Білім беру бағдарламасы6В01902 Арнайы педагогика
БББ мақсаты Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту, тәрбиелеу, түзету, әлеуметтік бейімдеу саласында арнайы құзыреттері бар мамандар дыдаярлау.
БББ түріжаңа
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
Берілетін академиялық дәреже  «6В01902 Арнайы педагогика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліқазақ, орыс
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылымдар, Қазақстан Республикасының тарихи дамуы саласындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде бейімделген білім беру ортасын құру үшін қоғамдық институттармен тиімді өзара іс-қимылды жүзеге асыруда азаматтық ұстанымды білдіреді.
2Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланады, оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін меңгерген.
3Құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортадағы қоғамдық әлеуметтік маңызды құбылыстар мен процестерді ұғынуға инновациялық тәсілдерді бағалау және қолдану қабілетіне ие.
4Қазақ, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін коммуникативтік дағдыларды меңгерген.
5Бұзылған функцияларды қалпына келтіру бойынша түзету-дамытушы топтық және жеке сабақтарды ұйымдастырады және өткізеді, ерекше қажеттілігі бар балалар мен жасөспірімдерге төзімді қарым-қатынас көрсете отырып, педагогикалық мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын түсінеді және кәсіби этика қағидаларын сақтайды.
6Ерекше қажеттілігі бар баланың жеке тұлғасын дамыту мақсатында білім алушылардың жеке қабілеттерін және қоғамда психологиялық-педагогикалық қолдау технологиялары арқылы табысты әлеуметтендіруді анықтайды және дамытуға жәрдемдеседі.
7Педагогикалық қызметкерлерге, оқушылардың ата-аналарына немесе оларды алмастыратын тұлғаларға топтық жұмыстың әдістері мен тәсілдерін пайдалана отырып, ерекше қажеттілігі бар балаларды түзету-дамыту оқытуды ұйымдастыру технологияларын қолдану бойынша кеңес береді.
8Түзету-дамыту оқыту нәтижелілігінің мониторингін жобалайды және талдайды, оқушылардың психикалық, физикалық және физиологиялық бұзылыстарын диагностикалайды, олардың құрылымы мен айқындылық дәрежесін анықтайды.
9Білім алушылардың жеке білім алу қажеттіліктерін, даму процестерінің физиологиялық және функционалдық ерекшеліктерін ескере отырып, білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында оқу-тәрбие процесін болжайды, жоспарлайды және басқарады.
10Арнайы және инклюзивті білім беру жүйесінің қалыптасу кезеңдерін, арнайы және инклюзивті білім беру саласындағы саясатты, ҚР және шетелде арнайы және инклюзивті білім беруді реттейтін заңдар мен нормативтік актілерді талдайды.
11Ерекше қажеттілігі бар балаларды табысты оқытуға кедергі келтіретін білім беру кедергілерін бағалайды және жояды, ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың жеке траекторияларын және бейімдеу бағдарламаларын әзірлейді.
12Өзін-өзі тану және өзін-өзі тану, педагогикалық тәжірибені талдау және өзіндік талдау тәсілдерін, өзін-өзі жетілдіру дағдыларын меңгерген, өзінің кәсіби қызметінде рефлекcия және шығармашылық интерпретацияға қабілетті.