Білім беру бағдарламасы

05201 Экология

БББ мақсаты 

экология, экологиялық білім беру, тәрбиелеу және қоршаған ортаны қорғау саласында еңбек нарығында сұранысқа ие жаңа формациядағы жоғары білікті эколог-кадрларды даярлау.

БББ түрі

Қолданыстағы

ҰБШ бойыншадеңгей

7

СБШ бойыншадеңгей

7

Берілетін академиялық дәреже  

магистр

Оқыту мерзімі 

2 жыл

Кредиттердің көлемі 

120

Оқыту тілі

қазақ, орыс, ағылшын

Басқарма отырысында  БББ бекітукүні

07.04.2021 (хаттама № 4)

Кәсіби стандарт

 

                             Оқытудың нәтижесі

1

педагогикалық қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру, педагогикалық мақсаттар мен міндеттерді тұжырымдау және іске асыру; дербес алынатын ғылыми нәтижелерді толық және әдістемелік ұғыну үшін философиялық білімді пайдалану;

2

кәсіби және ғылыми қызметте мәдениетаралық қарым-қатынаста ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық дұрыс, дәлелді және нақты құра білу;

3

көшбасшылық, көпшілік алдында сөйлеу, дәлелдеу және пікірталас жүргізу дағдыларын; жанжалды жағдайларда процесті басқару дағдыларын, педагогикалық қарым-қатынас психологиясын қолдану; өз қызметін жоспарлау және ұйымдастыру;

4

экология және табиғатты пайдалану мәселелерін шешуде ГАЖ және статистикалық әдістерді қолдану;

5

қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік жұмыстарды ұйымдастыру мен жоспарлауда дағдылары мен біліктерді практикада қолдану; ғылыми зерттеудің проблемаларын, міндеттері мен әдістерін бағалау;

6

қоршаған ортаны қорғаудың тиімді іс-шаралары мен тәсілдерін таңдауды талдау, қолдану және бағалау; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды жобалау;

7

қазіргі кезеңде қоршаған ортаны қорғауды және табиғатты ұтымды пайдалануды жобалау әдістерін талдау.

8

қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізу; қолайсыз әсерлерді және олардың қоршаған орта компоненттеріне әсер ету дәрежесін бағала

9

экологиялық нормативтік құжаттарда табиғатты қорғау технологияларын жетілдіру бойынша рационализаторлық ұсыныстарды пайдаланудың орындылығы туралы қорытындылар әзірлеу;

10

зерттеу нәтижесінде алынған суды  және ағынды суларды тазарту жүйелерін жобалауға қажетті бастапқы деректерді бағалау.