Имангазинова Жемисжан Саттыбековна

Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: аға оқытушы

Білімі

 • 1991 ж.С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, Химия мамандығы, біліктілігі: химия оқытушысы.
 • 2014 ж. і. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Педагогика және психология мамандығы, Педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алды.

Жетістіктер

 • Санкт-Петербург мемлекеттік Психология және әлеуметтік жұмыс университетінде ғылыми тағылымдама, сәуір 2013 ж.
 • Алматы облысы мәслихатының Құрмет грамотасы, Наурыз 2016 ж.
 • «Алғыс хат». Алматы облыстық білімді дамыту оқу-әдістемелік орталығы, Талдықорған, 2019 ж.
 • «Алғыс хат». Алматы облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы, Талдықорған, 2019 ж.

Ғылыми еңбектері

 1. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық саябағының ботаникалық алуантүрлілігін зерттеу. Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл, М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетіне 15 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 09 желтоқсан 2011 ж.
 2. Алакөл-Сасықкөл көлдер жүйесіне кіретін Жалаңашкөл құстарының биоалуантүрлілігін зерттеу. Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл, М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетіне 15 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 09 желтоқсан 2011 ж.
 3. Информатизация образования в высших учебных заведениях. Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления развития науки и образования: будущее и стратегия, посвященная 70-летию президента Казахского Университета Дружбы народов, академика Каз НАЕН, доктора химических наук, профессора, основателя университета Куатбекова А.М.Чимкент. 4-5 июня 2012 г.
 4. Молекулалық биологиядан әдістемелік нұсқау (әдістемелік құрал). І.Жансүгіров ат.ЖМУ-нің әдістемелік Кеңесі отырысында бекітілген 02.07.2012ж. №6 хаттама. «Жетісу университеті» баспа бөлімі, Талдықорған, 2012 жыл.
 5. Новые информационные технологии образования в высших учебных заведениях. Сборник материалов І международной заочной научно-практической конференции «Наука: вчера, сегодня, завтра», Новосибирск. 26 июня 2012 г.
 6. Новые подходы в системе образования. «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячилетия в странах СНГ» атты ХІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет- конференция материалдары, 30-31 шілде 2013 жыл, Переяслав-Хмельницький.
 7. К вопросу о подготовке будущего учителя к инновационной деятельности. «Актуальные вопросы современной педагогики» атты ІV Халықаралық ғылыми конференция материалдары, қараша 2013 жыл, Уфа
 8. Болашақ мұғалімдерді даярлауда оқытудың жаңа технологияларын енгізудегі құзыреттілік – кәсіби іс-әрекет тәсілдерді жан-жақты игеруінен көрінетін білім негізі. Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, «Психология» сериясы №1(38), мамыр 2014 жыл.
 9. О вулканизации каучука. Международная научная конференция «PERSPEKTYWICZNE OPRACOWANIA SĄ NAUKĄ I TECHNIKAMI-2014», Przemysl, Poland, 07- 15 ноября 2014 г.
 10. Қазіргі химия ғылымының даму ерекшеліктері. «Қазақстан ғылымы тарихы: тұлғалар мен проблемалар» атты ғылыми семинар, 23 желтоқсан 2014 жыл.
 11. Химияны оқытуда виртуалды зертханаларды пайдалану ерекшеліктері. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 10-11 сәуір 2015 жыл.
 12. Мұнай құбырларындағы күкіртсутекті коррозия ингибиторлары. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 10-11 сәуір 2015 жыл.
 13. Текелі тау кен байыту комбинатының сақтау қоймалары аймағындағы қоршаған орта компоненттерінің өзгеруін зерттеу. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ хабаршысы №2-3, 2015 жыл.
 14. Полимеры и сополимеры п-винилпирролидона. Материали за ХІ международна научна практична конференция «Образованието и науката на ХХІ век – 2015», 17-25 октомври 2015 год. Том 7
 15. Использование сточных  вод  в  производстве  кормовых  культур. «Естественные и математические науки в современном мире»: сборник статей по материалам XXXVI-XXXVII международной научно-практической конференции. (07 декабря 2015 г.)
 16. Автокөлік пен ірі кәсіпорындардың Талдықорған қаласы ауа алабының ластануына тигізетін әсері. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, Жаратылыстану-география ғылымдары сериясы, №3, 2017 жыл.
 17. Физикалық химия. (Джетимов М.А., Сыдыкбаева С.А.) Оқу-әдістемелік құрал, Алматы, 2019
 18. Жетісу Aлатауында кездесетін табиғи адсорбенттерді ауыз су мен ақаба суларды тазалау мақсатында тиімді пайдалану. Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №4(62), 2019 жыл, 37-42 б.
 19. Жаңа технологияны қолдану арқылы жылыжай жағдайындағы өсімдіктердің өсіп-даму динамикасын анықтау.  Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №10 2019 жыл, 178-182 б.
 20. Патент №3867, «Адам ағзасындағы биоэлектрлік зарядтарды өлшеуге арналған құрылғы», 11.04.2019 ж.
 21. Sorbtion characteristics of zeolite and bentonite natural adsorbents modified complex. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары, №4(442), шілде-тамыз 2020 ж. 165-173 б.
 22. Obtaining chemical ameliorators from industrial waste. ЖМУ жаршысы №2, 2020 жыл.

Біліктілікті арттыру

 1. «Эксперименттік психология және ғылыми жұмысты математикалық статистикалық өңдеу, зияткерлік қабілеттердің жан-жақтылығын көрсету» тақырыбындағы республикалық семинар. 18 академиялық сағат. Алматы, 2013.
 2. «МГА-915МД» электротермиялық автомизациясы бар ААС жабдығын пайдалану бойынша нұсқама Санкт-Петербург 24.02.2015.
 3. «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтары оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (240 сағат). 08.10.2016 Алматы, Өрлеу.
 4. «Пәндік олимпиадаларға дайындық жүйесіндегі педагогикалық құзыреттілікті дамыту» республикалық ғылыми-әдістемелік қашықтық семинары Ақтөбе. Қаңтар, 2017,
 5. «Оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырудың инновациялық технологиялары», 72 сағат, БӨМ, ҚазҰУ. Әл-Фараби, 20-21 сәуір 2017 ЖЫЛ;
 6. «Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру технологиялары», 72 сағат, БӨМ, ҚазҰУ.Әл-Фараби, 02.02.2018 жыл.
 7. Сертификат «Бетулин және оның туындылары – өсімдік ресурстарындағы биологиялық белсенді заттардың көшбасшысы, биополимерлер: қазіргі және болашақ органикалық синтездегі ЯМР спектроскопиясының практикалық маңызы, фармацевтикалық өндіріс үшін шикізатты тиімді өндіру технологиясы, химия өнеркәсібіндегі ТМУ химиялық-технологиялық инжиниринг орталығының қажеттілігі». 72 сағат, Томск мемлекеттік университеті, 15-28 қазан 2018.
 8. Certificate «Modern methods of stress management in sport», November 12th to December 10th, 2018.
 9. «Жаратылыстану пәндерінің бағыттары туралы инновациялық оқыту технологиялары» сертификаты, 72 сағат, 28.10-09.11.2019 жыл. Тіркеу нөмірі 01019 / G-021/3.
 10. «Сертификат «How to Get Published in Scientific Jornals», 28-29.11.2019 ж. Bursa, Turkey.
 11. Certificate General English Pre – Intermediate, June 12, 2017-September 2, 2017, ҚР БҒМ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
 12. Certificate General English Pre-Intermediate, 07.09.2017-30.01.2018, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ.
 13. Дистациялық білім беру шеңберінде химиялық пәндерді оқытудың инновациялары мен заманауи әдістемелері 72 сағат 15. 09-29.10. 2020 жыл. Тіркеу нөмірі №0920 / SG-0021/3.