Білім беру бағдарламасы

6В06103 Ақпараттық жүйелердің архитектурасы

БББ мақсаты 

қолданбалы міндеттерді шешу үшін оларды оңтайлы пайдалану мақсатында ақпараттық жүйелердің құрылымын жобалаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгерген ақпараттық жүйелердің архитектурасы саласында білікті кадрлар даярлау

БББ түрі

жаңа

ҰБШ бойынша деңгей

6

СБШ бойынша деңгей

6

Берілетін академиялық дәреже  

«6В06103 Ақпараттық жүйелердің архитектурасы» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры

Оқыту мерзімі 

4

Кредиттердің көлемі 

240

Оқыту тілі

қазақ, орыс

Басқарма отырысында  БББ бекітукүні

07.04.2021 (хаттама № 4)

Кәсіби стандарт

Компьютерлік жүйелердің архитектурасын басқару; Бағдарламалық жасақтама сәулетшілері

 

                             Оқытудың нәтижесі

1

Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылымдар саласындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде қазақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы олардың рөлі тұрғысынан көптілді ортада тұлғааралық және мәдениетаралық коммуникация кезінде белсенді азаматтық ұстаным таныту.

2

Құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортадағы әлеуметтік маңызды құбылыстар мен процестерді түсінуде инновациялық тәсілдерді бағалау және қолдану қабілетіне ие болу.

3

Кәсіби міндеттерді шешу үшін ауызша және жазбаша коммуникацияның түрлі құралдарын пайдалана отырып, қазақ, орыс, шет тілдерін меңгеру.

4

Математикалық және физикалық модельдерді құрастырады, математикалық және физикалық есептер шығарады, жүргізілген талдау негізінде сапалы математикалық және физикалық зерттеулер жүргізеді, ақпараттық жүйелердің техникалық тапсырмаларына практикалық ұсыныстар әзірлейді.

5

Адам-машиналық өзара әрекеттесу аспектілерін және адамның қолдануына арналған интерактивті компьютерлік жүйелер мен сандық электрондық құрылғыларды әзірлеу, бағалау және енгізу әдістерін, сондай-ақ осы қолданудың әртүрлі аспектілерін зерттеу үшін игеру.

6

Бағдарламалық кешендердің спецификацияларын әзірлеу негіздерін, алгоритмдерді ресімдеудің үлгілік әдістемесін және оларды жобалаудың негізгі тәсілдерін қолдану; бағдарламалау құралдары мен ортасын, заманауи бағдарламалау технологияларын меңгеру.

7

Кибернетикалық, зияткерлік робототехникалық, ақпараттық жүйелерді, өнеркәсіптік және зерттеу мақсатындағы желілер мен кешендерді құру және жобалау үшін ақпараттық жүйелердің архитектурасы саласындағы білімді қолдану.

8

Қолданбалы міндеттерді шешу кезінде есептеу техникасының, бағдарламалық қамтамасыз етудің мүмкіндіктерін оңтайлы пайдалану жағдайын ұйымдастыру және жасау үшін информатика, ақпараттық технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік және деректерді қорғау саласында кәсіби білімді қолдану.

9

Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін қолданыңыз: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді қызметтер.

10

Кәсіпорынның инфрақұрылымын зерттеу және модельдеу арқылы деректердің ақпараттық ағындарын, деректермен алмасу процестерін анықтайды; АЖ-ның функционалдық сипаттамалары мен мүмкіндіктерін сипаттайды; ақпараттық жүйелерді қолдау және АКТ технологиясының озық тәжірибесін қолдану және жұмыс принциптері.

11

Ақпараттық жүйелерді әзірлеу мен енгізудің өзіндік және шетелдік тәжірибесін талдайды, ақпараттық жүйелерді жобалау мен әзірлеу кезінде басқа да салалардағы сарапшылармен өзара әрекеттеседі.

12

Ақпараттық модельдерді жобалау, деректер базасын құру, басқару және қолдану үшін қазіргі заманғы ДҚБЖ-ны пайдаланады; өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді құру процестерін құжаттайды, пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін анықтайды, ақпараттық жүйеге қойылатын талаптарды қалыптастырады, қолданбалы және ақпараттық процестердің реинжинирингіне қатысады.