е.Н. Диагностические исследования методической подготовки учителей математики// The scientific heritage, VOL 4, No 71 (71) (2021). С. 25-30
 16. Гаврилова Е.Н. Пути развития математической культуры студентов педагогического вуза // Научный журнал CONCORDE, 2021, -N 1. — С.80-85.