Білім беру бағдарламасы6В05202 Ауылшаруашылық экологиясы
БББ мақсаты Ауыл шаруашылығы және биоресурстар саласында қазіргі заманғы жағдайларда агроценоздардың экологиялық жай-күйін бағалай алатын және ауыл шаруашылығы аумақтары мен агроөнеркәсіп кешеніне өсіп келе жатқан техногендік жүктеменің әсерін төмендететін мамандар даярлау.
БББ түріинновациялық
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
Берілетін академиялық дәреже  «6В05202 Ауылшаруашылық экологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліқазақ, орыс
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандарт
                             Оқытудың нәтижесі
1Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылымдар саласындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде олардың қазақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы рөлі контексінде көптілді ортада тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас кезінде белсенді азаматтық ұстанымды көрсетеді.
2Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимылдың ғылыми міндеттерін шешу үшін қазақ/орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға қабілетті.
3Тірі организмдердің өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтарын, сонымен қатар, химиялық процестерге негізделген қоршаған орта мен оның компоненттерінің қызметі, жағдайы және қасиеттері туралы білімді практикалық міндеттерді шешу үшін пайдаланады.
4Табиғи ресурстардың әлеуетін ұтымды пайдалану және кеңейту, химиялық заттарды сауатты пайдалану мақсатында агроценоздар мен агроэкожүйелердің күйін бағалау үшін мониторинг әдістерін таңдайды.
5Жоғары өнімді, ауруға төзімді және өсімдіктердің экологиялық қолайсыз факторларын алу үшін селекция, гендік инженерия және өсімдіктер биотехнологиясының әдістерін қолданады.
6Ландшафтты комплекстердің таксономиялық топтарын зерттейді және топырақ пен агроэкологиялық карталарды жасау үшін геоақпараттық жүйелер технологияларын қолданады.
7Фитосанитариялық мониторинг жүргізеді және зиянкестер, аурулар мен арамшөптерден, сондай-ақ карантиндік объектілерден дақылдарды қорғау үшін профилактикалық және жою шараларын ұйымдастырады.
8Топыраққа агрохимиялық және агроэкологиялық зерттеу жүргізеді, сондай-ақ метеорологиялық жағдайларды ескере отырып, топырақ құнарлылығын арттыру мақсатында жерді мелиорациялау және рекультивациялау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырады.
9Экологиялық қауіпсіздік және нормалау рәсімдерін басқару үшін ауыл шаруашылығындағы экологиялық заңдарды, нормативтік және басқа да құжаттаманы талдайды.
10Экологиялық қауіпсіздік және нормалау рәсімдерін басқару үшін ауыл шаруашылығындағы экологиялық заңдарды, нормативтік және басқа да құжаттаманы талдайды.
11Мал және өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеудің, ағынды суларды тазалаудың, ағынды суларды тазалаудың, сондай-ақ ауыл шаруашылығы қалдықтарын кәдеге жаратудың жаңа технологиялары мен әдістерін енгізеді.
12Агроэкожүйелердің жай-күйін бағалайды, адам денсаулығы үшін қауіпті негізгі заттарды анықтайды және жояды.