Білім беру бағдарламасы7M04104 Есеп және аудит
БББ мақсаты Қазақстан Республикасының қазіргі даму жағдайында ғылыми-зерттеу, есептік-аналитикалық, экономикалық-ұйымдастырушылық және өндірістік-басқару міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік беретін магистранттарда негізгі құзыреттілікті қалыптастыру
БББ түріҚолданыстағы
ҰБШ бойыншадеңгей7
СБШ бойыншадеңгей7
Берілетін академиялық дәреже  магистр
Оқыту мерзімі 1 жыл
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліқазақ, орыс, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандарт 
                             Оқытудың нәтижесі
1өзін-өзі дамыту және әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды сыни талдау қабілеті, сондай-ақ адам өмірінің түрлі салаларында психологиялық құбылыстарды талдай білу қабілеті бар
2дискуссиядағы өз ұстанымын дәлелді түрде дәлелдейді, кейіннен түсіндіре отырып, талдау, синтездеу және алынған ақпаратты бағалау арқылы шетел әдебиетін еркін оқиды және аударады
3ХҚЕС (Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары) және АХС (Аудиттің халықаралық стандарттары) саласында терең білімі бар)
4таңдаған ғылыми тақырып бойынша ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлай және жүргізе алады, ЖОО-да сабақ бере алады, зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыра алады
5әртүрлі меншік және шаруашылық жүргізу нысанындағы ұйымдардың активтерін, міндеттемелері мен капиталын бухгалтерлік есепке алу саласында әдістемелік қағидаттар мен әдістемелік тәсілдерді біледі және қолданады, компанияның есеп саясатын және қаржылық есептілігін мемлекеттік тілде де, шет тілінде де жасай алады
6коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың электронды түрінде салық есептілігін жасау әдістемесін және табыс ету тәртібін біледі және қолданады
7Қазақстан Республикасының салық-бюджет жүйесінің ерекшеліктерін талдау негізінде бухгалтерлік есепті жүргізу мен бухгалтерлік баланс жасаудың қажетті әдісін ғылыми және экономикалық негізделген таңдау жасай алады
8қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді белсенді пайдалана отырып, ақпараттың үлкен массивіне операция жасайды, осы ақпараттың әр түрлі көздерімен жұмыс істейді және есеп беру, ғылыми-сараптамалық баяндамалар және мақалалар түрінде жасалған жұмыстың қорытындысын ұсынады
9кәсіби және/немесе эксперименталды-зерттеу және қызмет процесінде өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудан және басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ақпарат дайындаудан бастап, ХҚЕС ҚС сәйкес бюджеттік ұйымдардың шоғырландырылған қаржылық есептілігін дайындауға және талдауға дейін дағдылардың кең спектрін пайдаланады