Білім беру бағдарламасы7M04107 Экономикалық кибернетика
БББ мақсаты   Тәуекел және белгісіздік жағдайында экономикалық қызмет процестерін модельдеу және бизнес-талдау дағдыларын меңгерген экономикалық бейіндегі жоғары білікті мамандарды даярлау.
БББ түріЖаңа БББ
ҰБШ бойынша деңгей7
СБШ бойынша деңгей7
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Магистр
Оқыту мерзімі 1
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліОрыс, қазақ,ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекіту күні07.04.2021 (хаттама № 4)
                             Оқытудың нәтижесі
1ғылыми танымның әдіснамасын меңгерген, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтің міндеттерін шешу кезінде философиялық-әдіснамалық мәселелердің мазмұны мен деңгейін талдай және бағалай алады.
2микро және макро деңгейде экономикалық процестерді талдау үшін математикалық әдістер мен алгоритмдерді қолданады
3пәнаралық және ғылыми ортада байланыс орнату үшін тілдік дағдыларды меңгереді
4заманауи ақпараттық технологиялардың көмегімен экономикалық міндеттерді шешу үшін экономикалық-математикалық әдістер мен модельдерді қолданады
5әлеуметтік-экономикалық процестерді болжайды, тәуекел және белгісіздік жағдайында шешім қабылдау моделін анықтайды
6бизнес-үдерістерді басқару үшін экономикалық, әлеуметтік, басқарушылық, есептік ақпараттың қазіргі заманғы көздерін зерттейді
7экономикалық, бизнес-қосымшалар үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеуді кәсіби пайдаланады
8нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтайды, оларды шешу тәсілдерін ұсынады;
9сараптамалық сипаттағы міндеттерді шешу үшін сандық және имитациялық әдістерді біріктіреді, ғылыми-зерттеу және инновациялық міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану дағдыларына ие.
10басқарушылық шешімдерді қабылдауды қолдаудың тиімді жүйелерін әзірлейді және енгізеді.