Сарсекулова Диляра Мадиевна

Академиялық дәрежесі: магистр

Лауазымы: оқытушы

білімі

Жоғары білім туралы мәліметтер:

Оқу орны: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Мамандығы: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Бітірген жылы: 2017 ж.

Біліктілігі: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша білім бакалавры

Академиялық дәрежесі туралы мәліметтер:

Оқу орны: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Мамандығы: 6М010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Бітірген жылы: 2019 ж.

Біліктілігі: педагогика ғылымдарының магистрі

ғылыми дәрежесі

  • Әлікенова К.Н. Тәрбиелік қызмет педагогикалық үрдіс ретінде. «Жансүгіров тағылымы» атты ғылыми-тәжірибелік конференция. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған. 2017ж.-285-289б.
  • Ыбыраимжанов К.Т Жас ұрпақты ұлттық салт-дәстүрлер негізінде патриоттыққа тәрбиелеу. Абай атындағы ҚазҰПУ, ХАБАРШЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(60), 2018ж.-297-304 б.
  • Ыбыраимжанов Қ.Т., Жабыкбаева Д.М. Қазақстандық патриотизмнің жаңаша дамуы. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ «Педагогика ғылымы» сериясы, №1(74), 2019ж.-21-25 б.
  • Алипбаева А.А. Shaping environmental patriotism in younger generation. «XXI ғасыр: ғылым мен инновация» атты ғылыми-тәжірибелік конференция. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2019ж.-4-9 б.
  • Ыбыраимжанов Қ.Т. Рухани жаңғыру аясында бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру. «ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ – ҰРПАҚ ӨЗЕГІ» Республикалық ғылыми-теориялық конференция. Талдықорған, 2019ж.-22-28 б.
  • Қазақ жыршы-жыраулары шығармаларының тәрбиелік мәні. «ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ – ҰРПАҚ ӨЗЕГІ» Республикалық ғылыми-теориялық конференция. Талдықорған, 2019ж.-111-114 б.
  • Халықтық салт-дәстүрлердің бала тәрбиесіне ықпалы. «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2020 ж. 328-331 б.
  • Mailybaeva G., Janzakova Sh., Zhexembayeva Zh., Seitbattalova A. Genesis of Multicultural Education in the Republic of Kazakhstan. Talent Development & Excellence Q 2 Vol. 12 No. 1 (2020): Issue 2020/1 http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/648 745-766 page. 
  • Abilgaziyeva Zh.K. Professional preparedness of the teachers in applying distance Technologies. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. «Педагогика ғылымы», №12/1 (147), 2020ж.-19-23 б.