Фейзулдаева Салтанат Арасатовна

Ғылыми дәрежесі: философия докторы (PhD)

Лауазымы: аға оқытушы

білімі

Жоғары білімі туралы мәліметтер:

Оқу орны: Қазақ қыздар педагогикалық институты

Мамандығы: Педагогика және психология (мектепке дейінгі)

Бітірген жылы: 1994ж.

Біліктілігі: мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиешісі және педагогика және психология бойынша педагогикалық мектептердің оқытушысы.

Академиялық дәрежесі туралы мәліметтер:

Оқу орны: Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Мамандығы: 6М010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Бітірген жылы: 2014ж.

Біліктілігі: педагогика ғылымдарының магистрі

Ғылыми дәрежесі туралы мәліметтер:

Ғылыми дәрежесі: философия докторы (PhD)

Мамандығы: 6D010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Берілген жылы: 2020ж.

Докторлық диссертация тақырыбы: Жоғары оқу орнында пәнаралық сабақтастықты жүзеге асыру арқылы бастауыш мектеп мұғалімін кәсіби даярлау.

ғылыми еңбегі

 • Жоғары оқу орнында пәнаралық сабақтастықты жүзеге асыру әдістемесі. Оқу әдістемелік құрал. ISBN 978-601-275-928-0. Талдықорған, 2019ж. -127 б.
 • Пәнаралық сабақтастықты жүзеге асыру арқылы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіби даярлау негіздері. Әдістемелік нұсқаулық. ISBN 978-601-216-630-9, 2019ж
 • Роль межпредметной преемственности в профессиональной подготовке учителей начальных классов. Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» Педагогически факултет, научни трудове от конференция «Иновации в образованието»,  Болгария, 27-29 октомври,  2017. Б. 775-781
 • Преемственность в системе профессиональной подготовки учителя начальных классов. Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее Сборник материалов ХІV Региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и магистрантов. Электронные данные. – Тула: Изд-во Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 2018. С. 282-288
 • The innovative culture of teacher. Университет ХХІ века: научное измерение: Материалы научной конференции научно-педагогических работников, аспирантов и магистрантов ТГПУ им.Л.Н.Толстого [Электронный ресурс].- Электронные данные. -Тула: Издательство  Тульского государственного педагогического университета  им. Л.Н. Толстого, 2018. С.7-13
 • The meaning of interdisciplinary in the learning process. Научный журнал «Апробация» (РИНЦ, DOI) №2 (65)-2019. г. Махачкала. стр. 51-54. ISSN 2305-4484

 • Оқыту үдерісіндегі пәнаралық сабақтастық. «Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаhандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, ІІ том 28-29 қазан, 2016. Б.356-361.    

 • «Пәнаралық сабақтастық» ұғымы және оның бастауыш мектеп мұғалімін кәсіби даярлаудағы ролі. Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы» «Педагогикалық ғылымдар сериясы» №1(53), Алматы,  2017. Б.164-169 
 • Бастауыш мектеп мұғалімін сабақтастық ұстанымы арқылы кәсіптік-тұлғалық даярлау. М.Өтемісов атындағы БҚМУ. «Хабаршысы» «Педагогика, филология, тарих» сериясы №3 (67),  Орал, 2017. Б. 11-17

 • Межпредметная премственность как фактор повышения качества профессионально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов.
  Казахский национальной университет имени Абая «Хабаршы» Серия «Педагогические науки» №4(60), Алматы, 2018. С.192-196   

 • Бастауыш мектеп мұғалімінің өзін-өзі кәсіби дамытуы – пәнаралық сабақтастықты жүзеге асырудың негізі. Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы» «Педагогика ғылымдары сериясы» №1(61), Алматы,  2019. Б. 229-234 
 • Білім беруді жаңғырту жағдайында бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби даярлығындағы пәнаралық сабақтастық. Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы» Педагогика ғылымдары сериясы. №1(61), Алматы,  2019. Б. 225-229 
 • ЖОО-да пәнаралық сабақтастық негізінде  бастауыш сынып  мұғалімін кәсіби даярлаудың әдіснамалық тұғырлары. Астана қаласы, Қазақстан ғылымы және өмірі Халықаралық ғылыми журнал № 5 (3) 2020 ж.Б.291-294.
 • Vocational training of future elementary school teacher by means of realization of inter-subject continuity. Opción, Año 34, No. 85-2 (2018): 479-516 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion 479 page

 • «Research skills in primary school students formation: Developmental and competence impact». Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, Volume 8, No. 3, 2020, pp. 413-420 https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment/

 • Многогранная деятельность учителя в формировании личности ребенка. Университет «Проф.д-р Асен Златаров» международна научна конференция «Образование, наука, икономика технологии», 25-26 юни, 2020-Бургас. Болгария
 • Оқыту үдерісіндегі пәнаралық сабақтастық «Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаhандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, ІІ том 28-29 қазан, 2016. Б.356-361.    
 • Бастауыш мектеп мұғалімін кәсіби даярлау диагностикасы «Шоқан оқулары – 21» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары,  Ш. Уалиханов атындағы  Көкшетау мемлекеттік университеті, 21 сәуір, 2017. Б.203-208 
 • Оқыту үдерісін ұйымдастыруда сабақтастықтың теориялық-әдіснамалық негізі. «Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру әрекеті әдіснамасының дамуы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, 13-14 қазан, 2017.Б. 175-178
 • ЖОО бастауыш сынып мұғалімін кәсіби даярлаудағы пәнаралық сабақтастық мәселесі. Қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында білім беру мазмұнын жаңарту: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Академик Е. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 19-20 сəуір, 2018. Б. 395-399.
 • ЖОО-да пәнаралық сабақтастықты жүзеге асыруда модульдік оқыту технологиясын пайдалану. Жастар-Білім, Ғылым Қоғамның қозғаушы күші атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 25-26 қазан Талдықорған 2019 ж. Б. 262-267.
 • Жоғары оқу орнында пәнаралық сабақтастықты жүзеге асырудың теориялық негізі. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2020. – 435 б. 410-414 б.
 • Болашақ дефектолог маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. «Инновациялық технологиларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2020. – 435 б. 367-371
 • Бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыруда пәндерді интеграциялау. «ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖУ, 2020. – 216 б. 190-193б.
 • Жоғары оқу орнында пәнаралық сабақтастықты жүзеге асыру әдістемесі. Электронды оқу құралы. Авторлық құқықпен қорғалатын обьектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы авторлық куәлік. 13.11.2020 №13186