Білім беру бағдарламасы7M01403 Кәсіптік оқыту
БББ мақсаты   Алған терең білімге, білікке және қалыптасқан құзыреттілікке сүйене отырып, білім беру саласындағы өзінің кәсіби қызметінің міндеттерін заманауи деңгейде өз бетінше шеше алатын бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей7
СБШ бойынша деңгей7
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Магистр
Оқыту мерзімі 2
Кредиттердің көлемі 120
Оқыту тіліОрыс, қазақ
Басқарма отырысында  БББ бекіту күні07.04.2021 (хаттама № 4)
                             Оқытудың нәтижесі
1Ғылым, шетел тілі, педагогика және психология тарихы мен философиясы саласындағы білімі мен түсінігін көрсету;-ғылым, педагогика және психология философиясы саласындағы дәлелдер жасау, білімді қолдану және мәселелерді шешу; -ғылыми білімді ескере отырып, пікірлерді жасау үшін өз пайымдауын түсіндіру; ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешу жолдарын ауызша және жазбаша беру қабілеті
2Мамандық бойынша ғалым және педагог ретінде интеллектуалды және практикалық міндеттерді тез және тиімді шешуге ықпал ететін жүйелі көзқарас пен жүйелі ойлау дағдыларын меңгерген
3Пән саласындағы ғылыми зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін; ғылыми ақпаратты түсіну және сыни талдау тәсілдерін; өзінің ғылыми әлеуетін жетілдіру және дамыту дағдыларын меңгерген
4Дәстүрлі және инновациялық педагогикалық технологиялар негізінде оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу; біліктілікті арттыру үшін ғылыми, дидактикалық, әдістемелік материалдарды таңдау және меңгеру
5Оқу, тәрбие үдерістерін ұйымдастыруда инновациялық педагогикалық технологияларды білу, түсіну және пайдалану; тәрбиелеуді ұйымдастыру технологиясының талаптарын ескере отырып, кәсіптік білім беру саласында тәрбие процесін ұйымдастыра білу
6Білім беру бағдарламалары мен технологиялары мазмұнының ғылыми-теориялық негіздерін білу және түсіну, дәстүрлі және инновациялық педагогикалық технологиялар негізінде оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу; дидактикалық, әдістемелік және ғылыми-зерттеу педагогикалық міндеттерді шешу барысында компьютерлік бағдарламаларды білу және пайдалану;
7Диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін қорыта алады, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдысы болуы, стандартты ғылыми міндеттерді шешу
8Жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу есептерін шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіру