Сеитова Сабыркуль Макашевна

Дәрежесі: педагогика ғылымдарының докторы

Лауазымы: профессор

Білімі

Жоғары білім туралы мәліметтер:

Оқу орны: ҚазМемҚызПИ

Мамандығы: Математика

Бітірген жылы: 1972

Біліктілігі: математика мұғалімі

Докторлық диссертация тақырыбы:Орта мектепте жоғары математика элементтерін оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері

Ғылыми дәрежесі туралы мәліметтер:

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Мамандығы: 13.00.02″Математиканы оқыту әдістемесі»

Берілген жылы: 1996

Ғылыми дәрежесі туралы мәліметтер:

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының докторы

Ғылыми атағы: профессор

Мамандығы: 13.00.02″Математиканы оқыту әдістемесі»

Берілген жылы: 2011

Жетістіктері

  1. 2010 ж. – «ҚР Білім беру ісінің үздігі» төсбелгісі;
  2. 2012 ж. – «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісі;
  3. 2014ж. – «Құрмет белгісі» медалі;
  4. 2016 ж. – «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалі;
  5. 2017 ж. – ҚР «ЖОО үздік оқытушысы» грантының иегері;
  6. 2018 ж. Конкорд халықаралық академиясының корреспондент мүшесі. Франция. Париж қ.;
  7. 2019 ж. – «Қазақстанның еңбек сіңірген профессоры» медалі.
  8. 2021г. «Ерен еңбегі үшін» медаль И.Жасугурова атындағы Жетісу университеті.

Ғылыми еңбектері

Негізгі мақалалар:

Web of Science және Scopus деректер базасына кіретін журналдардағы жарияланымдар:

 1. Toibazarov, D.B.Seitova, S.M.Tasbolatova, R.Omarov, Z.A.Ibrayeva, S.N. The role of applied problems in the training of future mathematics teachers in the 21st century // Thinking Skills and Creativity,2021, 42, 100945
 2. Zabiyeva, K.Seitova, S.Andasbayev, Y.S.Tasbolatova, R.Ibraeva, S.N. Methodology for using web technologies to develop the intellectual abilities of future mathematics teachers // Thinking Skills and Creativity, 2021, 41, 100904
 3. Gavrilova, Y.N.Seitova, S.M.Kozhasheva, G.O.Aldabergenova, A.O.Kydyrbaeva, G.T. Study results for methodological training of teachers of mathematics in conditions of innovation. – Periodico Tche Quimica, 2020, 17(35), стр. 391–403
 4. Seitova, S.Smagulov, Y.Gavrilova, Y.Zhiyembayev, Z.Zhanatbekova, N. Studying mathematical subjects to students as an independent work. – Astra Salvensis, 2018, 6(1), стр. 617–630
 5. Seitova, S.Smagulov, Y.Khaimuldanov, Y., …Tulymshakova, G.Abdykarimova, A. Methodological requirements for the arrangement of independent work on neuro-linguistic programming techniques for mathematical disciplines at the university // Periodico Tche Quimicathis link is disabled, 2018, 15(30), стр. 330–337

ҚР БҒМ БҒСБК тізбесіне кіретін журналдардағы жарияланымдар:

– Усиление профессиональной направленности курса «Теории вероятностей и математической статистики» с помощью задач связанных с парадоксами // «Наука и жизнь Казахстана» международный научно-популярной журнал, №2 (57), г.Астана, 2018 г.

– Методические основы прикладных задач в процессе обучения математических дисциплин в вузе // «Наука и жизнь Казахстана» международный научно-популярной журнал, №2 (57), г.Астана, 2018 г.

– Организация самостоятельных работ в вузе // «Наука и жизнь Казахстана» международный научно-популярной журнал, №2 (57), г.Астана, 2018 г.

– Специфика заданий по теории вероятности и математической статистике  для нематематических специальности  // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журнал (арнайы басылым). №1 (74) Астана қ., 2019 ж.

– Гармоническое  развитие функцирование правого/ левого полушарии при выполнений творческих заданий в процессе обучение математическим дисциплинам // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі», халықаралық ғылыми журнал (арнайы басылым), №1 (74) ,Астана қ., 2019 ж.

– Мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бағытында дамыту әдістемесі  // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі», халықаралық ғылыми журнал (арнайы басылым),

№1 (74) ,Астана қ., 2019 ж.

– Формирование логического мышления учащихся через решение  прикладных задач // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі», халықаралық ғылыми журнал (арнайы басылым),

№1 (74), Астана қ., 2019 ж.

– Решение прикладных задач как средство профессиональной подготовки будущих учителей математики // «Вестник» Казахского национального женского педагогического университета, №3 (79),г. Алматы, 2019 г. 

– Современные требования подготовки будущих учителей математики как специалистов // «ВЕСТНИК» Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Серия «Педагогическинауки», №3(63),г. Алматы, 2019 г.

– The use of a representative system of students and it’s development in teaching mathematics // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журнал, № 6/3, Астана қ.,  2019 ж.

– Активизация познавательной деятельности студентов при изучении решения задач профессионального характера по теории вероятностей и математической статистике // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журнал,№ 10, Астана қ.,2019 ж.

– Дистанционное обучение в системе высшего образования // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі»халықаралық ғылыми журнал, № 10, Астана қ., 2019 ж..

– Ақпараттық-коммуникациялық технологияларын пайдаланып болашақ мұғалімдердің бәсекеге қабілеттілігін дамыту // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі » халықаралық ғылыми журнал, № 10, Астана қ., 2019 ж.

– The educational benefits of using mobile technology in a computer-enabled mathematical modelling class // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі » халықаралық ғылыми журнал, № 10, Астана қ.,  2019 ж.

– Проблемы преподавания теории вероятностей и математической статистике в школе // «Вестник»  КазНПУ им.Абая,Серия «Педагогические науки», №4(64), г.Алматы, 2019 г.

– Современные виды и формы дистанционного обучение // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі», халықаралық ғылыми журнал, №5\3 , Астана қ.,   2020 ж.

– Роль задач в обучении математике // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журнал, №1(74) Астана қ.,2019 ж.

– Граф логической структуры содержания математических дисциплин // Научный журнал «Вестник ПГУ», педагогическая серия – №4 / 2020.

Біліктілікті арттыру

 1. 10.11.2014-12.11.2014 – Семинар «Устойчивость динамических систем», ЖГУ им.И.Жансугурова, г.Талдыкорган;
 2. 05.11.2014-07.11.2014 – Семинар «Краевые задачи с условиями на бесконечности», ЖГУ им.И.Жансугурова, г.Талдыкорган;
 1. The language course “General English”, ZhSU, 16.01.2018.
 2. «Международные организации и научное сотрудничество» (Organisations internationales et coopération scientifique), Академия КОНКОРД / МАК (Académie internationale CONCORDE), ЮНЕСКО и международная федерация ФИДЖИП (FIDJIP) Университет Сарбонна, Париж,  Сабль д’ Oлонь, Франция. (72 ч.); 
 3. Участие в семинаре ассоциированного профессора Даугавпилсского университета (Латвия) Светлану Игнатьеву на тему «Quantitative Methods in Education», 72 акад. часов. Сертификат №4-79/948.