Білім беру бағдарламасы6В02101 Дизайн
БББ мақсаты Дизайн саласында іргелі пәндік білімдерге және дизайнердің кәсіби қызметінің жалпы интегралдық әдіснамасына қол жеткізу үшін практикаға бағытталған жоғары кәсіби кадрларды даярлау, шығармашылық қасиеттерді және өзін-өзі білім беру қызметіне қажеттерді дамыту
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Бакалавр
Оқыту мерзімі 5
Кредиттердің көлемі 300
Оқыту тіліОрыс, қазақ
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартҰБШ және СБШ негізінде, сондай-ақ жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып әзірленген
                            Результаты обучения
1Көптілді ортада тұлғааралық және мәдениаралық коммуникация барысында әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылым салаларындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде олардың казақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы рөлі аясында белсенді азаматтық позицияны танытады.
2Құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық, әлеуметтік маңызға ие құбылыстар мен үдерістерді түсінудің инновациялық әдістерін бағалау мен қолдануға қабілетті.
3Тарих және дизайн теориясы саласындағы білімді, ақпаратты жинау және басқару бойынша білімдерді және дағдыларды меңгерген, диагностика негізінде кешенді мониторингті жүзеге асырады.
4Шығармашылық ойға сәйкес бейненің дәстүрлі және құрамдастырылған техникасын пайдалана алады; дәстүрлі және қазіргі заманғы техникаларды, материалдар мен құралдарды қолдана отырып, өнердің түрлі түрлері мен жанрларында бейнелер мен бейнелерді жасаудың жалпы заңдары мен әдістерін біліп, графикалық және сәндік-қолданбалы техникаларды, қолөнер техникаларын меңгереді.
5Түстану негіздерін біледі, әртүрлі көркем техникаларды меңгереді;
6Тұйық және ашық кеңістіктегі заттардың, объектілер мен ортаның эскиздік және демонстрациялық бейнелерінің тәсілдерін, жобаланатын объектілердің күйін, түрін, сондай-ақ сыртқы көрінісін (материалдардың түстері мен фактураларын) түс және жарық беру дағдыларын меңгереді,  форманың негізгі теориясы мен әдістерін, бейнелерді, көлемдерді, кеңістіктерді көзбен қабылдау заңдарын біліп, тәжірибеде қолданады.
7дизайнның негізгі мамандануындағы негізгі алғышарттарды, мақсаттарды, міндеттерді біледі; кәсіби қызметтің негізгі тәсілдерін (өлшеу, пішу,модельдер сызбалары мен нысандардың макеттері), сонымен қатар жобалық есептерді шешу тәсілдерін және жазықтықтағы бейнелердің тәсілдерін меңгеру. Тігін өндірісінің, материалтану, машинатану негіздерін, дизайн негіздерін, безендіру өнерінің негіздерін біледі;  CorelDraw, PhotoShop, 3DStudio компьютерлік графикалық бағдарламаларын жұмыс жасай алады.
8Жобалаудың жолдарын және бір ізділік сатыларының бірізділігін біледі; жоба алдындағы зерттеулерді өз бетінше жүргізеді, жобаның мақсатын қояды, міндеттерді тұжырымдау және оларға қол жеткізу жолдарын анықтайды.
9Жазық, көлемді және кеңістіктік композицияларды құрудың негізгі тәсілдері мен құралдарын біледі;
10Жобалау процесінде композициялық тәсілдердің рөлін түсінеді, бұйымдар мен объектілердің көркем келбетін жасау үшін композициялық құралдарды пайдаланады, жазық, көлемді және кеңістіктік формаларды модельдеудің композициялық құралдары мен тәсілдерін меңгеріп, тәжірибеде қолданады.
11Конструкциялардың жұмыс заңдылықтарын, олардың пайдаланудағы орнықтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ету тәсілдерін, түрлі материалдар мен конструкциялардың формаларын жасау тәсілдерін, дизайн объектілерін жасау және тұрғызу технологиясы мен конструкциялардың өзара тәуелділігін біледі.
12Алынған нәтижені бағалайды, жобалық ұсыныстарды нормативтік талаптар мен стандарттарға сәйкес кәсіби деңгейде баяндайды.