Ыбырайымжанова Лаура Қайролдақызы

Дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Лауазымы: аға оқытушы

Білімі

 • 2011 ж. Қарағанды мемлекеттік университеті. Букетова, Химия мамандығы, химия пәнінің мұғалімі.
 • 2017ж.М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті,мамандығы Химия, біліктілігі техникалық ғылымдар магистрі.
 • 2020 ж.М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, докторантура, Химия мамандығы.

Біліктілікті арттыру

 • Қашықтықтан білім беру шеңберінде химиялық пәндерді оқытудың инновациялары мен заманауи әдістемелері» (72 сағат), N&T consulting company, Алматы, 15.09.2020-29.10.2020. рег.№ 0920/XD-0024/1

Ғылыми еңбектері

 1. Е. Е. Ергожин, Л. К. Ыбраймжанова, Н. А. Бектенов, К.Х. Хакимболатова, К. А.Садыков, К.М. Калмуратова Синтез и исследование анионита на основе сополимера глицидилметакрилата, акрилонитрила и полиэтиленимина. // Химический журнал Казахстана – 2020. – № 4. – С. 6-13
 2. K. Ybraimzhanovа, N.A. Bektenov, K.A. Sadykov Synthesis of new ion exchange materials on the base of epoxyacrylates. // News of the national academy of sciences of the republic of Кazakhstan series chemistry and technology. Series chemistry and technology.  Volume 6, Number 444 (2020), P. 15 – 21.
 3. Л.К. Ыбраймжанова, Н.А. Бектенов, И.Д. Трошкина Сирек кездесетін метал иондарын бөліп алуға арналған ПАНИ/УНТ негізіндегі композициялық материал алу және зерттеу. // ҚазҰТЗУ хабаршысы №6, 2020. Б. 777-782.
 4. Л.К.Ыбраймжанова, Н.А.Бектенов, А.Т.Тасмагамбет, С.М.Базилбаев Табиғи сорбенттер негізіндегі органоминералды сорбенттер және олардың қолданылуы.// ХІ  Международная  научно-практическая конференция «Global  Science  and  Innovations  2020:  central  Asia»  в  рамках издания  Международного  научного  журнала  «Global  Science  and  Innovations  2020:  central  Asia», 17 декабрь, 2020 год.  Нур-Султан (Астана), Казахстан.  Б.23-27.
 5. Ыбраймжанова Л.К., Бектенов Н.А., Байдуллаева А.К., Салханова С.Н., Ережепова М.Ш. Эпоксиакрилаттар және полиаминдер негізіндегі жаңа анион алмастырғыштар алу және зерттеу. //Международная научная конференция «Современная наука: новые подходы и актуальные исследования». Место проведения конференции: Центр «Bilim Innovations Group», г. Алматы, Казахстан. 24-25 декабря 2020 г. С.159-163.
 6. Bektenov N., Tsoy I., Kambarova E., Ybraimzhanova L. Water purification from heavy metals with ionites. // Р.1 The scientific heritage (Budapest, Hungary) р.30-34.
 7. A. Bektenov, L.K.Ybraimzhanova Synthesis of ion-exchange resin and their application Bulletin of the Kazakh national pedagogical university after Abai. «Natural-geographical sciences» series. Almaty, Kazakhstan. 2019 №1(59). р.49-54.
 8. Bektenov N.A., Ergozhin E.E., Ybraimzhanova L.K., Masalimova B.K Study of the sorption capacity of rhenium ions by new modified ion exchangers. //10th International Symposium on Engineering and Rhenium – Science and Technology (Moscow). October 3-6, 2018. Moscow, Russia. Conference (sectional report) р.337-342.
 9. R.Sadieva, B.K.Massalimova, R.D.Abisheva, I.G.Tsoy, A.N.Nurlybayeva, A.S.Darmenbayeva, L.K.Ybraimzhanova, A.A.Bakibaev, A.K.Sapi Preparation of carbon nanocomposites on the basis of silicon-tin containing substances. //News of the academy of sciences of the republic of Kazakhstan Kazakh national research technical university named after K.I. Satpayev.// Series  of geology and technical sciences News of the national academy of sciences of the republic of kazakhstan series of geology and technical sciences ISSN 2224-5278  Volume 4, Number 436 (2019), 158 – 166. 4 (436) July – August 2019, Almaty, NAS RK.
 10. Садиева Х.Р., Ыбраймжанова Л.К., Джакеева Ж., Балтабаева Д.Г. Получение коллоидной дисперсной наноразмерной серы из нефтяной гранулированной серы Тенгизского месторождения. // Механика және технологиялар. Ғылыми журнал. №2, 2017ж. 
 11. Садиева Х.Р., Ыбраймжанова Л.К., Джакеева Ж., Балтабаева Д.Г. Синтез нанокомпозитов на основе кремний-оловосодержащих веществ. // Механика және технологиялар. Ғылыми журнал. №2, 2017ж. г.Тараз.
 12. Садиева Х.Р., Ыбраймжанова Л.К. Кремний – қалайы құрамды шыны тәрізді заттарды алу және олардың химиялық құрамын зерттеу. // Механика және технологиялар. Ғылыми журнал. №4, 2016ж. 79-84 б. Тараз қ.