Білім беру бағдарламасы01502 Физика
БББ мақсаты Басқару дағдыларына ие, физика саласында тереңдетілген кәсіптік мамандануы бар бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау
БББ түріҚолданыстағы
ҰБШ бойыншадеңгей7
СБШ бойыншадеңгей7
Берілетін академиялық дәреже  магистр
Оқыту мерзімі 1 жыл
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліқазақ, орыс, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін қабылдайды және олардың салдарын бағалайды, өзінің жалпы мәдени және кәсіби деңгейін дамытады және жаңа әдістерді дербес меңгереді
2заманауи физиканың өзекті мәселелері бойынша шет тіліндегі ғылыми әдебиеттермен және ақпарат көздерімен жұмыс істейді
3кәсіби қызметте жаратылыстанудың философиялық мәселелері бойынша білімін, философиялық категорияларды қолданады
4әлемнің жаратылыстану-ғылыми бейнесін тұжырымдайды, бақылауларды мазмұнды сипаттайды, дұрыс вербалдандыру дағдыларына ие; физикалық жүйелердегі жаңа құбылыстардың мағынасын түсіндіреді, дұрыс жалпылайды, логикалық модельдейді; модельдерді, нәтижелерді, болжамдарды верификациялау құралдары мен ойлау кезеңдері бойынша рефлексия жасау дағдыларына ие
5әртүрлі физикалық есептерді шешуге дифференциалдық теңдеулерді қолданады, зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін дифференциалдық теңдеулер құралдарын және қажет болған жағдайда математикалық әдебиетті қолданады
6физикалық құбылыстардың мағынасын түсінеді, кәсіби міндеттерді шешу үшін радиотехникалық және электротехникалық тізбектерді қолданады
7зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді; оларды практикалық қызметке енгізу және пайдалану мақсатында зерттеу нәтижелерін болжайды және бағалайды; әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіреді, оларды жаңа таныс емес жағдайларда аналитикалық және басқару міндеттерін шешу үшін пайдаланады; магистрлік жоба, мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде эксперименттік-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін рәсімдейді
8физикалық ғылымның іргелі идеяларының, ұғымдарының, заңдарының, принциптері мен тұжырымдамаларының пайда болу және даму процесін талдайды, оның дамуының тарихи аспектісінде физика және ғылыми таным әдістері туралы түсінікке ие
9жалпы және теориялық физиканың қазіргі заманғы мәселелері мен тенденцияларын талдайды, кәсіби қызметте эксперименталды және теориялық зерттеу әдістерін қолданады, физикалық эксперименттерде уақыт өтуімен тіркелетін өлшеулерді өңдеу мен талдауда дайын бағдарламалық өнімдерді пайдаланады