ӘОЖ 519.6:517.977.56:629.764                                                                                                                                                https://doi.org/10.53355/m3583-5171-7662-t

 

LMS MOODLE ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 

Қайырханов А.О., студент

Смагулов Е.Ж., п.ғ.д., профессор

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail: smagulovezh@mail.ru

 

Қазіргі уақытта біздің заманымыздың оқу процесі елеулі өзгерістерге ұшырауда. Бүгінгі күні, Covid19 вирусының пандемиясына байланысты, оқу процесі жаңа технологиялық жетістіктерді қолдану үшін сыныптың төрт қабырғасының ішіндегі тақтаймен жұмыс жасау дәстүрінен асып түсті. Біз оқыту мен оқу үдерісін байытып, оны келесі, күрделі және жетілдірілген деңгейге жеткізе алатын түрлі бағдарламаларды, платформаларды және әр түрлі техникалық құралдарды қолдана отырып, онлайн режимінде үйрету мен үйренуді бастадық. Ашық бастапқы коды бар бағдарламалық қамтамасыз ету қауымдастығы оқудың керемет, арзан жүйесі бар деп мәлімдейді. Ол Moodle деп аталады (модульдік объектіге бағытталған динамикалық оқыту ортасының қысқартылған сөзі) және қазіргі кезде ашық басқаруды басқаруды басқару жүйесінің (LMS) бірі болып табылады. Курсты басқару мен оқытудың өте әмбебап жүйесі. Бұл интерактивті оқыту платформасы жоғары тиімді ұйымдастыру құралы ретінде қолданыла алады.

            Тірек сөздер: цифрлық технология, модуль, платформа, интерфейс.

 

В настоящее время учебный процесс нашего времени претерпевает существенные изменения. Сегодня, в связи с пандемией вируса Covid19, учебный процесс превзошел традицию работы с доской внутри четырех стен класса, чтобы использовать новые технологические достижения. Мы начали обучение и обучение в режиме онлайн с использованием различных программ, платформ и различных технических средств, которые могут обогатить процесс обучения и обучения и вывести его на следующий, более сложный и продвинутый уровень. Сообщество программного обеспечения с открытым исходным кодом утверждает, что у него отличная, недорогая система обучения. Он называется Moodle (аббревиатура модульной объектно-ориентированной динамической среды обучения) и в настоящее время является одной из систем управления открытым управлением (LMS). Очень универсальная система управления курсом и обучения. Эта интерактивная платформа обучения может использоваться в качестве высокоэффективного инструмента организации.

            Ключевые слова: цифровая технология, модуль, платформа, интерфейс.

 

Currently, the educational process of our time is undergoing significant changes. Today, due to the covid19 virus pandemic, the learning process has gone beyond the tradition of working with boards inside the four walls of the classroom to apply new technological advances. We have started teaching and learning online, using various programs, platforms, and various technical tools that can enrich the learning and learning process and take it to the next, more complex, and advanced level. The open source software community claims to have a great, low-cost learning system. It is called Moodle (an acronym for a modular object-oriented dynamic learning environment) and is currently one of the open source management management systems (LMS). A very versatile course management and training system. This interactive learning platform can be used as a highly effective organizational tool.

Key words: digital technology, module, platform, interface.