Дюсембинова Сауле Мырзабековна

Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: аға оқытушы

Білімі

 • 1986 ж. Қазақ педагогикалық институты.Мамандығы: География-биология, біліктілігі: Биология-география мұғалімі
 • 2014 ж. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, мамандығы: Педагогика және психология, біліктілігі: педагогика магистрі.

Жетістіктері

 • «Білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін» І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ректорының құрмет грамотасы. (2010)
 • . «Білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін» І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ректорының құрмет грамотасы. (2012)
 • Жоғары оқу орындарында білім беру саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Алматы облысы әкімінің Құрмет грамотасы (2017)

Ғылыми еңбектері

 1. Эффективные пути повышения познавательной активности учащихся при изучении географии материков// Международный научный журнал «Молодой ученный»,ISSN 2072-0297, г. Казань, №4 (138)/ 365-368стр 2017     
 1. Использования мультимедийных презентаций на уроках географии// Materialy xiii mezinarodni vedecko –prakticka conference «MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017» 27.01.2017-05.02.2017 Dil 5 Pedagogicke vedy Psychologie a sociologie Praha Publishing House «Education and Science» s.r.o 49-52.
 1. Antientropinnye sources of electricity in the biosphere// Всемирный Конгресс инженеров и ученых «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации»WSEC-2017, 19-20 июня, Астана
 2. Мультимедиа-технологиясын география курсында қолданудың әдістемелік аспектілері// ЖМУ – дың 45 жылдығына арналған «ЗАМАНАУИ ҒЫЛЫМЫНЫҢ БАСЫМДЫҚТАРЫ: ТЕОРИЯДАН ТӘЖІРИБЕГЕ» халықаралық ғылыми – практикалық конференция, Талдықорған, 27-28 қазан 2017ж .1том
 3. Мұқыры тауының таужыныстарының салыстырмалы дәуірін және органикалық әлемнің эволюциясын зерттеу үшін палеофауна қалдықтарының маңыздылығы// ВЕСТНИК КазНПУим. АБАЯ, №3(53), Алматы- 2017 ж.
 1. EXOGENOUS INFLUENCE OF SOLAR FLARES ON EARTHQUAKES, CARDIOVASCULAR AND HYPERTENSIVE DISEASES (ACCORDING TO THE CHRONOLOGY OF AMBULATORY MONITORING)// The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC ISSN: 2146-5193, September 2018 Special Edition, p.2885-2902
 2. Панфилов ауданының республикалық және жергілікті маңызы бар тарихи-археологиялық және табиғи киелі орындары// Мат-лы международной научно-практической конференции ЖГУ им. И.Жансугурова «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ-ОСНОВА ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» Талдыкорган 2018г.
 3. Фитоэлектрстанциялар көмегімен өсімдік заттарынан электр энергиясын алу тәсілі// Патент №3773 ККСОН E-mail: kazpatent@kazpatent.kz

http://www.kazpatent.kz 28.11.2018

 1. Жоғары өсімдіктерден электр энергиясын алуға арналған биоплазмалық генератор// Патент №3774 ККСОН E-mail:kazpatent@kazpatent.kz

http://www.kazpatent.kz 26.12.2018

 1. Физико-химические и микробиологические исследования лечебной грязи местрождения «Коссор» южного побережья озера Алаколь// Журнал РИНЦ «Наука и образование: новое время, №1,2019 год ISSN 2312-4431
 2. Жаңа мамандық ашылды.// Имиджевая статья в газету «Жетысу шұғыласы» Ескельдинского района, №11(8743) 15 наурыз 2019ж.
 3. Алғашқы білімгерлерді қабылдады// Имиджевая статья в газету «Нұрлы Көксу » Коксуского района, №7 (4938), 15 ақпан 2019ж.
 4. Особенности формирования реликтовых торфяных болот в пойме среднего течения Лепсы и проблема охраны как уникального памятника природы// ISSN 2308-4804. Sience and world. 2019.№1 (65). Vol.II.
 5. Hydromineral resources of altay lake// І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы ғылыми журнал №2,(90)2019ж., Талдықорған.
 1. ЖАМАНТЫ ӨЗЕНІ ШАТҚАЛЫНДАҒЫ «ҚОРАСАН» КИЕЛІ АРАСАНЫНЫҢ САКРАЛДЫ ЕМДІК-САУЫҚТЫРУ ТУРИЗМІН ДАМЫТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN
 2. Использование ископаемых животных, встречающихся в предгорьях Жетысуского Алатау, как один из способов повышения активизации мыслительной деятельности учащихся. Журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» входит в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (ККСОН) для публикации основных результатов научной деятельности, утвержденного приказом№ 1082 года, Председателя ККСОН от 10 июля 2012
 1. Білімгерлердің танымдық дербестіктерін дамытуға бағытталған, өзекті оқытуды қолданудың кейбір астарлары. Журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» входит в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (ККСОН) для публикации основных результатов научной деятельности, утвержденного приказом№ 1082 года, Председателя ККСОН от 10 июля 2012

Авторское свидетельство на статью:

 1. Халыққаралық, М-352111, 2019ж.
 2. Халыққаралық, Эл № ФО77 – 56964, 2019ж.
 3. Авторлық құқық: ғылыми туынды, объектінің атауы «Физикалық география (6-сынып), Объектіні жасалған күні: 11.02.2019ж.
 4. Авторлық құқық: ғылыми туынды, объектінің атауы «Жалпы жертану және геология негіздері. Оқу құралық», Объектіні жасаған күні: 01.06.2020

Монография, учебник:

 1. Проблемы и методы получения антиэнтропийной электроэнергии// «Нур-Принт» Алмата 2019г.
 2. Жалпы жертану және геология негіздері// І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті Талдықорған 2020

Патент на полезную модель:

1.Республикалық- №3773, 11.03.2019

2. Республикалық-№3774, 11.03.2019

3.Халықаралық- WO/2020/139066, 26.12.2019

Авторское свидетельство на патент:

1.Республикалық- №3773, 11.03.2019

2. Республикалық-№3774, 11.03.2019

3.Халықаралық- WO/2020/139066, 26.12.2019

Біліктілікті арттыру

 1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ-ның «заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО-ның Педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы (240 сағат), Сертификат.рег.№0216710-09.10.-21.10.2017 ж.
 2. Даугавпилс университетінің (Латвия) «педагогикалық зерттеулердегі Сандық әдістер» халықаралық оқыту семинары, ЖМУ біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, Талдықорған 2018, – рег сертификаты.№1222018ж.
 3. «Рухани жаңғыру – Қазақстанның қарқынды дамуының негізі» Талдықорған-2018, – сертификат, тіркеу № 1094. «ЖОО – да қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану» (36 сағат) ЖМУ біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, Талдықорған 2019, – сертификат,тіркеу.№209
 4. Жеңімпаздарды дайындағаны үшін, сондай-ақ пед. HTT://perspektiva-plus.pro/ «Бәрін білгім келеді» Халықаралық олимпиадасындағы шеберлік, – сертификат 25.02.2019
 5. ООО «НОУ «Вектор науки» диплом студентки ЖМУ г. занимавшая II место в VII Международной олимпиады научных работ «Полярная звезда»- научный руководитель Дюсембинова С. М., Россия – г. Таганрог 2019,
 6. ООО «НОУ «Вектор науки» диплом студенті ЖМУ Абенова А. занимавшая II место в VII Халықаралық ғылыми жұмыстар олимпиадасында «поляр Жұлдыз» – ғылыми жетекшісі Дюсембинова С. М., Ресей-г. Таганрог 2019,
 7. Алакөл көлінің оңтүстік жағалауындағы «Қоссор» кен орнының емдік балшығын физика-химиялық және микробиологиялық зерттеулер «авторлық әзірлеменің «Знанио» білім беру журналында жарияланғаны туралы авторлық куәлік.20.05.2019 ж.
 8. Certificate This is to certify that Dyussembinova Saule has successfully participated at the seminar «How to Get Published in Scientific Journals» November 28th-29th 2019.
 9. «Қашықтықтан білім беру шеңберінде географиялық пәндерді оқытудың инновациялары мен қазіргі заманғы әдістемелері» сертификаты 72 сағат, 07.09 бастап.-19.09.2020 ж.
 10. Сертификат ҚР Ғылым және білім министрлігі. «Назарбаев Зияткерлік мектептері»ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы. Педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламалары-232 академиялық сабақ. Сағат; Нұр Сұлтан 2020 ж. » 09 » қазан.