Курманбаев Амангельды Ахметович

Дәрежесі педагогика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: оқытушы-дәріскер

Білімі

 • 1986-1991 ж.ж. Талдықорған педагогикалық институтында оқыды. И. Жансүгірова «жалпы техникалық пәндер және еңбек» оқытушысының білімі.

  1997-2000 жылдары Жетісу мемлекеттік университетінің күндізгі аспирантурасында оқыды. И. Жансүгірова.
  2003 жылы кандидаттық диссертация қорғады, шифр 13.00.01-Жалпы педагогика,педагогика және білім беру тарихы, этнопедагогика және педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі ретінде танылды.

  Докторлық диссертацияның тақырыбы: «Болашақ еңбек оқыту мұғалімдерінің кәсіби-технологиялық дағдылары мен дағдылары жүйесін қалыптастырудың дидактикалық негіздері».

Жетістіктер

 • 2018 жылы «Ілияс Жансүгіров»медалімен марапатталған
 • ЖМУ ректорының «құрмет грамотасы».И. Жансүгірова
 • Алматы облысы мәслихатының «Құрмет грамотасы»
 • Талдықорған кәсіподақ комитетінің «Құрмет грамотасы»

Ғылыми еңбектері

 1. Коэффициент дифференциального уравнения поперечного колебания ленты. TOMSON REUTERS., Life Science Jornal     2014     Vol.     11     No  7. http/AVWW. Sciencepub. Net. 55-60 стр.
 2. Mathematical Modelling of Oscillation Process of the Belt With Starting Tension Under Influence of Roller Carriages. INTERNATIONAL JORNAL OF TRENDS ENGINEERING AND DEVELOPMENT {ISSN.:2249-6149, IMPACT FACTOR*-2.87(2013)}, IN IJETED JORNAL ISSUE 5, VOLUME 1, DECEMBER-JANUARY 2015. 69-72 page

3.Кәсіптік оқыту әдістемесі: оқу-әдістемелік құралы./ А.А. Курманбаев  –Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ, 2018. – 118 б.

 1. Әдістемелік басқару: Оқулық /А. Курманбаев. – Алматы, 2019. – 152 б.
 2. Болашақ кәсіптік оқыту ұстаздарының дидақтикалық дайындығы :Оқу құралы /А.А. Курманбаев

– 2019. – 88 с.  

 1. Оқу құралы Авторлық құқықпен қорғалған №1223., 8 қаңтар 2019 ж.

7.КурманбаевА.А.Новые функциональные требования подготовке учителей технологии

©«Ізденіс»-«Поиск» Международный научный журнал –приложение РК. Алматы, №1(2) / 2014

С.267-270

8.Курманбаев А.А. Технологическое образование фундамент профессиональной подготовки учителя технологии

©«Қазақстан жоғары мектебі»-«Высшая школа Казахстана» Международный научно-педагогическое издание  Алматы,   2/ 2014

С.273-276.

9.Курманбаев А.А. Становление учителя технологии нового типа в условиях рыночных отношений

Наука и Мир. Международный научный журнал №4 (8), 2014, SCIENCE AND WORDLE  ISSN 2308-4804

С.74-75.

10.Курманбаев А.А.  Іmproving the didactic training of future teachers of vocational training

// «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хабаршы»  ғылыми журналы 4 (6) Алматы 2019.-11б

11.Курманбаев А.А.  Тheoretical and practical bases of teaching traditional kazakh crafts /Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хабаршы

ғылыми журналы 4(6) Алматы 2019.-15 б. .

12.Курманбаев А.А. РИНЦЭлектрохимическое определение кислорода  в расплаве

ИЗДАТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ» Журнал«Научные исследования» №2 (13) 2017 .

– С. 383-386.

13.КурманбаевА.А.  РИНЦ Профессиональная компететность молодежи на рынке труда в условиях рыночной экономики / Научный журнал «Тенденции развития науки и образования». Декабрь  2018. №45.Часть 4. Изд.НИЦ.  «Л-Журнал » С. – 51.

14.Курманбаев А.А. РИНЦ Комплексная подготовка учителей профессионального обучения / Научный журнал «Тенденции развития науки и образования». Декабрь  2018. №45.Часть 4. Изд.НИЦ.  «Л-Журнал » С. – 54.

15.КурманбаевА.А.  РИНЦ Выбор нового направления подготовки учителей технологии / Международный  научно-практический журнал «Аллея науки», ISSN 2587-6244. №11.(27) (Том 1). Декабрь 2018 г. Россия. С.-922

 1. КурманбаевА.А. РИНЦ Новые квалификационные требования к учителю технологи / Международный научно-практический журнал «Современные научные исследования и разработки»,

ISSN 2415-8402. 12 (29).2018 г. Том-2.С.517 Россия