Шакирова Арайлы Далеловна

Шакирова Арайлы Далеловна

Cтепень: Доктор философии, PhD

Должность: координатор декана по учебной и воспитательной работе

Образование

  • 2004 – 2008 гг. —  КазНУ имени аль-Фараби, 050103 – «Педагогика и психологии»
  • 2008 – 2010 гг. — КазНУ имени аль-Фараби, 6N0103 – «Педагогика и психологии» (магистратура)   
  • 2019 – 2022 гг. – Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова, 8D01101 – «Педагогика и психология» (докторантура) 

Достижения

  • 1.  Сертификат за участие в Международном форуме «Безопасная среда» по профилактике деструктивного поведения студенческой молодежи и роли психологической службы вуза. 07.12.2021г.

    2.  Сертификат за участие в Республиканской научно-практической конференции «Болашақ педагогтарды заманауи білім беру кеңістік жағдайында даярлау» 26.03.2021

Научные труды

1.  Шакирова А.Д., Жетписбаева А.Е. Депрессия, созылмалы шаршау, ВТД кезіндегі өзіндік көмек: маңызды ережелер // І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы, Талдықорған, 2016ж, Б 118-120 ISNN 1813-1123

2.  Шакирова А.Д. Жүйке жүйесінің әлсіреуі және оның себептері // Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті», Талдықорған, 2016ж., Б 387-391 ISNN 978-601-216-369-8

3.  Шакирова А.Д. Жеткіншек жастағы балалардың психологиялық ерекшеліктері // Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті», Талдықорған, 2016ж. Б 387-391 ISNN 978-601-216-369-8

4.       Шакирова А.Д. Физиогномика – әлеуметтік-мәдени  феномен ретінде // «Заманауи ғылымның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Талдықорған, 2017ж., Б 410-415 ISNN 978-601-216-406-0

5.       Шакирова Н.Д., Шакирова А.Д. Білім берудегі менеджмент ерекшеліктері // В мире образования, №6, Алматы, 2017, Б 11-13 ISNN 2307-5287

6.       Шакирова А.Д., Нурпеисова М.Б. Тұлға бойында толерантты мінез-құлықты қалыптастыру жолдары // «Жансұгіров тағылымдары» республикалық-ғылыми тәжірибелік конференция материалдары Талдықорған, 2017ж. Б 329-336

7.       Шакирова А.Д. Студенттердің бойында экономикалық сананы дамытудың кейбір мәселелері // Л.М.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті, хабаршы №5, Астана, 2017ж. Б 614-617

8.       Шакирова А.Д., Қылышбаева М.И. Кіші мектеп оқушыларының танымдық қабілеттерін дамытудың психологиялық аспектілері // «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, Талдықорған, 2018ж., Б 237-241

9.       Абиров Д.А., Шакирова А.Д. Қазақстандағы заманауи гимнгазиялық білімнің даму мәселелері // Наука и жизнь Казахстана, №1, Астана, 2019ж. Б 38-41, ISNN2073-333Х

10.  Шакирова Н.Д., Шакирова А.Д. Increasing Knowledge of Climate Processes in the Context of Sustainable Development // ХАБАРШЫ әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Педагогикалық ғылымдар сериясы», №2 (59), 2019ж., қыркүйек, Алматы

11.  Каймулдинова К.Д., Шакирова Н.Д., Шакирова А.Д. Климаттық үрдістер жайлы түсініктерді логикалық құрылымдау арқылы қалыптастыру // ВЕСТНИК академии педагогических наук Казахстана №4 (90), 2019ж., қазан, Алматы

12.    Ибраимжанов К., Жабыкбаева Д., Азанбекова Г., Шакирова А.Д., Катшибекова Ж., Patriotic upbringing as a defining factor of Personality formation // opcion, 2019, 35, рр 756-772  ISSN 1012-1587

13.  Шакирова А.Д., Тоқсанбаева Н.К. Педагогикалық-психологиялық ғылымда педагогикалық  қабілеттердің феноменін теориялық талдау // Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №5/3 2020ж., маусым, Алматы ISNN 2073-333Х

14.  Шакирова Н.Д., Шакирова А.Д. Analysis of scientific studies to stimulate emotional well-being for application in geographical education // Қазақстанның ғылымы мен өмірі №5/3 2020ж., маусым, Алматы ISNN 2073-333Х

15.  Каймулдинова К.Д., Шакирова Н.Д., Шакирова А.Д., Эффективное усвоение учениками знаний об окружающей среде путем стимулирования их эмоционально-образного состояния//Pedagogy & Psychology. Theory and practice. International scientific journal  —  №2(28), 2020 Volgograd ISSN 2412-8201 (Global impact factory – 0.343 Австралия) С. 68-70

16.  Шакирова А.Д. Болашақ педагогтарды даярлауда әлеуметтік-психологиялық тренингтің әсері. // «БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫ ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІК ЖАҒДАЙЫНДА ДАЯРЛАУ» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 2021ж., Б 430-434

17.  Шакирова А.Д. Influence of socio-psychological training in the training of future teachers // ВЕСТНИК науки и образования Научно-методический журнал №11(114).Ч.1.ИЮНЬ 2021г.

18.  Шакирова А.Д., Романова Г., Власова С. «Development of Students’ Pedagogical Abilities through Socio-Psychological Training» // iJET International Journal of  Emerging Technologies in Learning, Vol.16, No.16, 2021y,  pp. 79-90   https://doi.org/10.3991/ijet.v16i16.23335

19.  Шакирова А.Д., Токсанбаева Н.К., Закарьянова Ш.Н., Аязбаева Б.Б. «Әлеуметтік-психологиялық тренинг: педагогикалық қабілет» Қазақ университеті.- 2023ж. – 153б.