Калиева Бекзат Тынысбековна

Дәрежесі: ««6М011400-Тарих» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: оқытушы-дәріскер

бІЛІМІ

Білімі жоғары

Жоғары оқу орны туралы мәлімет:

Оқу орны: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ

Мамандығы: 5В011400-Тарих

Бітірген жылы:  2008 ж.

Біліктілігі: тарих бакалавр

Академиялық дәрежесі туралы мәлімет:

Оқу орны: Абай ат. ҚазҰПУ

Мамандығы: 6М011400-Тарих

Бітірген жылы: 2012 ж.

Біліктілігі: «6М011400-Тарих» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

Ғылыми қызығушылығы: тарихты оқыту әдістемесі, ғылыми жобалар

Оқыған курстары:

 1. Қазақстан тарихы
 2. Қазақстан және әлемдік қауымдстық
 3. Алаш қозғалысы

Жетістіктері

 • Диплом – Үміткер куратор. 15.10.2013 ж.
 • Алғыс хат– Талдықорған қалалық мәслихаты – білім саласындағы жас ұрпақты тәрбиелеудегі және оқытудағы жемісті еңбегі мен жоғары кәсіби біліктілігі үшін. 07.03.2016 ж.
 • Төс белгі, куәлік және диплом – «Лучший педагог-2021СНГ» за вклад развитие науки и образования, куәлік №117 – объединение юридических лиц в форме ассоциации общенациональное движение Бобек. 15.11.2021 ж.

Ғылыми еңбектері

 • ХVІІІ ғ-ғы қазақ даласына жүргізілген экспедициялар және олардың материалдары // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Магистратура және PhD докторантура институты «Гуманитарлық ғылымдар жаңа кезеңде» Алматы: «Інжу-Маржан» баспасы, 2011. 187-191 бб.
 • Қазақ бейнесінің „өзгелер“ аспектісінде қарастырылуы // Абай атындағы ҚазҰПУ Магистратура және PhD докторантура институтының еңбектері. -14-шығуы – Алматы: «ЖС Тантеева» баспасы, 2012. 225-229 бб.
 • Орыс шенеуніктерінің қазақ даласында тұтқында болған кезіндегі жазбалары (мұрағат құжаттары негізінде) // Абай атындағы ҚазҰПУ-і // Хабаршы, „Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар“ №1, (32), 2012. 161-164 бб.
 • Русские путешественники о социальных отношениях в казахском обществе // Межд науч.-прак. конф. «Перспективы и развития науки». 28-30.11.2012. 30-35 с. г. Гданск.
 • ХVІІІ ғ. ІІ-жартысы мен ХІХ ғ. бас кезіндегі орыс зерттеушілері тарапынан қазақ халқына берілген атаулар // І. Жансүгіров ат. ЖМУ Хабаршысы. – № 2-3. 2012. 71-75 бб.
 • Социальные отношения казахского общества (ІІ половина ХVІІІ века – начало ХІХ века) // Международная научная конференция «Молодые исследователи – регионам». г. Вологда, 10-19 сәуір 2013 г. 449-451 с.
 • Жоғары оқу орыны білімгерлеріне «Қазақстан тарихы» пәні бойынша семинар және ОСӨЖ сабақтарын ұйымдастыру // Талдықорған: «ЖК Дизайн-ОТ», 2013. 64 б.
 • Орыс саяхатшылары қазақ қоғамындағы әлеуметтік қатынастары жөнінде (ХVІІІ ғ. екінші жартысы мен ХІХ ғ. бірінші жартысы) // Қазақстан мұрағаттары. №2 (26), 2013 ж. ISSN 1818-9032. 62-66 бб.
 • Дін мәселесінің Қазақстан Республикасының Конституциясында қарастырылуы // ХVІІ Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», Переяслав-Хмельницкий 2013. 72-76 бб.
 • Медиазорлық және қоғам // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы ғылыми журналы. №5 (96) 2013, ІІ бөлім. ISSN 1028-9364. Астана қаласы. 109-113 бб.
 • Анализ темы «Казахстан в составе Российской империи» в методике преподавания истории // «Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 24-25.10.2014 ж. І-бөлім. 134-138 бб.
 • Білімді жастар – Қазақстан болашағы // «Ұлытау етегіндегі ой толғау» аймақтық конференцияның материалдары. –Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 01.10.2014 ж. 24-29 бб.
 • ХVIII ғ. екінші жартысы ХІХ ғ. бірінші жартысындағы орыс саяхатшыларының қазақ қоғамындағы әлеуметтік қатынастары жөнінде // И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетінің Жаршысы. №4, 2014, Бишкек. ISBN 1654-5611. 94-97 бб.
 • Сыр өңіріндегі қалалар үшін қазақ хандарының күресінің маңыздылығы // «Қазақ мемлекеттілігі: кеше,бүгін, ертең» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 10-11 сәуір, 2015 ж. 90-94 бб.
 • Қазақстан Республикасы Конституциясының тарихи маңызы // «Қазақстан Республикасының конституциясы – өркениетті Қазақстанның болашағы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 22-23 мамыр, 2015 ж. 165-168 бб.
 • Мектепте білім берудегі тарихи жад және коммеморативті тәжірибелері: мәселенің тарихнамасы // Хабаршы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3 (62). –Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ, 232-237 бб.
 • Тарихи жад» саясатының білім саласында іске асыру жолдары (Алматы облысы бойынша) //«Қазақстан тарихындағы тұлғатану мәселелері: Мәлік-Айдар Хантемірұлы Асылбеков» атты ҚР ҰҒА академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор М.-А.Х. Асылбековтың 90 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. – Алматы: Ш.Ш. Уәлиханов атынд. Тарих және этнология институты, 2019, –338-342 бб.
 • «Тәуелсіздік кезеңіндегі Талдықорған қаласының ескерткіштеріндегі жады және мәдени мұра саясаты» «ҰЛЫ ДАЛА ТАРИХЫ: КӨНЕ ДӘУІРДЕН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА ДЕЙІН»  Халықаралық Еуразиялық форумының материалдары, І-том. – Нұр-Сұлтан, 2019. 332-334 бб.
 • Региональная история Семиречья на страницах школьных учебников истории Казахстана // «Первые Международные историко-педагогические чтения «Источники исследования о педагогическом прошлом: интерпретация проблем и проблемы интерпретации»» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Т. , № – Москва:,  2019. –  344-352 бб.
 • «Коммеморативные практики в школах Казахстана (на материалах Алматинской области)» // // МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧТЕНИЯ СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ материалы Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 14 – 16 ноября 2019 года) Часть II. 39-44 бб.
 • «ХХІ ғасыр басындағы «Өлкетану» факультатив пәнін оқытудың жүргізілу барысы (Алматы облысы материалдары негізінде)» // Қазақ тарихы.  «Оқыту. Әдістеме. Тәжірибе» бөлімі, №5 (182) . –Алматы:    73-77 бб.
 • «Қашықтықтан оқыту технологиясы арқылы «Әлеуметтік жадыны» қалыптастыру жолдары (Өлкетану факультатив сабағы мысалында)» «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының «Жаңа жəне қазіргі замандағы шетелдер тарихын зерттеудің жаңа трендтері» 2.2 секциясы. – Алматы, «Қазақ университеті», 2020. 45-47 бб.
 • «Memory studies» әдіснамасы арқылы тарихи білім беру: зерттелуі, бағыты және визуалды көрінісі» // Қазақ тарихы. «Оқыту. Әдістеме. Тәжірибе» бөлімі, №2 (191) . –Алматы:    84-88 бб.
 • Тарихи білім беру барысындағы «тарихи жадының» орыны «Жансүгіров тағылымы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік (онлайн)-конференциясы. – Талдықорған, 2021. 114-117 бб.
 • Тарих оқулықтарындағы иллюстративті материалдар: сипаттамасы және талдануы // Хабаршы «Тарих. Философия» сериясы, № 1 (105). – Қарағанды: Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды мемлекеттік университеті, 89-99 бб.
 • Музей кеңістігіндегі «визуалды бейне»: негізгі түрлері, көрсету технологиялары, қолдану әдістері «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты  студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының «Тарих ғылымының заманауи теориялық-методологиялық мәселелері» 8 секциясы. – Алматы, «Қазақ университеті», 2022. 433-435 бб.
 • Қазақстандағы мәдени жадының тарихи бейнелері: белгілері және эмоцианалдық сипаттамасы // Хабаршы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2 (73). –Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ, 169-181 бб.
 • «М. Тынышпаев атындағы Алматы облыстық тарихи-өлкетанулық музей: тарихи жадының өңірлік бейнесіндегі коммеморацияның нысаны ретінде» // «Тарихи зерттеулердегі визуалды антропология: ғылым және медиа кеңістік» атты халықаралық ғылыми конференциясы. Абай ат. ҚазҰПУ, Алматы, 2022. 28-29 бб.