Ахмет Ғалымжан Бауржанұлы

Дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Лауазымы: оқытушы-дәріскер

Білімі

 • Бакалавриат: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2011 – 2014 жж. 5В030100 – Құқықтану

  Магистратура: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2014 – 2016 жж. 6М030100 – Құқықтану. Заң магистрі

Жетістіктері

Ғылыми еңбектері

 

 • Рухани жаңғыру – болашақтың белес қадамы// «Рухани жаңғыру – Қазақстанның серпінді дамуының негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Талдықорған, 8-9 қараша, 2018 жыл. 114 – 118 бб.
 • Ежелгі заңдар жинағының қазіргі қоғамға қажеттілігінің құқықтық негіздері// IV жаһандық ғылым және инновациялар 2019: Орталық Азия халықаралық-ғылыми практикалық конференция материалдары. Астана, 21 қаңтар, 2019 жыл. 94 – 98 бб.
 • Особенности, значение и сравнение усыновление (удочерения) детей в Республике Казахстан и Республике Корея//Материалы республиканской научно-практической конференции «Жансугуроваские чтения», посвященной 125-летнему юбилею И.Жансугурова, 24 апреля, 2019 год. Талдыкорган39-43 бб. 0.3125
 • Сот сараптамасының қазіргі таңдағы құқықтық негіздері және өзектімәселелері//І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ, ғылыми журнал №1(89) 2019 жыл. Талдықорған қаласы. ISSN 1813-112336-40 бб.
 • Actual problems of property rights of agricultural cooperatives//Science and life of KazakhstanМеждународный научный журнал Наука и жизнь Казахстана №5/2 2019 год. Астана 2019 год. ISSN 2073-333Х64-68 бб.0.3125
 • Legal problems of sold waste//Science and life of KazakhstanМеждународный научный журнал Наука и жизнь Казахстана №5/2 2019 год. Астана 2019 год. ISSN 2073-333Х61-63 0.1875
 • Қазақстан Республикасы сотының даму кезеңдері және істі қайта бастау процесіне байланысты өзекті мәселелері//Science and life of KazakhstanМеждународный научный журнал Наука и жизнь Казахстана №5/3 2019 год. Астана 2019 год. ISSN 2073-333Х 43-46 бб.0.25
 • Трудовые отношения в Республике Казахстан//Международное научно-практическое периодическое сетевое издание «Форум молодых ученых», выпуск 4(32) апрель 2019год. Институт управления и социально-экономического развития, ISSN 2500-4050. 00-375
 • Правовое обеспечение системы управления человеческими ресурсами (на примере организаций высшего и послевузовского образования)// Modern science international scientific journal 04. Vol. II. 2019. Founder and publisher: «Strategic Studies Institute» LLC. ISSN 2414-9918. 277-280 бб.0.25
 • FUNDAMENTAL OF LAW//Recommended for publication by Educational and Methodical Council of the Ilyas Zhansugurov Zhetysu State University protocol N7. 24.04.2019 y. Taldykorgan. ISBN 978-601-216-559-3133 p.8.3125