Imangazinova Zhemiszhan

Degree: Master of Pedagogical Sciences

Position: Senior Lecturer

Education

 • 1991 Kazakh State University named after S.M. Kirov, specialty Chemistry, qualification: teacher of chemistry.
 • 2014 Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, specialty Pedagogy and Psychology, awarded the academic degree of Master of Pedagogical Sciences.

Achievements

 1. Scientific internship at the St. Petersburg State University of Psychology and Social Work, April 2013
 2. Certificate of honor of the Maslikhat of Almaty region, March 2016
 3. Letter of thanks. Almaty Regional Training and Methodological Center for Education Development, Taldykorgan, 2019
 4. Letter of thanks. Almaty Regional Trade Union Organization of Education and Science Workers, Taldykorgan, 2019.

Scientific works

 1. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық саябағының ботаникалық алуантүрлілігін зерттеу. Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл, М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетіне 15 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 09 желтоқсан 2011 ж.
 2. Алакөл-Сасықкөл көлдер жүйесіне кіретін Жалаңашкөл құстарының биоалуантүрлілігін зерттеу. Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл, М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетіне 15 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 09 желтоқсан 2011 ж.
 3. Информатизация образования в высших учебных заведениях. Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления развития науки и образования: будущее и стратегия, посвященная 70-летию президента Казахского Университета Дружбы народов, академика Каз НАЕН, доктора химических наук, профессора, основателя университета Куатбекова А.М.Чимкент. 4-5 июня 2012 г.
 4. Молекулалық биологиядан әдістемелік нұсқау (әдістемелік құрал). І.Жансүгіров ат.ЖМУ-нің әдістемелік Кеңесі отырысында бекітілген 02.07.2012ж. №6 хаттама. «Жетісу университеті» баспа бөлімі, Талдықорған, 2012 жыл.
 5. Новые информационные технологии образования в высших учебных заведениях. Сборник материалов І международной заочной научно-практической конференции «Наука: вчера, сегодня, завтра», Новосибирск. 26 июня 2012 г.
 6. Новые подходы в системе образования. «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячилетия в странах СНГ» атты ХІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет- конференция материалдары, 30-31 шілде 2013 жыл, Переяслав-Хмельницький.
 7. К вопросу о подготовке будущего учителя к инновационной деятельности. «Актуальные вопросы современной педагогики» атты ІV Халықаралық ғылыми конференция материалдары, қараша 2013 жыл, Уфа
 8. Болашақ мұғалімдерді даярлауда оқытудың жаңа технологияларын енгізудегі құзыреттілік – кәсіби іс-әрекет тәсілдерді жан-жақты игеруінен көрінетін білім негізі. Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, «Психология» сериясы №1(38), мамыр 2014 жыл.
 9. О вулканизации каучука. Международная научная конференция «PERSPEKTYWICZNE OPRACOWANIA SĄ NAUKĄ I TECHNIKAMI-2014», Przemysl, Poland, 07- 15 ноября 2014 г.
 10. Қазіргі химия ғылымының даму ерекшеліктері. «Қазақстан ғылымы тарихы: тұлғалар мен проблемалар» атты ғылыми семинар, 23 желтоқсан 2014 жыл.
 11. Химияны оқытуда виртуалды зертханаларды пайдалану ерекшеліктері. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 10-11 сәуір 2015 жыл.
 12. Мұнай құбырларындағы күкіртсутекті коррозия ингибиторлары. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 10-11 сәуір 2015 жыл.
 13. Текелі тау кен байыту комбинатының сақтау қоймалары аймағындағы қоршаған орта компоненттерінің өзгеруін зерттеу. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ хабаршысы №2-3, 2015 жыл.
 14. Полимеры и сополимеры п-винилпирролидона. Материали за ХІ международна научна практична конференция «Образованието и науката на ХХІ век – 2015», 17-25 октомври 2015 год. Том 7
 15. Использование сточных вод  в  производстве  кормовых  культур. «Естественные и математические науки в современном мире»: сборник статей по материалам XXXVI-XXXVII международной научно-практической конференции. (07 декабря 2015 г.)
 16. Автокөлік пен ірі кәсіпорындардың Талдықорған қаласы ауа алабының ластануына тигізетін әсері. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, Жаратылыстану-география ғылымдары сериясы, №3, 2017 жыл.
 17. Физикалық химия. (Джетимов М.А., Сыдыкбаева С.А.) Оқу-әдістемелік құрал, Алматы, 2019
 18. Жетісу Aлатауында кездесетін табиғи адсорбенттерді ауыз су мен ақаба суларды тазалау мақсатында тиімді пайдалану. Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №4(62), 2019 жыл, 37-42 б.
 19. Жаңа технологияны қолдану арқылы жылыжай жағдайындағы өсімдіктердің өсіп-даму динамикасын анықтау.  Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №10 2019 жыл, 178-182 б.
 20. Патент №3867, «Адам ағзасындағы биоэлектрлік зарядтарды өлшеуге арналған құрылғы», 11.04.2019 ж.
 21. Sorbtion characteristics of zeolite and bentonite natural adsorbents modified complex. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары, №4(442), шілде-тамыз 2020 ж. 165-173 б.
 22. Obtaining chemical ameliorators from industrial waste. ЖМУ жаршысы №2, 2020 жыл.

Professional development

 1. Republican seminar on the topic: «Experimental psychology and mathematical statistical processing of scientific work, demonstration of the versatility of intellectual abilities.» 18 academic hours. Almaty, 2013
 2. Instructions on the operation of AAS equipment with electrothermal atomization «MGA-915MD» St. Petersburg 02.24.2015
 3. Educational program of advanced training courses for teachers of pedagogical specialties of universities «Modern pedagogical technologies» (240 hours). 10/08/2016 Almaty, Orleu.
 4. Republican scientific and methodological distance seminar «Development of pedagogical competencies in the system of preparation for subject Olympiads»Aktobe. January, 2017,
 5. «Innovative technologies for the organization of teaching and educational work», 72 hours, Children’s Art School, KazNU named after Al-Farabi, April 20-21, 2017;
 6. «Technologies for organizing students’ independent work», 72 hours, Children’s School of Arts, KazNU named after Al-Farabi, 02.02.2018.
 7. Certificate «Betulin and its derivatives – the leader of biologically active substances in plant resources, biopolymers: the present and the future” the practical value of NMR spectroscopy in organic synthesis, the technology of efficient production of raw materials for pharmaceutical production, the need for the chemical-technological engineering center of TSU in the chemical industry» … 72 hours, Tomsk State University, October 15-28, 2018.
 8. Certificate «Modern methods of stress management in sport», November 12th to December 10th, 2018.
 9. Certificate «Innovative teaching technologies on the directions of natural disciplines», 72 saғat, 28.10-09.11.2019 zhyl. Тіркеу numbers 01019 / G-021/3.
 10. Certificate «How to Get Published in Scientific Jornals», 28-29.11.2019 g. Bursa, Turkey.
 11. Certificate General English Pre-Intermediate, June 12, 2017 – September 2, 2017, MES RK, Al-Farabi KazNU;
 12. Certificate General English Pre-Intermediate, 09/07/2017 – 01/30/2018, ZhSU named after I. Zhansugurov.
 13. Innovations and modern methods of teaching chemical disciplines in the framework of distance education, 72 saғat, 15 09-29.10.2020 zhyl. Тіркеу numbers №0920 / SG-0021/3.