Абуханова Ажар Базарбаевна

Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: оқытушы-дәріскер

білімі

Оқу орны: Абай атындағы Алматы Мемелекеттік Университеті

Мамандығы:Тарих және география

Біліктілігі:Тарих және география мұғалімі

Бітірген жылы: 2003 жыл

Оқу орны: Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық Университеті

Бітірген жылы: 2005 жыл

Біліктілігі: Педагогика ғылымдарының магистрі

Ғылыми еңбектері

1.»Implementation of the lesson study approach to develop teacher professionalism» //Cypriot Journal of  Educational Sciences, Volume 17, Issue 2, (2022) 652-663бб

2.»Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы мұғалімнің кәсіби даму контенттері»// Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ ,«Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(62), 2019 ж, Алматы қ, 284-288бб

3.»Білім мазмұнын жаңарту аясындағы ұстаз кәсібилігі»//Қазақстанның ғылымы мен өмірі Халықаралық ғылыми журнал № 1 (74) 2019, Астана қ.127-131бб

4.»Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мектеп ішіндегі педагогтардың кәсіби біліктілігін арттыру жүйесі» Торайғыров университетінің хабаршысы , Педагогикалық серия ,   № 4 , 2021ж, Повладар қ. 344-357 бб

5.»Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогтардың цифрлық сауаттылығын  дамыту» // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университеті ХАБАРШЫ, «Педагогика» сериясы, № 1 (138) 2022ж

6. «Scientific organization of professional activities of teaching staff» // Talent Development And Excellence Vol.12.No.2s.2020,786-791бб

7.» Lesson Study инновациялық технологиясының педагогтің кәсібилігі мен білім алушылардың сыни ойлауын дамытудағы рөлі»//Гуманитарлық ғылымдар және білім,Ғылыми-әдістемелік журнал Том 12, № 2. 2021 , 7-12 бб

8. «Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогтердің кәсібилігін дамыту» // Заманауи ғылымдағы инновациялық тәсілдер LIV халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары бойынша мақалалар жинағы, № 18 (54) 2019 ж., Мәскеу қ., 8-12 бб

9.«Педагогтың кәсібилігі: заманауи тәсілдер» // Қайнар университетінің хабаршысы , Қазіргі заманғы білім беру сапасының мәселелері және рухани жаңғыру-болашаққа бағдарлау атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2020 ж, 4/2 басылым. Алматы қ, 23-27бб

10.»Lesson study» – мұғалімнің кәсіби дамуының кепілі» // Білім, ғылым және мәденеттің даму аспектілері атты ІІ- халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2021ж  Нұр-сұлтан қ.12-15 бб

11.» Педагогтың кәсіби дамуы –білім беру жүйесін жаңартудың негізі»//II Калюжный оқулары: әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың инновациялық бағыттары атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ,2019 жыл, Ақтөбе қ, 22-26 бб

12.»Жаңартылған білім беру жағдайында инновациялық педагогикалық тәжірибені қолдану мәселелері»// Жастар – білім, ғылым, қоғамның қозғаушы күші» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 2019 ж,Талдықорған қ, 35-3 7бб

13.»Таным теориясы жоғары мектепте оқыту теориясының әдіснамалық бастауы ретінде » // Білім беру жүйесін жаңғырту: үрдістер, мәселелер мен перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2019ж, Талдықорған қ, 21-24 бб

14.»Педагогтардың кәсібилігін қалыптастырудағы инновациялық іс-әрекеті»// VIII жаһандық ғылым және инновациялар 2020: Орталық Азия халықаралық ғылыми-практикалық журнал , №3(1) 2020ж,Нұр-Сұлтан қ. 31-35бб

15.Педагогикалық кәсібилік – білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында мұғалімдердің стратегиялық дамуы //«ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация» атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 2019ж,Талдықорған қаласы, 23-27бб

16.» Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагогтардың кәсібилігін жетілдіру мен дамыту сатылары»// «Тәуелсіздік жолы: бағдарлары мен болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ,  2021ж, Талдықорған қ, 23-26 бб

17.»Жаңартылған білім  беру мазмұны жағдайдағы заманауи сабақтарды жоспарлаудың ерекшеліктері»//»Әдебиеттану мен лингвистиканың өзекті мәселелері, тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі»атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.    2022 года, Алматы қаласы 38-42 бб

18.» Болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамытуда lesson-study әдісі » Болашақ педагогтарды заманауи білім беру кеңістік жағдайында даярлау» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция , 2021ж, Талдықорған қ, 23-27бб