Білім беру бағдарламасы6В01405 Кәсіптік оқыту
БББ мақсаты  Білім беру үдерісін жаңғырту, коммуникативтік мәдениет пен толеранттылықты дамыту жағдайында еңбек нарығында сұранысқа ие жаңа формациядағы Кәсіптік оқыту мамандарын дайындау.
БББ түрі Қолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
БББ айрықша ерекшеліктеріНет
Берілетін академиялық дәреже  Бакалавр
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліОрыс,қазақ
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                            Результаты обучения
1Құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық, әлеуметтік маңызға ие құбылыстар мен үдерістерді түсінудің инновациялық әдістерін бағалау мен қолдануға қабілетті
2Қазақ / орыс шетел тілдерінде жазбаша және ауызша сөйлеу дағдысы, түрлі функционалдық стильдегі мәтіндердің ерекшеліктерін білу; мамандық бойынша мәтіндерді оқу кезінде коммуникативтік дағдылары мен сөйлеу біліктері болу; зерделенген тақырып аясында тақырыптық әңгіме жүргізуге мүмкіндік беретін монолог/ диалогтық сөйлеу дағдысы болу;
3Заманауи педагогикалық технологияларды қолдану әдістемесі бойынша терең және жан-жақты білімі бар, әдістемелік міндеттерді шешу кезінде техникалық, педагогикалық, психологиялық және басқа да білімдер мен іскерліктерді кешенді және барабар қолдана алады.
4Таңдаған саладағы ғылыми зерттеудің әдістері мен әдіснамасын біледі, осы саладағы алдыңғы қатарлы білімдерге негізделген оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсету
5Кәсіптік оқытуды технологиялық дайындау саласындағы білім мен түсініктерді көрсетеді, осы білімдер мен білімдерді кәсіби деңгейде қолданады
6Киімді құрастыру технологиясы және ағашты, металдарды кешенді өңдеу бойынша орындалатын жұмыстарды түсіндіреді және көрсетеді, осы саладағы ғылыми зерттеу әдістерін, оқыту әдістерін меңгерген
7Жабдықтар мен аспаптар механизмдерінің элементтерін зерттеу және жобалаудың жалпы әдістері туралы түсінік бар
8Күнделікті кәсіби қызметке және білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгерген