Канаева Зылиха Кожамкуловна

Дәрежесі: химия ғылымдарының кандидаты, доцент

Лауазымы: қауымдастырылған профессор

Білімі

Оқу орны: С.М. Киров атындағы ҚазМУ (қазіргі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ), химия факультеті
Мамандығы: 060600 – 011200  Химия
Бітірген жылы: 1981
Біліктілігі: инженер-химик және химия оқытушысы

Жетістіктері

– Отандық ғылымның дамуына өз үлесін қосқаны үшін Ресей жаратылыстану академиясының В.И.Вернадский атындағы күміс медалімен марапатталды (2012, 27.09).
–  Жоғары дәрежелі еуропалық дипломымен және «DiplomadiMerito» медалімен марапатталды (2012.19.11).
– РҒА, Ресей С.Н. Виноградский  атындағы микробиология институтына ғылыми тағылымдамадан өтуге Канаева З.Қ. Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясын ұтып алды  (2013).
– 2013 жылдың «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері. (2014)

Ғылыми еңбектері

 1. Kanayev A.T., Bulaev A.G., Kanayeva Z.K., Kondratʼeva T.F. Physiological Properties of Acidithiobacillus ferrooxidans Strains Isolated from Sulfide Ore Deposits in Kazakhstan // ISSN 0026_2617, Microbiology. 2015. -Vol. 84. – No. 3. – P. 323–330.

 2. Kanayev A.T., Bulaev A. G., Kanayeva Z. K., Kondrat’eva T. F. Biooxidation of a Double-Refractory Gold-Bearing Sulfide Ore Concentrate // Microbiology. – 2015. – Vol. 84. – No. 5. – P. 636-643.

 3. Kanayev A.T., Semenchenko G.V., Shilmanova A.A., Bulaev A.G., Kanayeva Z.K.Biooxidation of gold-bearing sulfide ore and subsequent biological treatment of cyanidation residues // Applied Biochemistry and Microbiology. 2016. V. 52. № 4. P. 397-405.

 4. Канаев А.Т., Канаева З.К., Мырзаханова И.А., Уразбекова Г.Е., Сатыбалдиева Г.К., Мусаев К.Л. Глубокое извлечение золота из хвостов обогащения месторождения Акбакай культурой Аcidithiobacillus ferrooxidans // Успехи современного естествознания», М. Россия. – 2012.- №10.

 5. Bulaev A.G., Kanayeva Z.K., Muravyov M.I., Kanayev A.T., and Kondratʼeva T.F. Column bioleaching of refractory gold ores // Advanced Materials Research. 2015. V. 1130. P. 581-584.

Оқу-әдістемелік құралдар:

 1. Канаева З.К., Канаев А.Т. Биогеотехнология әдістері «050701 – Биотехнология» мамандықтарының студент-теріне арналған “Металдардың биогеотехнологиясы” пәні бойынша зертханалық сабақтың әдістемелік нұсқауы Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, -Алматы, 2010. -51 б.

 2. Канаева З.К., Канаев А.Т. «Методы биогеотехнологии» Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Биогеотехнология металлов» для специальности 050701 – «Биотехнология». КазНТУ имени К.И. Сатпаева, -Алматы: 2010, – С.1-51

 3. Канаева З.К., Искакова К. А. “Инженерлік энзимология негізіндегі техникалық биохимия” пәні бойынша зертханалық сабақтың әдістемелік нұсқауы «050701 – Биотехнология» мамандықтарының студенттеріне арналған Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, -Алматы, 2010. –61 б.

 4. Канаева З.К. Интенсификация процесса извлечения урана биотехнологи-ческим способом из бедных руд \ монография. -Алматы, 2010. –143 с.

 5. Канаев А. Т., Канаева З.К. Биогеотехнология техногенных экосистем Казахстана \ монография. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH δ Co KG, -Germany, 201 –347 с.  

 6. Канаева З.К. Экологиялық нормалау және сараптама негіздері \ Оқу құралы. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, –Алматы,  –182 б.

 7. Канаев А. Т., Канаева З.К. Полезные растений и биотехнология их приготовления\ Учеб пособие. «Қазақ университеті», –Алматы, ISBN 978-601-04-1408-2. –194 с.

 8. Канаев А. Т., Канаева З.К. Пайдалы өсімдіктер және оларды дайындау биотехнологиясы \ анықтамалық. «Қазақ университеті», –Алматы,  – ISBN 978-60-04-1486-0. – 254 б.   

 9. Канаева З.К. «Менеджмент пен маркетингтегі экологиялық құқық негіздері» \ Оқу құралы. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, -Алматы, 2016. ISBN 978-601-228-978-7. –152 б.

 10. Канаев А.Т., Баймырзаев Қ.М., Қожамқұлқызы Зылиха Қазақстан кен орындарының микробоценозының биоалуантүрлілігі \ монография. -Талдықорған, 2018. –255 б.