Білім беру бағдарламасы6В01703 Орыс тілі мен әдебиеті
БББ мақсаты Оқушының қалыптасуы, дамуы, жеке басы мәселелерін шығармашылықпен шеше алатын кәсіби білікті маман дайындау; Арнайы филологиялық және педагогикалық қызмет үшін негіз ретінде филологиялық білімнің жалпы негіздерімен қаруландыру.
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Бакалавр
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліОрыс 
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1Құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортадағы қоғамдық әлеуметтік маңызды құбылыстар мен процестерді ұғынуда инновациялық тәсілдерді қолдану және бағалау қабілетіне ие
2Тарихи-әдеби үдерістің заңдылықтарын анықтайды, ауызша халық шығармашылығының шығармаларын түсіндіреді, олардың идеялық мазмұнының, жанры мен стилінің, сюжеті мен композициясының ерекшеліктерін анықтайды. Фольклор мен жазушылар шығармашылығының көркемдік ерекшелігін анықтауда алған білімдерін қолданады және орыс әдебиетінің теориясы мен тарихы туралы қорытынды жасайды. Әдеби процестің негізгі кезеңдерінің ерекшеліктері туралы білімді біріктіреді және орыс мәдениеті өкілдерінің әлеуметтік-тарихи өмірімен байланысын бағалайды
3Тәрбиеленушілер мен білім алушылардың жеке білім беру қажеттіліктерін, даму үдерістерінің физиологиялық және функционалдық ерекшеліктерін ескере отырып, орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында оқу-тәрбие процесін болжай, жоспарлай және басқара алады
4Әлем әдебиетінің теориясы мен тарихын білетіндігін көрсетеді және әдебиеттану саласындағы заманауи ғылыми парадигманы ұсынады. Орта ғасырлардағы, Қайта өрлеу дәуіріндегі, 17-20 ғасырлардағы әдеби процестің негізгі кезеңдері туралы білімді әртүрлі жанрлар мен стильдердің шығармаларын талдауда қолданады және әртүрлі модернистік ағымдар мен мектептерді жіктейді, оның дамуының жаңа кезеңіндегі реализмнің өзіндік ерекшелігі туралы қорытынды жасайды. Батыс Еуропа драмасын құру заңдылықтарын білу негізінде шағын әдеби шығармалардың қойылымдарын жасайды және алынған білім мен дағдылардың аясында драматургияның жеке туындыларын салыстырады
5Орыс тілі тарихы саласындағы теорияны білетіндігін көрсетеді; стилистиканың дамуының негізгі ерекшеліктерін сипаттайды. Тарихи мәтіндерді олардың негізгі жанрлық түрлерінде зерттеу әдістерін қолданады және тілдік фактілерді қарама-қарсы-салыстырмалы көзқарас тұрғысынан жіктейді. Орыс әдеби тілі тарихының түйінді мәселелерін тұжырымдайды және қазіргі заманғы стилистиканың жетістіктерін жинақтайды
6Жалпы тіл білімі, салыстырмалы лингвистика саласындағы теорияны білетіндігін көрсетеді; контрастивті лингвистика дамуының негізгі ерекшеліктерін сипаттайды. Мәтінді оның негізгі жанрлық түрлерінде зерттеу әдістерін қолданады және тілдік фактілерді қарама-қарсы-салыстырмалы көзқарас тұрғысынан жіктейді. Тіл білімі теориясының түйінді мәселелерін тұжырымдайды және қазіргі филологиялық ғылымның жетістіктерін жинақтайды
7Критериалды бағалаудың негізгі технологияларының мазмұнын анықтайды және оқу пәндері мазмұнының нақты мәселелерін зерделеу кезінде оқушылардың оқу қызметін тиімді бағалауға мүмкіндік беретін әдістемелік тәсілдер мен технологияларды сипаттайды. Сабақтың оқу мақсаттарына тиімді қол жеткізуге бағытталған оқытудың әдістерін, тәсілдерін қолданады, оқу процесінде оларды пайдалану мақсатында қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдайды. Орыс тілі сабақтарын өткізудің дәстүрлі емес формаларын құрастыру мақсатында білім беру жүйесіндегі инновациялық үдерістер теориясы ретінде педагогикалық инноватиканың мазмұны мен құрылымы туралы білімді синтездейді
8Білім беру процесін ұйымдастырады, сабақтар мен тәрбиелік іс-шаралардың конспектілерін әзірлейді, оқу пәндері бойынша сыныптан тыс іс-шараларды жоспарлайды және тәрбие мен оқытудың қазіргі заманғы үрдістері саласында алған білімдерін жинақтайды, оларды ғылыми-зерттеу, педагогикалық, қолданбалы және жобалық қызметте пайдаланудың орындылығын бағалайды
9Кәсіби қызмет саласының сөйлеу нормаларын, Іскерлік қарым-қатынас және құжаттама негіздерін, аударма, қайта баяндау, қысқаша баяндау, жоспар түрінде кәсіби сипаттағы ақпаратты ұсыну қағидаттарын біледі. Тіл жүйесінің жұмыс істеу ерекшеліктері туралы, кәсіби қарым-қатынастағы ауызша және жазбаша Кәсіби бағытталған қарым-қатынасқа тән негізгі грамматикалық құрылымдар туралы білімді қолданады. Оқытылатын тілде ауызша және жазбаша түрде келісілген мәлімдемелер жасайды және оларды берілген кәсіби жағдайларда қолданудың орындылығын бағалайды
10Орыс тілінің грамматикалық құрылымының негізгі ерекшеліктерін анықтайды және теориялық материалды орыс тілінің сөзжасам, морфологиясы мен синтаксисінің жүйелік сипатын анықтауға мүмкіндік беретін бағыттар бойынша түсіндіреді. Сөздің грамматикалық ерекшеліктерін анықтау дағдыларын қолданады және сөйлемдерді синтаксистік ерекшеліктер тұрғысынан жіктейді. Тілдің грамматикалық бірліктерін талдау кезінде қажетті мәліметтерді жинақтайды, мәтіндегі тіл бірліктерінің сөйлеу ерекшеліктерінің айқындылық дәрежесін бағалайды
11Ғылыми-зерттеу процесінің ерекшеліктерін анықтайды және бітіру біліктілік жұмысын жазу кезінде және мамандық бойынша одан әрі практикалық жұмыста алынған ақпаратты жинақтайды. Дипломалды практиканың мақсаттары мен міндеттерін іске асыру және дипломдық жобаны жазу үшін өз қызметін жоспарлау принциптерін білуді қолданады, сондай-ақ эксперименттік деректер мен алынған нәтижелерді талдайды. Анықтамалық әдебиеттермен және басқа да ақпараттық көздермен жұмысты ұйымдастырады, ғылыми-зерттеу қызметінің қорытындыларын жинақтайды және көпшілік алдында қорғайды