Білім беру бағдарламасы7M04103 Менеджмент
БББ мақсаты   Менеджмент теориясы мен тәжірибесі бойынша терең білімі бар жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі, ғылыми сала және экономика салалары үшін ғылыми-педагогикалық және басқарушылық кадрларды даярлау. 
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей7
СБШ бойынша деңгей7
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Магистр
Оқыту мерзімі 2
Кредиттердің көлемі 120
Оқыту тіліОрыс, қазақ, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекіту күні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартАдами ресурстарды жалпы басқару; Қаржылық менеджмент; Тәуекел менеджменті.
                             Оқытудың нәтижесі
1ғылымның тарихы мен философиясы саласындағы білімді пайдалана отырып, тұтас жүйелі ғылыми дүниетаным негізінде кешенді зерттеулер жүргізу тәсілдерін қолданады, алынған білімді өзінің ғылыми мамандығы бойынша іздеу мен ғылыми-зерттеу жұмысының тиімді стратегиясын қалыптастыру үшін пайдаланады;
2жоғары мектептегі ғылыми-зерттеу және оқу үрдістерінің өзара байланысын анықтайды, білім беру процесін жетілдіру құралы ретінде өзінің ғылыми зерттеулерін тарту мүмкіндіктерін пайдаланады, өмірлік және кәсіби өзін-өзі анықтау мәдениетін, іскерлік кәсіби бағытталған тілді, басқару пәндерін оқытудың белсенді әдістерін, білім беру ақпараттық технологияларын меңгерген;
3кәсіби қызметте және мәдениетаралық коммуникативтік ортада басқару пәндерін оқытудың заманауи әдістері мен әдістерін қолданады;
4ұйымдарды стратегиялық басқару практикасында менеджмент функцияларын іске асырудың қазіргі заманғы тетіктерін пайдаланады;
5қазіргі заманғы менеджменттің негізгі идеяларын қолдану мүмкіндіктерін анықтайды, басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде басқару жағдайларын талдайды;
6процестерді жетілдіру бойынша жобаларды іске асырудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін талдайды және кәсіпорын қызметкерлері мен сапасын басқару жүйесін талдайды, жобаларды және ұйымдарды дамыту бағдарламаларын басқару үшін қажетті экономикалық көрсеткіштер мен деректерді өңдейді;
7әлеуметтік-экономикалық дамудың мемлекеттік бағдарламаларын іске асырудың тиімділігін және жергілікті басқару және өзін-өзі басқару органдары қызметінің тиімділігін бағалайды;
8тәуекелдерді, қаржылық көрсеткіштерді есептеуді, коммерциялық және бюджеттік тиімділікті, МЖӘ қаржыландыру көздерін таңдауды, мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін пайдалану әлеуеті мен перспективаларын талдайды және бағалайды;
9кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді саралайды, қаржылық, бухгалтерлік және әр түрлі меншік нысанындағы шағын және орта кәсіпорындардың есептілігінде қамтылған өзге де ақпаратты түсіндіреді және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдаланады;
10іске асырылатын экономикалық саясатқа сәйкес экономикалық деректерді өңдеуге арналған аспаптық құралдарды әзірлейді;
11персоналды дамытуды, оқытуды және іскерлік мансабын басқарады, корпоративтік басқарудың жаңа отандық мәдениетін басқару және қалыптастыру әдістерін әзірлейді;
12өндірістің ерекшеліктері мен ұйымдастыру-техникалық жағдайларын ескере отырып, персоналдың қызметін жоспарлайды, корпоративтік стратегияны, ұйымдардың ұйымдық даму бағдарламаларын әзірлейді.